Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 16. kolovoza 2022.
RAD-2022-2-2/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u lipnju 2022. u odnosu na svibanj iste godine viši je za 4,6%, a broj žena za 5,3%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u 14 područja djelatnosti u rasponu od 0,4% (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) do 18,7% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Pad broja zaposlenih prisutan je u pet područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Informacije i komunikacije te Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) do 14,5% (Rudarstvo i vađenje).

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, porast je ostvaren u 17 županija i kreće se od 0,1% u Zagrebačkoj, Varaždinskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji do 12,6% u Šibensko-kninskoj županiji. Pad je prisutan u četiri županije i kreće se od 0,4% u Međimurskoj županiji do 0,7% u Koprivničko-križevačkoj i Požeško-slavonskoj županiji.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2022.

    2022. Indeksi
IV. V. VI. VI. 2022.
V. 2022.
V. 2022.
IV. 2022.
Ukupno  194 524  201 980  211 340 104,6 103,8
Žene  82 518  86 084  90 610 105,3 104,3
Muškarci  112 006  115 896  120 730 104,2 103,5
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI.
Republika Hrvatska ukupno  194 524  201 980  211 340  176 409  183 896  193 439  18 115  18 084  17 901
  žene  82 518  86 084  90 610  75 865  79 423  83 970  6 653  6 661  6 640
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  10 221  10 341  10 539  10 221  10 341  10 539 - - -
  žene  3 496  3 575  3 662  3 496  3 575  3 662 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   235   228   195   235   228   195 - - -
  žene   83   79   48   83   79   48 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  25 534  25 693  26 037  25 534  25 693  26 037 - - -
  žene  9 450  9 553  9 746  9 450  9 553  9 746 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   189   187   190   189   187   190 - - -
  žene   38   38   39   38   38   39 - - -
F Građevinarstvo ukupno  23 658  23 715  23 592  23 658  23 715  23 592 - - -
  žene  1 758  1 777  1 783  1 758  1 777  1 783 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  21 007  22 079  23 195  20 832  21 906  23 022   175   173   173
  žene  9 578  10 155  10 762  9 411  9 990  10 597   167   165   165
H Prijevoz i skladištenje ukupno  14 340  14 975  15 742  14 340  14 975  15 742 - - -
  žene  1 581  1 696  1 843  1 581  1 696  1 843 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  25 918  30 191  35 848  25 918  30 191  35 848 - - -
  žene  13 614  15 584  18 260  13 614  15 584  18 260 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  3 936  3 932  3 928  3 936  3 932  3 928 - - -
  žene   815   826   839   815   826   839 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno  1 053  1 080  1 118  1 053  1 080  1 118 - - -
  žene   618   634   654   618   634   654 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   764   779   809   764   779   809 - - -
  žene   391   399   413   391   399   413 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  20 068  20 205  20 283  15 707  15 856  15 938  4 361  4 349  4 345
  žene  10 907  11 006  11 060  8 974  9 073  9 132  1 933  1 933  1 928
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  5 652  6 228  7 040  5 652  6 228  7 040 - - -
  žene  3 058  3 317  3 658  3 058  3 317  3 658 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 474  6 450  6 337   89   91   100  6 385  6 359  6 237
  žene   514   536   540   49   53   60   465   483   480
P Obrazovanje ukupno  1 399  1 419  1 445  1 399  1 419  1 445 - - -
  žene   764   784   790   764   784   790 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  12 126  12 099  12 091  7 541  7 521  7 529  4 585  4 578  4 562
  žene  9 975  9 949  9 953  6 840  6 823  6 835  3 135  3 126  3 118
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 272  3 375  3 526  1 154  1 249  1 439  2 118  2 126  2 087
  žene  1 213  1 245  1 308   518   551   617   695   694   691
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  16 805  17 080  17 454  16 315  16 582  16 958   490   498   496
  žene  13 219  13 444  13 735  12 961  13 184  13 477   258   260   258
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 652  1 693  1 727  1 652  1 693  1 727 - - -
  žene  1 359  1 396  1 420  1 359  1 396  1 420 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   221   231   244   220   230   243   1   1   1
  žene   87   91   97   87   91   97 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

     Republika Hrvatska
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  194 524  82 518  201 980  86 084  211 340  90 610
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  10 221  3 496  10 341  3 575  10 539  3 662
B Rudarstvo i vađenje   235   83   228   79   195   48
C Prerađivačka industrija  25 534  9 450  25 693  9 553  26 037  9 746
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   189   38   187   38   190   39
F Građevinarstvo  23 658  1 758  23 715  1 777  23 592  1 783
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  21 007  9 578  22 079  10 155  23 195  10 762
H Prijevoz i skladištenje  14 340  1 581  14 975  1 696  15 742  1 843
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  25 918  13 614  30 191  15 584  35 848  18 260
J Informacije i komunikacije  3 936   815  3 932   826  3 928   839
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  1 053   618  1 080   634  1 118   654
L Poslovanje nekretninama   764   391   779   399   809   413
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  20 068  10 907  20 205  11 006  20 283  11 060
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  5 652  3 058  6 228  3 317  7 040  3 658
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 474   514  6 450   536  6 337   540
P Obrazovanje  1 399   764  1 419   784  1 445   790
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  12 126  9 975  12 099  9 949  12 091  9 953
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 272  1 213  3 375  1 245  3 526  1 308
S Ostale uslužne djelatnosti  16 805  13 219  17 080  13 444  17 454  13 735
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 652  1 359  1 693  1 396  1 727  1 420
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   221   87   231   91   244   97

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Zagrebačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 105  5 030  12 101  5 023  12 114  5 023
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   450   186   456   189   464   194
B Rudarstvo i vađenje   5   1   4   1   4   1
C Prerađivačka industrija  2 710   807  2 709   810  2 684   799
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   3   16   4   16   4
F Građevinarstvo  1 580   124  1 587   120  1 585   120
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 312   510  1 321   516  1 322   516
H Prijevoz i skladištenje   939   93   940   91   950   93
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 144   665  1 116   654  1 120   650
J Informacije i komunikacije   257   39   259   40   261   40
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   85   58   81   54   82   55
L Poslovanje nekretninama   33   16   32   16   33   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   862   496   860   495   861   502
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   287   121   286   117   300   122
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   51   20   47   18   48   15
P Obrazovanje   70   49   72   49   75   52
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   954   814   959   819   947   811
R Umjetnost, zabava i rekreacija   162   53   164   53   163   53
S Ostale uslužne djelatnosti  1 098   902  1 103   905  1 109   908
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   88   72   85   71   86   71
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Krapinsko-zagorska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 878  2 611  6 893  2 616  6 860  2 622
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   137   49   136   49   137   50
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 634   596  1 641   597  1 646   602
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   7   2   7   2
F Građevinarstvo  1 448   101  1 447   104  1 431   106
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   737   302   737   303   737   303
H Prijevoz i skladištenje   767   80   774   81   762   79
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   674   475   676   472   676   473
J Informacije i komunikacije   64   14   63   14   62   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   40   22   40   22   39   21
L Poslovanje nekretninama   4   1   4   1   4   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   322   185   323   188   321   189
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   112   55   109   53   110   54
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   22   9   24   10   24   10
P Obrazovanje   26   12   28   13   27   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   326   272   327   271   322   270
R Umjetnost, zabava i rekreacija   37   11   37   11   36   11
S Ostale uslužne djelatnosti   504   412   503   412   502   412
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   13   16   13   16   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Sisačko-moslavačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 805  2 598  5 814  2 598  5 825  2 607
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   419   147   414   152   419   155
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   842   376   842   375   847   374
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   21   4   21   4   20   4
F Građevinarstvo  1 051   78  1 040   77  1 028   74
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   683   305   679   299   676   300
H Prijevoz i skladištenje   396   49   408   49   410   51
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   651   427   651   424   666   433
J Informacije i komunikacije   114   18   115   18   122   21
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   28   20   28   20   27   19
L Poslovanje nekretninama   6   2   6   2   5   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   403   258   401   257   407   260
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   173   97   179   100   173   97
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   31   11   33   11   37   12
P Obrazovanje   31   12   29   12   29   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   409   355   406   352   398   346
R Umjetnost, zabava i rekreacija   35   8   34   6   35   6
S Ostale uslužne djelatnosti   495   416   511   424   511   428
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   15   14   15   15   13   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Karlovačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 324  2 512  5 388  2 564  5 420  2 589
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   201   60   207   61   213   59
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   786   300   795   309   796   309
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   11 -   10 -   10 -
F Građevinarstvo   787   68   796   67   789   68
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   680   287   684   290   683   289
H Prijevoz i skladištenje   309   55   317   60   320   59
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   895   603   932   638   950   649
J Informacije i komunikacije   59   19   58   18   63   19
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   14   19   14   18   13
L Poslovanje nekretninama   2   1   2   1   2   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   348   198   348   199   360   211
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   121   67   119   67   117   65
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   22   9   22   12   17   10
P Obrazovanje   12   7   13   8   13   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   531   466   526   462   522   461
R Umjetnost, zabava i rekreacija   26   10   26   10   30   13
S Ostale uslužne djelatnosti   432   314   431   313   434   318
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   12   17   13   18   14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   66   22   65   22   64   23

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Varaždinska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 255  3 288  8 260  3 293  8 270  3 304
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   428   222   431   226   433   227
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 499   428  1 444   387  1 444   385
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   7   2   7   2
F Građevinarstvo  1 095   59  1 088   58  1 097   60
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 040   562  1 095   599  1 099   602
H Prijevoz i skladištenje  1 313   106  1 311   107  1 303   105
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   592   402   599   404   594   402
J Informacije i komunikacije   143   28   141   28   138   28
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   22   35   25   35   25
L Poslovanje nekretninama   17   6   18   7   18   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   655   381   655   379   649   378
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   123   70   126   72   135   78
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   32   17   32   17   35   17
P Obrazovanje   16   10   16   10   15   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   503   419   508   424   505   419
R Umjetnost, zabava i rekreacija   72   35   70   35   69   34
S Ostale uslužne djelatnosti   667   499   659   491   671   505
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   18   16   21   18   19   17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Koprivničko-križevačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 907  1 714  3 942  1 733  3 913  1 711
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   415   183   411   178   412   178
B Rudarstvo i vađenje   7   2   7   2   7   2
C Prerađivačka industrija   622   180   624   184   623   181
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   526   25   538   27   533   26
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   447   189   454   195   454   198
H Prijevoz i skladištenje   218   20   219   20   218   21
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   405   277   410   282   406   275
J Informacije i komunikacije   63   11   63   12   65   12
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   20   12   21   12   20   12
L Poslovanje nekretninama   5   2   5   2   5   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   333   190   332   186   325   183
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   66   26   68   28   69   28
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   13   19   13   17   13
P Obrazovanje   29   13   29   14   30   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   338   290   341   293   335   286
R Umjetnost, zabava i rekreacija   56   21   58   22   52   17
S Ostale uslužne djelatnosti   331   255   334   258   334   257
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   4   4   5   4   3   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - -   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Bjelovarsko-bilogorska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  4 032  1 774  4 021  1 775  4 024  1 777
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   668   239   670   240   675   244
B Rudarstvo i vađenje   34   14   33   13   33   13
C Prerađivačka industrija   763   249   763   251   762   246
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   3   1   3   1   3   1
F Građevinarstvo   330   18   320   17   321   18
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   430   201   439   209   438   207
H Prijevoz i skladištenje   301   38   304   38   306   40
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   347   228   340   220   335   221
J Informacije i komunikacije   54   12   54   12   54   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   9   6   9   6   10   6
L Poslovanje nekretninama   4   2   4   2   4   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   244   142   241   141   239   138
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   70   27   72   28   71   29
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   33   21   34   25   34   24
P Obrazovanje   24   11   23   11   24   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   388   333   385   329   382   328
R Umjetnost, zabava i rekreacija   32   8   34   10   34   9
S Ostale uslužne djelatnosti   278   208   273   206   277   208
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   13   11   13   11   15   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   5   7   5   7   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Primorsko-goranska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  17 196  6 927  18 351  7 476  19 684  8 147
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   580   110   598   126   632   136
B Rudarstvo i vađenje   34   4   34   5   34   4
C Prerađivačka industrija  1 541   477  1 575   496  1 637   532
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 085   137  2 078   141  2 058   149
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 749   745  1 905   822  2 049   893
H Prijevoz i skladištenje   891   85   964   111  1 084   142
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 596  1 269  3 332  1 586  4 227  2 022
J Informacije i komunikacije   358   85   356   86   358   88
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   87   63   91   66   91   67
L Poslovanje nekretninama   219   131   220   129   224   130
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 787  1 006  1 790  1 012  1 790  1 010
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   610   288   668   311   772   340
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 367   24  1 365   24  1 262   26
P Obrazovanje   111   75   112   74   116   77
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   895   705   898   707   895   705
R Umjetnost, zabava i rekreacija   276   98   290   99   328   118
S Ostale uslužne djelatnosti  1 580  1 258  1 625  1 297  1 664  1 314
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   400   355   419   372   431   381
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   28   12   29   12   30   13

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Ličko-senjska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 357   970  2 598  1 073  2 873  1 220
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   180   45   190   48   189   49
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   158   49   164   55   177   59
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   320   31   324   32   310   31
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   288   135   311   148   349   171
H Prijevoz i skladištenje   336   47   366   50   391   56
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   635   385   776   451   961   547
J Informacije i komunikacije   13   2   13   2   13   2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   14   19   14   19   14
L Poslovanje nekretninama   1   1   1   1   1   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   102   51   99   49   98   50
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   42   22   48   24   62   31
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   21   1   28   2   27   2
P Obrazovanje   11   5   10   4   11   4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   70   57   71   56   72   58
R Umjetnost, zabava i rekreacija   6   2   6   2   7   2
S Ostale uslužne djelatnosti   129   101   138   106   154   116
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   20   18   28   25   26   23
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Virovitičko-podravska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 680  1 648  3 706  1 658  3 716  1 667
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   595   274   598   284   613   296
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   628   221   625   215   625   216
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   500   46   512   46   511   44
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   556   294   560   294   552   292
H Prijevoz i skladištenje   166   16   167   17   171   19
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   422   273   420   273   425   272
J Informacije i komunikacije   40   8   39   8   38   8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   8   4   8   4   7   3
L Poslovanje nekretninama   6   3   6   3   7   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   223   123   235   128   235   126
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   47   33   47   33   48   34
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   21   13   23   13   18   12
P Obrazovanje   7   5   8   6   8   6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   197   164   196   163   193   160
R Umjetnost, zabava i rekreacija   11   4   12   5   12   5
S Ostale uslužne djelatnosti   242   163   239   162   241   165
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   4   3   4   3   5   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3 -   3 -   3 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Požeško-slavonska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 028  1 203  3 038  1 217  3 017  1 213
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   329   108   328   105   322   99
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   461   161   466   163   465   163
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo   428   31   423   32   424   34
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   409   162   408   164   394   165
H Prijevoz i skladištenje   241   18   246   22   248   23
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   357   191   352   186   355   192
J Informacije i komunikacije   56   5   55   5   54   5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   12   8   12   8   12   8
L Poslovanje nekretninama   12   6   13   7   12   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   187   99   187   100   187   99
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   44   24   47   25   45   24
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   76   72   79   75   70   68
P Obrazovanje   16   5   16   4   15   3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   135   102   138   106   141   109
R Umjetnost, zabava i rekreacija   47   38   46   37   50   36
S Ostale uslužne djelatnosti   214   171   218   176   219   176
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   2   2   2   2   2   2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Brodsko-posavska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 056  2 580  6 106  2 605  6 178  2 654
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   408   150   413   152   423   159
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 184   464  1 187   469  1 183   469
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   11   3   11   3   12   3
F Građevinarstvo   706   54   714   57   724   61
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   751   359   750   354   762   366
H Prijevoz i skladištenje   660   79   671   81   673   79
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   696   387   703   394   724   407
J Informacije i komunikacije   66   15   65   14   64   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   27   14   28   15   27   14
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   402   213   402   214   404   216
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   147   92   156   92   155   91
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   20   7   20   9   21   8
P Obrazovanje   35   10   32   9   35   10
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   385   316   387   317   389   319
R Umjetnost, zabava i rekreacija   31   6   33   8   34   9
S Ostale uslužne djelatnosti   501   393   508   400   523   415
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   15   15   14   14   13   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   2   5   2   5   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Zadarska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 002  3 938  10 790  4 320  12 048  4 908
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   476   110   507   129   523   132
B Rudarstvo i vađenje   30   5   31   5   30   4
C Prerađivačka industrija   898   309   924   324   968   344
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   13   2   12   1   13   1
F Građevinarstvo  1 277   109  1 299   119  1 311   128
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 068   531  1 163   575  1 319   660
H Prijevoz i skladištenje   671   101   710   108   788   122
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 786   817  2 265  1 041  3 067  1 403
J Informacije i komunikacije   109   28   114   30   115   31
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   32   21   29   18   32   21
L Poslovanje nekretninama   33   13   33   14   37   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   887   488   894   496   892   495
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   339   184   389   219   473   255
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   756   40   757   37   730   39
P Obrazovanje   95   46   99   48   95   44
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   502   405   504   407   502   406
R Umjetnost, zabava i rekreacija   85   35   91   35   106   39
S Ostale uslužne djelatnosti   705   550   724   566   776   606
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   232   142   233   144   253   156
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   8   2   12   4   18   6

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Osječko-baranjska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 891  4 822  10 885  4 843  10 912  4 878
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 212   392  1 213   390  1 213   397
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 745   796  1 733   794  1 730   794
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   27   1   27   1   27   1
F Građevinarstvo  1 361   79  1 341   77  1 353   79
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 182   543  1 183   545  1 174   548
H Prijevoz i skladištenje   573   53   580   56   586   58
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 117   607  1 119   614  1 123   613
J Informacije i komunikacije   295   44   298   49   287   45
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   44   25   47   27   46   26
L Poslovanje nekretninama   26   12   26   12   22   12
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   875   471   872   474   880   482
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   179   107   182   111   177   107
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   70   56   73   56   73   57
P Obrazovanje   105   49   103   48   106   47
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   815   680   808   674   811   678
R Umjetnost, zabava i rekreacija   135   42   135   42   139   46
S Ostale uslužne djelatnosti  1 083   830  1 100   841  1 118   855
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   40   33   37   30   38   31
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   2   8   2   9   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Šibensko-kninska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 805  2 311  6 388  2 597  7 192  3 010
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   247   49   256   56   276   64
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   521   208   544   218   567   229
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   2   13   2   15   2
F Građevinarstvo   819   69   824   68   800   67
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   642   298   704   325   799   359
H Prijevoz i skladištenje   319   31   335   35   354   39
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 401   653  1 813   861  2 349  1 131
J Informacije i komunikacije   56   11   61   13   61   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   35   14   35   14   39   16
L Poslovanje nekretninama   27   14   30   14   35   15
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   471   264   466   262   469   269
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   172   72   217   95   292   143
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   174   10   173   15   172   17
P Obrazovanje   8   5   7   4   8   4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   225   188   222   185   225   188
R Umjetnost, zabava i rekreacija   64   27   74   30   84   34
S Ostale uslužne djelatnosti   602   393   606   397   636   414
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   4   3   4   3   6   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3 -   3 -   4 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Vukovarsko-srijemska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 420  2 815  6 474  2 836  6 516  2 857
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   844   303   854   307   841   294
B Rudarstvo i vađenje   38   16   38   16   38   16
C Prerađivačka industrija  1 090   500  1 090   497  1 095   503
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   9   2   9   2   9   2
F Građevinarstvo   771   64   787   66   794   61
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   849   367   849   371   846   375
H Prijevoz i skladištenje   354   51   358   49   368   51
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   765   390   774   399   788   413
J Informacije i komunikacije   91   19   92   19   92   20
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   23   10   23   10   23   10
L Poslovanje nekretninama   6   2   6   2   6   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   461   254   472   257   482   258
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   146   103   146   104   144   105
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   23   7   18   5   22   5
P Obrazovanje   32   12   35   15   34   14
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   368   313   365   310   368   314
R Umjetnost, zabava i rekreacija   41   9   46   10   44   10
S Ostale uslužne djelatnosti   479   369   483   374   491   379
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   27   23   26   22   28   24
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Splitsko-dalmatinska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  24 420  9 860  26 539  10 842  29 773  12 335
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   682   149   692   153   753   177
B Rudarstvo i vađenje   12   1   12   1   11   1
C Prerađivačka industrija  2 361   939  2 447   984  2 573  1 047
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   13   5   13   5   13   6
F Građevinarstvo  2 739   246  2 719   246  2 693   236
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 361  1 167  2 616  1 320  2 994  1 558
H Prijevoz i skladištenje  2 080   275  2 324   312  2 632   349
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  4 153  1 955  5 405  2 527  7 314  3 416
J Informacije i komunikacije   328   68   322   66   322   68
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   100   62   112   72   118   75
L Poslovanje nekretninama   86   42   92   44   105   51
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 001  1 122  1 988  1 116  2 003  1 122
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   769   439   930   516  1 226   631
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 467   60  2 497   71  2 498   76
P Obrazovanje   97   52   102   57   99   53
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 452  1 172  1 452  1 174  1 458  1 180
R Umjetnost, zabava i rekreacija   302   103   319   107   366   131
S Ostale uslužne djelatnosti  1 965  1 598  2 043  1 664  2 137  1 747
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   449   405   451   407   452   408
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3 -   3 -   6   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Istarska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  17 094  6 921  18 554  7 595  20 105  8 314
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   978   274   995   286  1 031   306
B Rudarstvo i vađenje   15   3   15   3   15   3
C Prerađivačka industrija  1 544   476  1 563   497  1 626   533
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1 -   1 -   1 -
F Građevinarstvo  2 730   190  2 763   197  2 750   203
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 069   965  2 326  1 099  2 554  1 207
H Prijevoz i skladištenje   975   149  1 055   170  1 167   203
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  3 378  1 740  4 231  2 123  5 074  2 496
J Informacije i komunikacije   195   45   200   47   199   48
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   136   88   143   90   149   94
L Poslovanje nekretninama   124   64   128   68   135   71
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 826   913  1 841   916  1 866   929
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   725   380   843   426   999   494
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   190   16   188   18   198   20
P Obrazovanje   44   33   47   35   48   36
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   718   558   714   554   723   566
R Umjetnost, zabava i rekreacija   171   49   190   58   215   64
S Ostale uslužne djelatnosti  1 204   939  1 236   966  1 279   997
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   27   23   30   25   33   28
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   44   16   45   17   43   16

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Dubrovačko-neretvanska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  7 391  2 741  8 185  3 095  8 882  3 423
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   316   100   319   100   325   101
B Rudarstvo i vađenje   45   36   39   32   8   3
C Prerađivačka industrija   479   184   509   205   549   235
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   3   8   3   8   3
F Građevinarstvo   709   79   702   76   678   72
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   565   298   635   331   679   355
H Prijevoz i skladištenje   769   107   857   114   926   127
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 278   595  1 661   763  2 069   969
J Informacije i komunikacije   65   8   71   8   74   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   121   63   125   65   144   75
L Poslovanje nekretninama   10   5   11   5   11   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 106   496  1 219   548  1 277   579
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   341   191   446   235   505   260
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   774   16   728   16   746   18
P Obrazovanje   9   6   12   9   15   11
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   223   163   228   168   223   163
R Umjetnost, zabava i rekreacija   91   39   97   41   108   43
S Ostale uslužne djelatnosti   435   321   460   337   477   352
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   33   25   44   33   46   35
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   14   6   14   6   14   6

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Međimurska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 573  1 592  3 567  1 579  3 551  1 582
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   470   259   468   259   467   260
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   717   242   712   241   712   242
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   415   26   421   25   410   23
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   231   92   231   93   229   93
H Prijevoz i skladištenje   316   35   326   37   330   37
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   262   163   254   155   253   155
J Informacije i komunikacije   84   16   82   15   79   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   12   31   12   31   12
L Poslovanje nekretninama   11   3   12   3   12   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   305   166   301   163   292   159
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   112   75   109   72   109   73
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   19   12   19   12   19   12
P Obrazovanje   15   8   14   8   15   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   290   261   291   260   296   266
R Umjetnost, zabava i rekreacija   22   7   22   7   21   7
S Ostale uslužne djelatnosti   259   208   260   210   262   210
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   8   5   8   5   8   5
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Grad Zagreb
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  30 305  14 663  30 380  14 746  30 467  14 769
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   186   87   185   85   178   85
B Rudarstvo i vađenje   7   1   7   1   7   1
C Prerađivačka industrija  3 351  1 488  3 336  1 482  3 328  1 484
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   4   13   4   13   4
F Građevinarstvo  1 981   124  1 992   125  1 992   123
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 958  1 266  3 029  1 303  3 086  1 305
H Prijevoz i skladištenje  1 746   93  1 743   88  1 755   90
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 364  1 112  2 362  1 117  2 372  1 121
J Informacije i komunikacije  1 426   320  1 411   322  1 407   323
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   146   66   144   66   149   68
L Poslovanje nekretninama   126   64   124   65   125   65
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 268  3 391  6 279  3 426  6 246  3 405
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 027   585  1 041   589  1 058   597
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   287   80   271   77   269   79
P Obrazovanje   606   339   612   346   627   353
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 402  1 942  2 373  1 918  2 384  1 920
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 570   608  1 591   617  1 593   621
S Ostale uslužne djelatnosti  3 602  2 919  3 626  2 939  3 639  2 953
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   221   165   221   166   216   162
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   17   9   20   10   23   10

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10. 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti