Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 27. listopada 2021.
GRAD-2021-1-3

ISSN 1334-0557

GRAĐEVINSKI RADOVI U 2020.

Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj,
pravne osobe s pet i više zaposlenih1)

 

U 2020. pravne osobe s pet i više zaposlenih u građevinskoj djelatnosti imale su prosječno 6,0% više radnika na gradilištima i 6,5% više odrađenih sati rada na gradilištima u odnosu na 2019.

Vrijednost radova koje su izvršili radnici na gradilištima u 2020. veća je za 9,3% u odnosu na 2019.

Prema vrstama građevina, 51,5% vrijednosti izvršenih radova ostvareno je na zgradama, a 48,5% na ostalim građevinama.

Prema vrstama radova, udio vrijednosti izvršenih radova na novogradnji jest 56,2%, a na rekonstrukcijama, adaptacijama, popravcima i održavanju jest 43,8%.

 

1)   Građevinski radovi izvršeni s vlastitim radnicima (bez radova podizvođača)

1. GRAĐEVINSKA DJELATNOST PRAVNIH OSOBA S PET I VIŠE ZAPOSLENIH

   Prosječan broj radnika na gradilištima Odrađeni sati rada na gradilištima, tis. sati Vrijednost izvršenih radova, tis. kuna
ukupno prema vrstama građevina prema vrstama radova
zgrade ostale građevine novogradnja ostali radovi
2019. 47 209 87 473 20 643 201 10 667 312 9 975 889 10 512 252 10 130 949
2020. 50 028 93 143 22 555 348 11 626 878 10 928 470 12 669 921 9 885 427
Indeksi
2020.
2019.
106,0 106,5 109,3 109,0 109,5 120,5 97,6

G-1. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2019. I 2020. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-2. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. PREMA VRSTAMA RADOVA

2. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

   Ukupno Vrijednost radova prema vrstama građevina
zgrade ostale građevine
ukupno stambene nestambene ukupno prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Vrijednost izvršenih radova, tis. kuna  22 555 348 11 626 878 4 414 733 7 212 145 10 928 470 6 752 802 3 346 929 461 505 367 234
Struktura, % 100,0 51,5 19,5 32,0 48,5 29,9 14,9 2,1 1,6
Indeksi, 2019. = 100 109,3 109,0 117,5 104,4 109,5 104,4 123,0 111,1 99,5

3. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2020. PREMA VRSTAMA RADOVA

    Ukupno Vrijednost izvršenih radova prema vrstama radova
novogradnja ostali radovi
rekonstrukcije, adaptacije i veliki popravci održavanje i manji popravci
Vrijednost, tis. kuna 22 555 348 12 669 921 7 590 125 2 295 302
Struktura, % 100,0 56,2 33,6 10,2
Indeksi, 2019. = 100 109,3 120,5 98,8 93,7
Vrijednost radova prema vrstama građevina, tis. kuna        
Na zgradama 11 626 878 7 005 667 4 117 031 504 180
Stambene zgrade 4 414 733 3 350 936 880 202 183 595
Nestambene zgrade 7 212 145 3 654 731 3 236 829 320 585
Na ostalim građevinama 10 928 470 5 664 254 3 473 094 1 791 122
Prometna infrastruktura 6 752 802 2 786 417 2 386 284 1 580 101
Cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi 3 346 929 2 382 453 812 849 151 627
Složene građevine na industrijskim prostorima 461 505 236 535 180 538 44 432
Ostale nespomenute građevine 367 234 258 849 93 423 14 962

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA U 2020. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

4. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2020. PREMA NKD-u 2007.1)

Odjeljci i skupine područja
F Građevinarstvo
Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima
prema djelatnosti poduzeća ili njihovih dijelova prema vrstama radova
tis. kuna struktura, % tis. kuna struktura, %
Ukupno 22 555 348 100,0 22 555 348 100,0
Gradnja zgrada 7 417 441 32,9 5 529 554 24,5
Organizacija izvedbe projekata za zgrade 136 472 0,6 81 625 0,4
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada 7 280 969 32,3 5 447 929 24,1
Gradnja građevina niskogradnje 8 455 324 37,5 9 556 485 42,4
Gradnja cesta i željezničkih pruga 4 721 693 21,0 5 102 422 22,6
Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije 2 170 149 9,6 2 996 252 13,3
Gradnja ostalih građevina niskogradnje 1 563 482 6,9 1 457 811 6,5
Specijalizirane građevinske djelatnosti 6 682 583 29,6 7 469 309 33,1
Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu 638 502 2,8 816 639 3,6
Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi 3 785 828 16,8 3 047 654 13,5
Završni građevinski radovi 1 375 364 6,1 2 249 499 10,0
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti 882 889 3,9 1 355 517 6,0

1) Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

5. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2020. PO ŽUPANIJAMA

tis. kuna

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine
stambene nestambene prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Republika Hrvatska 22 555 348 4 414 733 7 212 145 6 752 802 3 346 929 461 505 367 234
Zagrebačka  1 907 033 289 940 629 576 661 184 298 978 23 359 3 996
Krapinsko-zagorska  365 729 26 842 138 319 147 251 40 468 3 077 9 772
Sisačko-moslavačka  669 533 42 201 163 402 224 092 185 656 48 007 6 175
Karlovačka  441 175 21 916 142 228 197 993 67 128 7 679 4 231
Varaždinska  676 680 115 195 292 584 114 486 149 969 3 895 551
Koprivničko-križevačka 354 009 23 905 136 638 136 282 48 760 7 157 1 267
Bjelovarsko-bilogorska  388 134 29 621 183 279 120 426 25 474 17 765 11 569
Primorsko-goranska  2 149 906 413 882 580 184 548 764 431 366 103 060 72 650
Ličko-senjska  374 397 29 827 67 767 143 227 55 850 67 413 10 313
Virovitičko-podravska  362 597 11 558 131 156 175 730 29 285 14 151 717
Požeško-slavonska  256 913 6 399 92 472 87 203 65 958 2 829 2 052
Brodsko-posavska  470 236 37 214 133 853 238 202 44 717 10 884 5 366
Zadarska  1 118 699 411 025 233 267 249 921 173 375 40 993 10 118
Osječko-baranjska  1 445 726 128 408 425 480 506 440 326 283 16 793 42 322
Šibensko-kninska  718 585 155 510 161 983 167 810 209 840 10 986 12 456
Vukovarsko-srijemska 675 314 36 608 183 262 223 222 221 174 6 653 4 395
Splitsko-dalmatinska  2 105 901 561 783 789 746 495 164 205 666 15 814 37 728
Istarska  2 282 059 394 397 872 082 716 193 211 315 20 541 67 531
Dubrovačko-neretvanska  1 512 100 282 987 267 169 816 362 111 052 15 958 18 572
Međimurska  502 486 122 020 138 835 120 452 116 795 2 162 2 222
Grad Zagreb 3 735 083 1 273 495 1 448 863 625 832 324 850 18 812 43 231
Bez lokacije županije1) 43 053 - - 36 566 2 970 3 517 -

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Godišnji izvještaj o građevinskim radovima (GRAĐ-12).

Obuhvat i usporedivost

Godišnji izvještaj o građevinskim radovima prikuplja se za pravne osobe ili njihove dijelove s pet i više zaposlenih koje su u Registru poslovnih subjekata prema NKD-u 2007. razvrstane u područje F Građevinarstvo.

Obuhvat građevinske djelatnosti usklađen je s područjem F Građevinarstvo u NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), a podaci o vrstama građevina razvrstavaju se prema Klasifikaciji vrsta građevina – KVG-u (NN, br. 11/98.). Navedene klasifikacije usklađene su s odgovarajućim klasifikacijama koje propisuje Statistički ured Europske unije (NACE Rev. 2., Classification of Types of Constructions – CC, final version).

Podaci se odnose na građevinske radove koji su se obavljali na području Republike Hrvatske.


Definicije

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama i uključuje stvarno izvršene radove u izvještajnoj godini bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu.

Vrijednost izvršenih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove uporabe građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova.

U vrijednost izvršenih radova nije uključena vrijednost radova (vlastitih) podizvođača (da se izbjegne dvostruko iskazivanje radova), porez na dodanu vrijednost te troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora.

Građevine su objekti povezani s tlom na kojima se obavljaju građevinski radovi, napravljene su od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd. Zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori u pothodnicima i slično.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine namijenjeno za stambene svrhe.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena. U novogradnju je također uključena ponovna gradnja prostora iza sačuvanih pročelja postojećih zgrada ako su unutrašnji stropovi i zidovi potpuno urušeni (npr. zbog ratnih razaranja, elementarnih nepogoda, starosti zgrade itd.).

Rekonstrukcije i adaptacije obuhvaćaju građevinske radove kojima se bitno izmjenjuje konstrukcija postojeće građevine radi proširenja građevine, poboljšanja njezine kvalitete, prilagodbe novoj namjeni, produženja njezina uobičajenog trajanja i slično.

Vrijednost radova dogradnje i nadogradnje prikazana je zajedno s radovima novogradnje ako je riječ o kompletnoj novoj stambenoj ili poslovnoj cjelini.

Veliki popravci jesu radovi kojima se obnavljaju (zamjenjuju) dotrajali bitni dijelovi građevine bez promjene konstrukcijskog sustava, veličine, kapaciteta, namjene građevine ili rasporeda prostorija.

Održavanje i manji popravci jesu građevinski radovi koji se povremeno obavljaju radi održavanja građevine u upotrebnom stanju.

 

Kratice  
   
mil.                        milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave
Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Ana Šuler Sinković


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti