Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. svibnja 2022.
RAD-2022-2-2/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U PRVOM TROMJESEČJU 2022.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u ožujku 2022. u odnosu na veljaču iste godine viši je za 0,9%, a broj žena za 0,7%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u 14 područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Umjetnost, zabava i rekreacija) do 2,4% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Pad broja zaposlenih prisutan je u pet područja djelatnosti u rasponu od 0,3% (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) do 1,6% (Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša).

Broj zaposlenih porastao je u 20 županija u rasponu od 0,3% u Zagrebačkoj županiji i Krapinsko-zagorskoj županiji do 2,9% u Virovitičko-podravskoj županiji. U Gradu Zagrebu broj zaposlenih ostao je na razini iz veljače 2022.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2022.

    2022. Indeksi
I. II. III. III. 2022.
II. 2022.
II. 2022.
I. 2022.
Ukupno  187 751  187 765  189 458 100,9 100,0
Žene  79 557  79 478  80 066 100,7 99,9
Muškarci  108 194  108 287  109 392 101,0 100,1
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Republika Hrvatska ukupno  187 751  187 765  189 458  169 767  169 762  171 376  17 984  18 003  18 082
  žene  79 557  79 478  80 066  72 870  72 813  73 415  6 687  6 665  6 651
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  9 821  9 830  10 045  9 821  9 830  10 045 - - -
  žene  3 308  3 305  3 391  3 308  3 305  3 391 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   198   194   196   198   194   196 - - -
  žene   49   48   49   49   48   49 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  25 311  25 239  25 389  25 311  25 239  25 389 - - -
  žene  9 356  9 303  9 374  9 356  9 303  9 374 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   186   188   185   186   188   185 - - -
  žene   38   38   37   38   38   37 - - -
F Građevinarstvo ukupno  23 267  23 397  23 653  23 267  23 397  23 653 - - -
  žene  1 739  1 737  1 737  1 739  1 737  1 737 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  20 402  20 369  20 443  20 223  20 191  20 266   179   178   177
  žene  9 291  9 285  9 296  9 121  9 116  9 128   170   169   168
H Prijevoz i skladištenje ukupno  14 025  14 014  14 051  14 025  14 014  14 051 - - -
  žene  1 481  1 493  1 507  1 481  1 493  1 507 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  22 439  22 452  22 990  22 439  22 452  22 990 - - -
  žene  12 031  12 051  12 274  12 031  12 051  12 274 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  3 978  3 969  3 937  3 978  3 969  3 937 - - -
  žene   819   811   807   819   811   807 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno  1 029  1 028  1 020  1 029  1 028  1 020 - - -
  žene   606   605   599   606   605   599 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   756   749   766   756   749   766 - - -
  žene   385   376   386   385   376   386 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  19 689  19 653  19 839  15 322  15 292  15 485  4 367  4 361  4 354
  žene  10 765  10 764  10 822  8 830  8 835  8 892  1 935  1 929  1 930
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  5 242  5 264  5 316  5 242  5 264  5 316 - - -
  žene  2 840  2 840  2 874  2 840  2 840  2 874 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 265  6 309  6 419   77   81   82  6 188  6 228  6 337
  žene   492   494   498   41   45   46   451   449   452
P Obrazovanje ukupno  1 337  1 349  1 362  1 337  1 349  1 362 - - -
  žene   717   729   737   717   729   737 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  12 204  12 194  12 162  7 592  7 584  7 565  4 612  4 610  4 597
  žene  10 032  10 016  9 993  6 869  6 860  6 850  3 163  3 156  3 143
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 217  3 206  3 209  1 075  1 076  1 086  2 142  2 130  2 123
  žene  1 200  1 191  1 194   494   490   495   706   701   699
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  16 557  16 512  16 640  16 062  16 017  16 147   495   495   493
  žene  12 984  12 956  13 068  12 722  12 695  12 809   262   261   259
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 622  1 641  1 621  1 622  1 641  1 621 - - -
  žene  1 345  1 356  1 339  1 345  1 356  1 339 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   206   208   215   205   207   214   1   1   1
  žene   79   80   84   79   80   84 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

     Republika Hrvatska
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  187 751  79 557  187 765  79 478  189 458  80 066
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  9 821  3 308  9 830  3 305  10 045  3 391
B Rudarstvo i vađenje   198   49   194   48   196   49
C Prerađivačka industrija  25 311  9 356  25 239  9 303  25 389  9 374
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   186   38   188   38   185   37
F Građevinarstvo  23 267  1 739  23 397  1 737  23 653  1 737
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  20 402  9 291  20 369  9 285  20 443  9 296
H Prijevoz i skladištenje  14 025  1 481  14 014  1 493  14 051  1 507
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  22 439  12 031  22 452  12 051  22 990  12 274
J Informacije i komunikacije  3 978   819  3 969   811  3 937   807
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  1 029   606  1 028   605  1 020   599
L Poslovanje nekretninama   756   385   749   376   766   386
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  19 689  10 765  19 653  10 764  19 839  10 822
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  5 242  2 840  5 264  2 840  5 316  2 874
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 265   492  6 309   494  6 419   498
P Obrazovanje  1 337   717  1 349   729  1 362   737
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  12 204  10 032  12 194  10 016  12 162  9 993
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 217  1 200  3 206  1 191  3 209  1 194
S Ostale uslužne djelatnosti  16 557  12 984  16 512  12 956  16 640  13 068
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 622  1 345  1 641  1 356  1 621  1 339
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   206   79   208   80   215   84

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Zagrebačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 089  5 004  12 078  5 010  12 109  5 020
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   444   178   449   181   455   184
B Rudarstvo i vađenje   6   1   6   1   5   1
C Prerađivačka industrija  2 721   821  2 718   817  2 727   820
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   3   14   3   14   3
F Građevinarstvo  1 583   123  1 579   123  1 586   121
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 305   501  1 312   506  1 321   515
H Prijevoz i skladištenje   979   97   974   98   956   93
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 117   644  1 112   645  1 124   654
J Informacije i komunikacije   258   44   255   42   255   41
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   88   59   84   56   81   54
L Poslovanje nekretninama   35   17   35   17   35   17
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   851   495   836   487   849   490
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   274   119   278   120   278   119
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   49   17   51   20   58   23
P Obrazovanje   62   44   63   46   67   46
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   953   816   968   827   960   819
R Umjetnost, zabava i rekreacija   156   52   156   51   156   52
S Ostale uslužne djelatnosti  1 105   901  1 097   896  1 092   896
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   87   72   89   74   86   71
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   2 -   2 -   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

     Krapinsko-zagorska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 872  2 603  6 853  2 586  6 875  2 587
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   131   47   134   47   134   48
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 638   588  1 627   587  1 635   591
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   7   2   7   2
F Građevinarstvo  1 463   109  1 468   108  1 458   103
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   744   305   747   308   730   299
H Prijevoz i skladištenje   755   81   761   81   778   80
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   667   468   658   462   670   469
J Informacije i komunikacije   64   14   62   14   63   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   39   21   38   20   39   21
L Poslovanje nekretninama   4   1   4   1   4   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   322   184   314   179   313   176
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   112   55   114   57   107   50
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   20   8   22   9   23   9
P Obrazovanje   24   11   26   13   26   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   324   271   316   263   328   275
R Umjetnost, zabava i rekreacija   38   11   38   11   38   11
S Ostale uslužne djelatnosti   503   414   500   411   505   413
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   13   16   13   16   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Sisačko-moslavačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 765  2 595  5 755  2 584  5 782  2 587
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   386   131   401   138   414   141
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   836   363   804   353   828   367
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   21   4   21   4   21   4
F Građevinarstvo  1 032   85  1 038   85  1 050   79
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   681   309   685   310   687   309
H Prijevoz i skladištenje   400   47   399   48   393   47
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   653   433   657   432   654   428
J Informacije i komunikacije   114   19   116   20   115   18
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   35   23   29   21   28   20
L Poslovanje nekretninama   6   2   6   2   6   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   400   253   397   250   397   252
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   172   96   168   92   169   96
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   32   12   30   9   29   11
P Obrazovanje   32   13   34   13   32   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   421   363   424   365   414   359
R Umjetnost, zabava i rekreacija   29   8   30   8   31   8
S Ostale uslužne djelatnosti   497   418   498   418   497   418
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   17   16   17   16   15   14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - -   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Karlovačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 251  2 481  5 249  2 478  5 278  2 480
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   197   58   196   59   195   57
B Rudarstvo i vađenje - - - -   1 -
C Prerađivačka industrija   802   319   799   316   792   313
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   11 -   11 -   11 -
F Građevinarstvo   793   69   795   67   799   68
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   681   289   684   292   688   294
H Prijevoz i skladištenje   294   46   292   43   302   54
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   840   563   833   556   851   566
J Informacije i komunikacije   56   17   55   17   57   17
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   14   19   14   19   14
L Poslovanje nekretninama   2   1   2   1   2   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   355   207   350   205   347   201
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   110   60   115   66   116   63
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   9   20   9   21   8
P Obrazovanje   12   7   12   7   12   7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   525   463   525   464   520   457
R Umjetnost, zabava i rekreacija   28   11   28   11   27   10
S Ostale uslužne djelatnosti   429   313   433   316   437   316
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   17   14   16   13   16   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   62   21   64   22   65   22

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Varaždinska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 179  3 254  8 189  3 245  8 236  3 268
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   402   204   400   203   410   211
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 519   430  1 514   433  1 528   441
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   3   9   3   7   2
F Građevinarstvo  1 066   61  1 072   60  1 085   61
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 050   567  1 050   564  1 044   561
H Prijevoz i skladištenje  1 331   106  1 333   108  1 326   105
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   578   393   576   393   580   395
J Informacije i komunikacije   141   28   142   27   142   28
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   30   22   30   22   31   22
L Poslovanje nekretninama   17   6   16   6   17   6
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   631   373   639   372   650   380
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   119   70   116   66   118   67
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   25   16   27   14   28   16
P Obrazovanje   13   9   14   8   15   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   503   422   510   426   501   419
R Umjetnost, zabava i rekreacija   72   35   71   35   71   35
S Ostale uslužne djelatnosti   654   491   649   487   661   492
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   14   17   14   18   14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Koprivničko-križevačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 834  1 706  3 815  1 689  3 872  1 707
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   393   173   382   168   404   179
B Rudarstvo i vađenje   6   2   6   2   6   2
C Prerađivačka industrija   596   183   603   180   619   182
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   3   1   3   1   3   1
F Građevinarstvo   511   24   511   24   527   24
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   447   186   442   188   441   185
H Prijevoz i skladištenje   213   20   215   20   215   21
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   404   277   401   276   402   279
J Informacije i komunikacije   64   12   67   12   66   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   18   11   18   11   18   11
L Poslovanje nekretninama   5   2   5   2   5   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   333   194   328   191   330   191
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   68   27   71   28   67   25
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   21   15   20   13   17   13
P Obrazovanje   25   12   26   12   26   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   343   293   337   288   340   291
R Umjetnost, zabava i rekreacija   53   17   51   17   54   20
S Ostale uslužne djelatnosti   326   252   324   251   328   254
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   5   5   5   5   4   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Bjelovarsko-bilogorska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 979  1 774  3 989  1 761  4 022  1 759
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   656   233   656   230   667   238
B Rudarstvo i vađenje   34   14   32   14   33   14
C Prerađivačka industrija   739   250   744   245   761   246
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   3   1   3   1   3   1
F Građevinarstvo   323   17   330   18   336   18
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   430   200   423   198   432   199
H Prijevoz i skladištenje   298   35   296   32   303   37
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   346   228   348   231   342   223
J Informacije i komunikacije   58   13   57   12   56   12
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   9   5   10   5   9   5
L Poslovanje nekretninama   4   2   4   2   4   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   246   145   243   144   240   141
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   65   27   73   27   71   28
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   35   28   39   28   33   23
P Obrazovanje   23   11   22   11   23   11
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   393   337   389   334   389   334
R Umjetnost, zabava i rekreacija   31   9   30   8   28   7
S Ostale uslužne djelatnosti   270   206   271   206   271   204
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   10   9   13   11   13   11
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   6   4   6   4   8   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Primorsko-goranska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  16 107  6 416  16 097  6 423  16 298  6 524
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   561   105   553   104   570   108
B Rudarstvo i vađenje   32   2   32   2   33   3
C Prerađivačka industrija  1 541   459  1 522   462  1 510   462
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 081   136  2 099   138  2 095   136
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 610   681  1 610   678  1 630   695
H Prijevoz i skladištenje   856   72   856   74   853   76
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 940   973  1 928   971  2 046  1 023
J Informacije i komunikacije   357   82   356   83   355   83
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   91   64   92   67   88   64
L Poslovanje nekretninama   213   127   207   121   217   127
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 738   997  1 745   997  1 767  1 008
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   546   253   552   257   568   266
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 327   27  1 327   23  1 339   22
P Obrazovanje   102   67   104   69   106   70
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   878   693   879   691   881   692
R Umjetnost, zabava i rekreacija   260   91   257   90   260   91
S Ostale uslužne djelatnosti  1 539  1 218  1 534  1 220  1 551  1 231
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   405   358   412   364   398   355
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   28   11   30   12   29   12

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Ličko-senjska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 220   896  2 219   897  2 240   911
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   175   45   177   42   179   47
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   158   51   161   51   156   47
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   319   30   320   30   319   31
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   281   135   280   131   280   131
H Prijevoz i skladištenje   326   45   322   46   323   45
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   510   315   517   324   546   336
J Informacije i komunikacije   14   2   14   2   13   2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   14   19   14   19   14
L Poslovanje nekretninama            
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   112   50   109   51   101   50
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   44   24   44   24   45   24
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   24   1   22   1   22   1
P Obrazovanje   9   3   10   3   11   4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   73   59   70   57   69   56
R Umjetnost, zabava i rekreacija   6   2   6   2   6   2
S Ostale uslužne djelatnosti   128   102   126   101   127   101
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   14   16   14   18   16
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Virovitičko-podravska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 503  1 589  3 486  1 576  3 586  1 614
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   524   242   529   241   557   254
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   588   209   585   206   607   216
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   467   45   463   42   491   44
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   539   285   541   288   547   288
H Prijevoz i skladištenje   165   16   166   16   168   16
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   428   275   417   274   422   277
J Informacije i komunikacije   41   8   40   8   39   8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   7   3   7   3   8   4
L Poslovanje nekretninama   6   3   6   3   6   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   210   123   212   122   210   121
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   47   33   45   32   47   34
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   10   17   9   22   14
P Obrazovanje   7   5   7   5   7   5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   196   162   194   161   195   161
R Umjetnost, zabava i rekreacija   9   3   9   3   10   4
S Ostale uslužne djelatnosti   239   162   236   158   238   160
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   5   4   5   4   5   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3 -   3 -   3 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Požeško-slavonska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 026  1 191  3 023  1 206  3 034  1 200
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   317   103   320   103   323   102
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   462   163   465   163   465   168
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo   429   29   420   30   431   30
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   407   159   406   163   410   162
H Prijevoz i skladištenje   252   19   248   20   251   20
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   355   188   354   191   353   188
J Informacije i komunikacije   60   6   61   6   57   5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   11   7   11   7   12   8
L Poslovanje nekretninama   12   6   12   6   12   6
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   188   98   187   97   187   97
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   39   22   38   22   37   22
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   77   72   83   79   79   75
P Obrazovanje   16   5   16   5   16   5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   139   106   139   106   136   103
R Umjetnost, zabava i rekreacija   48   40   47   38   48   39
S Ostale uslužne djelatnosti   210   166   212   168   212   167
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   2   2   2   2   3   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Brodsko-posavska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 021  2 565  6 023  2 572  6 048  2 576
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   393   142   390   142   401   145
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 160   452  1 168   450  1 175   457
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   10   2   10   2   10   2
F Građevinarstvo   707   53   708   52   701   52
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   743   355   742   361   755   362
H Prijevoz i skladištenje   667   79   664   78   673   81
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   693   391   705   402   695   388
J Informacije i komunikacije   63   11   64   12   64   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   16   27   14   27   14
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   410   223   407   222   404   217
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   147   95   143   92   144   90
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   22   7   22   7   16   6
P Obrazovanje   34   10   34   10   35   10
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   398   325   398   325   397   324
R Umjetnost, zabava i rekreacija   30   6   34   6   32   6
S Ostale uslužne djelatnosti   484   377   477   376   491   388
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   19   18   19   18   17   17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   2   4   2   4   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Zadarska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  9 388  3 689  9 417  3 679  9 535  3 727
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   476   104   473   109   471   109
B Rudarstvo i vađenje   31   6   29   5   30   5
C Prerađivačka industrija   865   293   874   291   880   298
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   12   2   13   2   13   2
F Građevinarstvo  1 230   98  1 251   96  1 286   103
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 034   520  1 019   505  1 024   509
H Prijevoz i skladištenje   656   100   659   99   651   98
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 412   661  1 424   669  1 454   673
J Informacije i komunikacije   109   30   108   29   107   27
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   32   22   32   22   32   21
L Poslovanje nekretninama   33   12   31   11   31   12
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   879   492   876   490   890   494
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   310   165   316   167   321   173
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   722   32   727   35   744   38
P Obrazovanje   96   46   96   45   94   46
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   507   412   507   412   504   407
R Umjetnost, zabava i rekreacija   81   33   81   33   82   33
S Ostale uslužne djelatnosti   682   529   679   526   697   544
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   217   131   217   132   218   133
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   5   1   6   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Osječko-baranjska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 843  4 824  10 814  4 798  10 857  4 804
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 203   399  1 203   395  1 218   394
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 745   795  1 743   784  1 743   793
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   29   1   29   1   29   1
F Građevinarstvo  1 325   80  1 327   80  1 353   81
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 192   551  1 189   553  1 188   547
H Prijevoz i skladištenje   564   54   559   55   564   53
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 128   611  1 128   612  1 116   602
J Informacije i komunikacije   296   42   298   41   296   42
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   46   27   45   26   45   27
L Poslovanje nekretninama   28   14   28   14   27   13
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   883   473   875   468   869   468
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   182   110   179   109   177   107
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   65   50   57   47   64   51
P Obrazovanje   102   48   102   49   101   47
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   818   679   814   678   818   683
R Umjetnost, zabava i rekreacija   125   41   126   40   130   42
S Ostale uslužne djelatnosti  1 069   817  1 067   813  1 074   820
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   36   30   38   31   38   31
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   2   7   2   7   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Šibensko-kninska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 271  2 076  5 298  2 082  5 431  2 144
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   241   48   240   46   248   47
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   496   193   494   193   515   204
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   12   2   12   2   12   2
F Građevinarstvo   771   63   796   67   803   67
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   586   269   589   270   607   280
H Prijevoz i skladištenje   309   29   305   29   306   29
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 070   516  1 080   518  1 148   546
J Informacije i komunikacije   53   11   53   11   52   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   34   14   35   14   33   12
L Poslovanje nekretninama   25   13   26   14   28   15
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   468   259   461   256   465   257
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   152   63   153   63   155   64
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   177   6   176   6   164   6
P Obrazovanje   8   5   8   5   8   5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   225   188   230   193   229   192
R Umjetnost, zabava i rekreacija   59   25   58   24   59   24
S Ostale uslužne djelatnosti   577   369   574   368   591   380
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   4   3   4   3   4   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3 -   3 -   3 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Vukovarsko-srijemska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 317  2 786  6 302  2 763  6 375  2 783
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   798   281   811   281   832   285
B Rudarstvo i vađenje   39   16   39   16   38   16
C Prerađivačka industrija  1 092   501  1 083   497  1 084   496
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   10   2   10   2   9   2
F Građevinarstvo   728   59   735   59   768   62
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   861   385   856   377   855   375
H Prijevoz i skladištenje   345   44   347   46   348   49
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   765   391   757   387   769   392
J Informacije i komunikacije   93   20   91   20   90   20
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   23   10   24   10   24   10
L Poslovanje nekretninama   5   1   5   1   5   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   440   240   438   243   446   249
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   156   115   149   105   144   101
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   20   7   21   7   22   7
P Obrazovanje   39   12   37   12   34   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   373   317   370   314   371   315
R Umjetnost, zabava i rekreacija   34   4   35   4   36   4
S Ostale uslužne djelatnosti   467   358   465   359   470   363
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   26   22   26   22   27   23
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Splitsko-dalmatinska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  23 151  9 427  23 183  9 410  23 503  9 478
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   669   147   653   145   668   147
B Rudarstvo i vađenje   13   1   13   1   13   1
C Prerađivačka industrija  2 354   953  2 334   942  2 332   931
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   11   5   11   5   11   5
F Građevinarstvo  2 669   245  2 690   247  2 725   243
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 313  1 124  2 298  1 120  2 317  1 139
H Prijevoz i skladištenje  1 881   234  1 907   242  1 938   244
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  3 497  1 671  3 496  1 665  3 588  1 698
J Informacije i komunikacije   323   62   325   64   322   66
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   101   62   102   63   100   63
L Poslovanje nekretninama   87   45   84   41   86   43
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 977  1 099  1 981  1 108  1 977  1 103
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   695   403   699   399   712   411
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 308   51  2 337   51  2 452   50
P Obrazovanje   91   48   89   47   93   50
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 483  1 194  1 480  1 186  1 477  1 190
R Umjetnost, zabava i rekreacija   304   107   297   102   296   103
S Ostale uslužne djelatnosti  1 917  1 560  1 931  1 570  1 945  1 583
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   454   416   453   412   448   408
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4 -   3 -   3 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Istarska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  15 367  6 058  15 453  6 103  15 715  6 215
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   930   242   929   239   935   250
B Rudarstvo i vađenje   15   3   15   3   15   3
C Prerađivačka industrija  1 430   413  1 447   422  1 465   428
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1 -   1 -   1 -
F Građevinarstvo  2 677   189  2 706   186  2 743   187
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 807   834  1 817   838  1 838   844
H Prijevoz i skladištenje   929   132   922   134   932   135
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 413  1 286  2 435  1 303  2 550  1 362
J Informacije i komunikacije   188   41   188   39   194   43
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   125   78   126   79   125   79
L Poslovanje nekretninama   122   63   125   64   125   63
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 776   894  1 786   901  1 819   906
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   594   297   597   304   609   313
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   208   15   201   16   199   17
P Obrazovanje   42   31   42   31   42   31
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   723   565   724   566   717   557
R Umjetnost, zabava i rekreacija   168   49   165   49   168   51
S Ostale uslužne djelatnosti  1 159   895  1 167   898  1 174   912
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   21   18   21   18   24   21
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   39   13   39   13   40   13

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Dubrovačko-neretvanska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 762  2 448  6 793  2 466  6 885  2 522
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   282   84   292   90   308   99
B Rudarstvo i vađenje   8   3   8   3   8   3
C Prerađivačka industrija   448   171   447   169   450   174
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   3   8   3   8   3
F Građevinarstvo   708   80   703   79   714   80
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   519   267   512   266   506   259
H Prijevoz i skladištenje   701   96   696   94   700   95
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   981   477   998   485  1 066   518
J Informacije i komunikacije   62   9   63   9   61   8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   103   56   104   56   104   57
L Poslovanje nekretninama   10   5   12   5   11   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 045   468  1 048   473  1 066   482
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   298   167   296   167   307   174
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   806   15   816   15   787   16
P Obrazovanje   8   5   8   5   8   5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   221   163   225   166   220   161
R Umjetnost, zabava i rekreacija   88   39   89   40   88   39
S Ostale uslužne djelatnosti   425   314   427   315   431   318
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   25   19   26   19   27   19
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   16   7   15   7   15   7

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Međimurska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 609  1 611  3 585  1 603  3 618  1 611
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   474   265   472   264   481   266
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   763   263   745   259   751   261
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   416   25   416   26   416   25
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   232   95   234   93   232   93
H Prijevoz i skladištenje   316   35   312   35   314   34
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   248   157   248   157   252   155
J Informacije i komunikacije   89   17   88   18   86   17
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   13   32   13   31   12
L Poslovanje nekretninama   13   3   13   3   13   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   299   161   303   164   309   167
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   110   75   110   75   115   77
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   16   12   17   12   18   12
P Obrazovanje   14   7   15   8   15   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   292   261   290   258   294   261
R Umjetnost, zabava i rekreacija   21   7   20   6   20   6
S Ostale uslužne djelatnosti   262   209   257   206   257   207
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   7   4   7   4   8   5
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Grad Zagreb
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  30 197  14 564  30 144  14 547  30 159  14 549
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   169   77   170   78   175   80
B Rudarstvo i vađenje   7   1   7   1   7   1
C Prerađivačka industrija  3 358  1 486  3 362  1 483  3 366  1 479
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   4   14   4   14   4
F Građevinarstvo  1 969   119  1 970   120  1 967   122
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 940  1 274  2 933  1 276  2 911  1 250
H Prijevoz i skladištenje  1 788   94  1 781   95  1 757   95
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 394  1 113  2 380  1 098  2 362  1 102
J Informacije i komunikacije  1 475   331  1 466   325  1 447   321
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   137   65   144   68   147   67
L Poslovanje nekretninama   123   61   122   61   126   63
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 126  3 337  6 118  3 344  6 203  3 372
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 002   564  1 008   568  1 009   570
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   275   82   277   84   282   80
P Obrazovanje   578   318   584   325   591   328
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 416  1 943  2 405  1 936  2 402  1 937
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 577   610  1 578   613  1 569   607
S Ostale uslužne djelatnosti  3 615  2 913  3 588  2 893  3 591  2 901
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   217   163   222   167   218   162
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   17   9   15   8   15   8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10. 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti