Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. svibnja 2022.
RAD-2022-1-6/1

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2022.

 

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. porasla je svim županijama. Najveći porast bio je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 7,6%, a najmanji u Ličko-senjskoj županiji, za 4,1%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2022. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 8 969 kuna, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 6 394 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Međimurskoj županiji, za 8,8%, a najmanji u Ličko-senjskoj županiji, za 4,8%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2022. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 12 721 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 8 354 kune.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. 2022. II. 2022. III. 2022. I. – III. 2022. I. 2022.
I. 2021.
II. 2022.
II. 2021.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Republika Hrvatska 7 378 7 452 7 607 7 481 105,7 105,9 106,6 106,1
Zagrebačka 7 458 7 533 7 683 7 560 105,9 105,8 107,0 106,3
Krapinsko-zagorska 7 106 7 115 7 287 7 171 107,3 107,5 107,6 107,5
Sisačko-moslavčka 6 709 6 684 6 855 6 751 103,2 104,5 105,9 104,5
Karlovačka 7 089 7 144 7 411 7 217 104,3 106,0 106,2 105,5
Varaždinska 6 843 6 875 7 019 6 914 107,1 107,5 107,2 107,3
Koprivničko-križevačka 6 740 6 611 7 040 6 802 107,1 104,7 109,0 107,0
Bjelovarsko-bilogorska 6 514 6 491 6 728 6 580 105,4 105,7 107,6 106,3
Primorsko-goranska 7 297 7 300 7 577 7 393 105,7 105,4 107,7 106,3
Ličko-senjska 6 652 6 675 6 809 6 713 103,4 104,2 104,6 104,1
Virovitičko-podravska 6 334 6 374 6 471 6 394 106,8 107,2 106,5 106,9
Požeško-slavonska 6 551 6 586 6 703 6 615 105,6 105,7 106,1 105,8
Brodsko-posavska 6 531 6 516 6 661 6 571 105,4 105,7 106,1 105,7
Zadarska 6 767 6 736 6 946 6 818 104,5 104,3 105,2 104,7
Osječko-baranjska 6 876 6 833 6 945 6 886 105,7 105,8 105,4 105,6
Šibensko-kninska 6 744 6 684 6 850 6 760 105,6 103,7 106,4 105,2
Vukovarsko-srijemska 6 513 6 466 6 599 6 527 106,5 106,3 105,5 106,1
Splitsko-dalmatinska 6 983 7 006 7 110 7 034 105,4 105,6 105,6 105,6
Istarska 7 012 7 073 7 248 7 113 106,9 107,0 106,6 106,9
Dubrovačko-neretvanska 6 832 6 755 6 880 6 823 107,6 107,5 107,7 107,6
Međimurska 6 833 6 783 7 046 6 890 107,3 106,8 106,5 106,9
Grad Zagreb 8 730 9 027 9 143 8 969 104,9 105,4 106,4 105,6

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. 2022. II. 2022. III. 2022. I. – III. 2022. I. 2022.
I. 2021.
II. 2022.
II. 2021.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Republika Hrvatska 9 982 10 109 10 328 10 143 106,5 106,8 107,6 107,0
Zagrebačka 10 043 10 164 10 385 10 200 106,8 106,7 108,2 107,2
Krapinsko-zagorska 9 355 9 372 9 607 9 447 108,1 108,4 108,5 108,4
Sisačko-moslavčka 8 874 8 832 9 074 8 929 103,7 105,4 107,0 105,4
Karlovačka 9 370 9 449 9 841 9 557 104,8 106,9 107,0 106,3
Varaždinska 9 074 9 119 9 332 9 177 108,3 109,0 108,7 108,7
Koprivničko-križevačka 8 913 8 713 9 355 9 000 108,1 105,3 110,5 108,1
Bjelovarsko-bilogorska 8 532 8 487 8 828 8 619 106,1 106,5 108,7 107,1
Primorsko-goranska 9 884 9 883 10 287 10 021 106,4 106,0 108,6 107,0
Ličko-senjska 8 720 8 756 8 911 8 797 103,9 105,2 105,3 104,8
Virovitičko-podravska 8 275 8 334 8 449 8 354 107,6 108,5 107,5 107,9
Požeško-slavonska 8 624 8 669 8 825 8 708 106,3 106,5 106,9 106,6
Brodsko-posavska 8 580 8 550 8 724 8 620 105,9 106,3 106,6 106,3
Zadarska 8 951 8 897 9 202 9 019 105,0 104,8 106,1 105,3
Osječko-baranjska 9 142 9 062 9 204 9 137 106,4 106,6 106,1 106,4
Šibensko-kninska 8 931 8 832 9 057 8 940 106,4 104,3 107,4 106,0
Vukovarsko-srijemska 8 442 8 360 8 529 8 444 107,2 107,0 106,2 106,8
Splitsko-dalmatinska 9 347 9 381 9 520 9 418 106,2 106,6 106,4 106,5
Istarska 9 391 9 470 9 699 9 523 107,9 107,9 107,5 107,8
Dubrovačko-neretvanska 9 103 8 978 9 149 9 077 108,6 108,5 108,6 108,6
Međimurska 8 923 8 837 9 224 8 999 109,0 108,6 108,6 108,8
Grad Zagreb 12 305 12 834 13 011 12 721 105,5 106,2 107,4 106,4

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti