Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 12. kolovoza 2022.
POLJ-2022-1-5/2

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2022. – privremeni podaci

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju 2022. u usporedbi s 2015. porasle su za 28,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 22,1%.

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. više su za 34,7%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 22,7%.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine cijene su porasle u svim skupinama biljnih proizvoda, osim u skupini voća, u kojoj su pale proizvođačke cijene voća koje ima najveći udio u toj skupini – jabuka i jagoda. Na porast cijena biljnih proizvoda općenito najviše je utjecao porast cijena u skupinama žitarica (za 65,1%), povrća (za 30,4%) i vina (za 9,2%).

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 22,6% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 21,3%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. najviše su porasle cijene goveda (za 28,6%), cijene svinja (za 19,5%), cijene mlijeka (za 18,4%) te cijene konzumnih jaja (za 42,5%). I u svim ostalim skupinama u stočarstvu cijene su porasle.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u drugom tromjesečju 2022. u usporedbi s istim tromjesečjem 2015. više su za 60,3%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 50,1%, na što je najviše utjecao porast cijena energije, gnojiva i stočne hrane.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
IV. − VI. 2022.
Ø 2015.
IV. − VI. 2022.
IV. − VI. 2021.
Ukupno 128,8 122,1
Ukupno bez voća i povrća 127,6 123,4
Biljni proizvodi 134,7 122,7
Biljni proizvodi bez voća i povrća 133,9 125,9
Žitarice 209,7 165,1
Industrijsko bilje 186,6 123,3
Krmno bilje 79,9 103,1
Povrće, cvijeće i sadnice 133,8 117,4
Povrće 143,2 130,4
Cvijeće i sadnice  116,6 96,0
Krumpir (uključujući sjemenski) 198,4 207,4
Voće 187,1 91,9
Vino 114,6 109,2
Maslinovo ulje 125,6 113,0
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 122,6 121,3
Živa stoka i perad  125,3 121,4
Goveda  136,9 128,6
Svinje 121,6 119,5
Konji 167,0 131,3
Ovce i koze  130,8 127,2
Perad  114,5 112,6
Ostale životinje 136,0 128,8
Stočni proizvodi 119,3 121,3
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 118,9 118,4
Jaja, konzumna 123,3 142,5
Ostali stočni proizvodi1) 113,7 119,2

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
IV. − VI. 2022.
Ø 2015.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Input I, ukupno 160,3 150,1
Sjeme i sadni materijal  132,3 117,9
Energija i maziva 184,1 190,7
Gnojivo 259,7 289,9
Sredstva za zaštitu bilja 117,8 103,1
Veterinarske usluge 112,9 103,2
Stočna hrana  153,3 127,5
Održavanje opreme 117,1 107,9
Održavanje zgrada 130,0 116,0
Ostale usluge 104,1 102,2

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti