Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 31. kolovoza 2022.
POLJ-2022-2-4

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA VAŽNIJIH RANIH USJEVA U 2022.

 

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o ranim procjenama proizvodnje za najvažnije usjeve u 2022.

Povećana proizvodnja pšenice

Procjenjuje se da se proizvodnja pšenice u 2022. povećala za 1,5% i ječma za 1,6% u usporedbi s godinom prije.

Smanjena proizvodnja uljane repice

Procjenjuje se da se proizvodnja uljane repice u 2022. smanjila za 8,2% i zobi za 1,7% u usporedbi s godinom prije.

1. PRVA PROCJENA VAŽNIJIH RANIH USJEVA U 2022.

   Žetvena površina, tis. ha Očekivana proizvodnja Indeksi očekivane proizvodnje,  ukupno 2021. = 1001)
t/ha ukupno, tis. t
Pšenica – ukupno2) 160 6,1 976 101,5
Ječam3) 61 5,1 311 101,6
Zob 17 3,4 58 98,3
Uljana repica 24 2,8 67 91,8

1) Konačni podaci
2) Meka i tvrda pšenica (ozima, jara i sjemenska)
3) Ječam, ozimi i jari

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama proizvodnje važnijih usjeva u 2022. odnose se na ratarske usjeve dok su još u polju i iskazuju se kao realan prinos kojim će se raspolagati nakon završetka žetve, s određenom vlažnosti zrna i nakon odbitka svih gubitaka nastalih tijekom žetve.

Ti su podaci prve informacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku o proizvodnji ranih usjeva. Procjena o proizvodnji objavljuje se za pšenicu, ječam, zob i uljanu repicu.

Podaci o zasijanim površinama za važnije usjeve procijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

     - rezultata Istraživanja o jesenskoj sjetvi za Anketu obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva u 2021. (obrazac PO-21)

     - rezultata Istraživanja o zasijanim površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve u 2022. (obrazac PO-22) za poslovne subjekte i njihove dijelove

     - raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Kratice

EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti