Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. rujna 2022.
POLJ-2022-1-11

ISSN 1334-0557

EKONOMSKI RAČUNI ZA POLJOPRIVREDU U 2020. ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

Vrijednost outputa poljoprivredne djelatnosti u 2020. porasla je ukupno za 1,6% u odnosu na 2019., i to u Panonskoj Hrvatskoj za 1,4%, u Jadranskoj Hrvatskoj za 0,7% i u Sjevernoj Hrvatskoj za 2,7% dok je u Gradu Zagrebu pala za 5,1%.

Prikazane stope promjena u 2020. u odnosu na 2019. pokazuju porast osnovnih troškova proizvodnje (međufazna potrošnja), i to za 0,1% u Panonskoj Hrvatskoj, za 0,4% u Gradu Zagrebu i za 0,3% u Sjevernoj Hrvatskoj, dok u Jadranskoj Hrvatskoj nije bilo promjene.

Output biljne proizvodnje u 2020. porastao je u odnosu na 2019. za 4,3%, i to u Panonskoj Hrvatskoj za 4,5% i u Sjevernoj Hrvatskoj za 8,4%, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj pao za 0,3%, a u Gradu Zagrebu za 8,3%.

Output stočne proizvodnje u 2020. smanjio se za 2,5%, i to u Panonskoj Hrvatskoj za 3,9% i u Sjevernoj Hrvatskoj za 2,3%, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj porastao za 3,4% i u Gradu Zagrebu za 0,6%.

Bruto dodana vrijednost u 2020. porasla je za 3,2%, i to u Panonskoj Hrvatskoj za 2,6%, u Jadranskoj Hrvatskoj za 4,5% i u Sjevernoj Hrvatskoj za 5,5%, dok je u Gradu Zagrebu pala za 15,1%.

1. VRIJEDNOST OUTPUTA POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

   2019. 2020. Stopa promjene 2020./2019.
mil. kuna %
Output poljoprivredne djelatnosti      
Republika Hrvatska 17 977 18 259 1,6
Panonska Hrvatska 10 543 10 694 1,4
Jadranska Hrvatska 2 646 2 666 0,7
Grad Zagreb 239 227 -5,1
Sjeverna Hrvatska 4 549 4 672 2,7
Output biljne proizvodnje      
Republika Hrvatska 10 361 10 811 4,3
Panonska Hrvatska 6 480 6 770 4,5
Jadranska Hrvatska 1 623 1 618 -0,3
Grad Zagreb 148 136 -8,3
Sjeverna Hrvatska 2 109 2 287 8,4
Output stočne proizvodnje      
Republika Hrvatska 6 437 6 278 -2,5
Panonska Hrvatska 3 427 3 292 -3,9
Jadranska Hrvatska 751 776 3,4
Grad Zagreb 80 80 0,6
Sjeverna Hrvatska 2 181 2 130 -2,3
Output poljoprivrednih usluga i neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti      
Republika Hrvatska 1 179 1 170 -0,7
Panonska Hrvatska 637 633 -0,7
Jadranska Hrvatska 273 272 -0,1
Grad Zagreb 11 10 -3,0
Sjeverna Hrvatska 259 255 -1,5

2. MEĐUFAZNA POTROŠNJA I BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

   2019. 2020. Stopa promjene 2020./2019.
mil. kuna %
Međufazna potrošnja      
Republika Hrvatska 9 556 9 565 0,1
Panonska Hrvatska 4 781 4 784 0,1
Jadranska Hrvatska 2 185 2 184 0,0
Grad Zagreb 154 155 0,4
Sjeverna Hrvatska 2 435 2 442 0,3
Bruto dodana vrijednost      
Republika Hrvatska 8 422 8 694 3,2
Panonska Hrvatska 5 762 5 910 2,6
Jadranska Hrvatska 461 482 4,5
Grad Zagreb 85 72 -15,1
Sjeverna Hrvatska 2 114 2 230 5,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Ekonomski računi poljoprivrede prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju podataka dobivenih iz istraživanja Državnog zavoda za statistiku i administrativnih podataka Poljoprivredne savjetodavne službe i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Metodologija izračuna ekonomskih računa poljoprivrede prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 sastoji se od kombinacije metode top-down za količinske pokazatelje (međufazna potrošnja) i metode bottom-up (output, investicije, sve vrste subvencija i radna snaga) uz korištenje cijena na razini Republike Hrvatske po pojedinim pokazateljima izračuna.

Obračunsko razdoblje jest kalendarska godina.

Od 2022. objavljuju se podaci za četiri regije.

Output poljoprivredne djelatnosti vrednuje se u baznim cijenama, što znači da su uključene sve subvencije na proizvode i usluge, a isključeni su svi porezi na proizvode i usluge.

Neaditivnost zbroja sastavnica pojedinih pokazatelja rezultat je primjene metode obračuna i zaokruživanja vrijednosti na detaljnoj raščlambi kategorija i potkategorija.

Obuhvat

Ekonomski računi poljoprivrede prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 obuhvaćaju cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju (na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i kod poslovnih subjekata).

Definicije

Poljoprivredna proizvodnja jednaka je zbroju vrijednosti biljne proizvodnje, stočne proizvodnje, poljoprivrednih usluga i vrijednosti proizvodnje neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti. Obračunsko razdoblje jest kalendarska godina.

Poljoprivredna proizvodnja vrednuje se u baznim cijenama, što znači da su uključene sve subvencije na proizvode i usluge, a isključeni su svi porezi na proizvode i usluge.

Međufazna potrošnja jest vrijednost utrošenih inputa u poljoprivrednu proizvodnju. Iskazuje se u kupovnim cijenama.

Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici poljoprivredne proizvodnje u baznim cijenama i međufazne potrošnje u kupovnim cijenama.

Potrošnja fiksnoga kapitala jest smanjenje vrijednosti fiksnih kapitalnih dobara kao rezultat njihova uobičajenog trošenja i habanja tijekom proizvodnog procesa.

Neto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici bruto dodane vrijednosti u baznim cijenama i potrošnji fiksnoga kapitala.

Naknade za zaposlene definirane su kao ukupne naknade u novcu ili naturi koje isplaćuje poslodavac zaposleniku u zamjenu za obavljeni rad tijekom računovodstvenog razdoblja.

Ostale subvencije na proizvodnju sastoje se od subvencija koje nisu subvencije na proizvode, a koje proizvođačke jedinice mogu dobiti na temelju bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom.

Faktorski dohodak jednak je neto dodanoj vrijednosti od koje su oduzeti porezi na proizvodnju, a dodane su subvencije na proizvodnju.

Poslovni višak/mješoviti dohodak jednak je razlici faktorskog dohotka i naknade zaposlenicima.

Plaćene rente odgovaraju plaćanjima izvršenima prema vlasniku materijalnih sredstava u zamjenu za ustupanje sredstava na korištenje nekoj drugoj jedinici. U ekonomskim računima poljoprivrede ta stavka uglavnom odgovara zakupninama za zemljište koje zakupci plaćaju vlasnicima zemljišta.

Kamatu čine troškovi plativi po kreditu za kapitalna ulaganja. U ekonomskim računima poljoprivrede kamata je protustavka kredita koji su odobreni za potrebe poljoprivrednih gospodarstava (npr. za kupnju zemljišta, zgrada, strojeva, vozila ili druge opreme).

Poduzetnički dohodak jednak je zbroju primljenih kamata koje se odnose isključivo na poljoprivrednu proizvodnju i razlike neto poslovnog viška/mješovitog dohotka i plaćenih najamnina i plaćenih kamata.

Uloženi rad u poljoprivredi obuhvaća ukupan broj radnih sati svih osoba i zaposlenika koji za plaću ili kao neplaćena radna snaga obavljaju karakteristične poslove unutar poljoprivredne djelatnosti. Mjeri se u jedinicama godišnjeg rada. Jedinica godišnjeg rada jest kvocijent ukupnog broja radnih sati odrađenih u poljoprivredi tijekom godine i prosječnog broja radnih sati koji za plaćeni rad iznosi 1 800.

 

Kratice

mil. milijun
HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2. Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. – statističke regije 2. razine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Viktor Štimac

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti