Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. prosinca 2022.
GRAD-2022-3-1/10

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U LISTOPADU 2022.

 

U listopadu 2022. izdano je 985 građevinskih dozvola, što je manje za 4,5% u odnosu na listopad 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do listopada 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 4,2%.

U listopadu 2022.:

- prema vrstama građevina, 88,6% dozvola izdano je za zgrade, a 11,4% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 79,5% dozvola izdano je za novogradnju, a 20,5% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u listopadu 2022., predviđeno je građenje 1 434 stana s prosječnom površinom od 101,1 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U LISTOPADU 2022.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
X. 2022.
IX. 2022.
103,9 94,9 82,0 73,0 95,8 335,3 95,6 98,6
X. 2022.
X. 2021.
97,9 105,5 90,1 95,9 80,7 260,6 79,3 87,9
X. 2022.
Ø 2021.
116,4 120,5 100,5 99,5 86,8 276,0 103,3 112,1
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
107,0 122,1 109,5 112,1 88,2 131,7 110,6 115,0

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
X. 2022.                
Ukupno 985 872 113 4 282 757 2 369 213 1 913 544 1 434 144 956
Novogradnja 783 698 85 1 927 860 1 677 398 250 462 1 305 133 462
Rekonstrukcije  202 174 28 2 354 897 691 815 1 663 082 1291)  11 4941)
I. – X. 2022.                
Ukupno 9 089 7 921 1 168 32 314 027 23 320 239 8 993 788 15 184 1 463 955
Novogradnja 7 281 6 408 873 24 049 936 19 386 127 4 663 809 14 259 1 380 667
Rekonstrukcije  1 808 1 513 295 8 264 091 3 934 112 4 329 979 9251) 83 2881)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U LISTOPADU 2022.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 872 289 097 1 121 117
Nove zgrade 698 248 696 970 012
Stambene zgrade 593 178 882 554 064
Stambene zgrade s jednim stanom  370 77 065 240 969
Stambene zgrade s dva stana  72 22 128 68 377
Stambene zgrade s tri i više stanova 150 77 766 237 435
Zgrade za stanovanje zajednica  1 1 923 7 283
Nestambene zgrade  105 69 814 415 948
Hoteli i slične zgrade 14 8 097 26 927
Uredske zgrade  4 1 186 3 803
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  8 5 884 34 646
Zgrade za promet i komunikacije  8 3 503 22 647
Industrijske zgrade i skladišta 22 25 675 165 421
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 4 420 18 240
Ostale nestambene zgrade  43 21 049 144 264
Dogradnja i nadogradnja1) 70 40 401 151 105
Stambene zgrade 47 10 192 30 212
Nestambene zgrade  23 30 209 120 893
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 104 - -
Stambene zgrade 78 - -
Nestambene zgrade  26 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U LISTOPADU 2022.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 434 144 956 111 347 420 346 144 53 7 6
Stanovi u novim zgradama 1 305 133 462 88 308 381 325 140 50 7 6
Stambene zgrade 1 301 132 948 88 308 379 323 140 50 7 6
Stambene zgrade s jednim stanom  370 58 520 8 21 62 122 101 44 6 6
Stambene zgrade s dva stana  144 16 856 8 12 35 59 28 2 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 787 57 572 72 275 282 142 11 4 1 -
Nestambene zgrade  4 514 - - 2 2 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 85 8 260 12 19 30 17 4 3 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 44 3 234 11 20 9 4 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti