Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 18. ožujka 2022.
RAD-2022-2-1/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U VELJAČI 2022.

U veljači 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 545 407, a od toga 724 475 čine žene. U odnosu na siječanj 2022. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,5%, jednako kao i broj zaposlenih žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u veljači 2022. porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,5%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

U veljači 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 338 912, a od toga 639 014 čine žene. U odnosu na siječanj 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,6%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Broj zaposlenih u pravnim osobama u veljači 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,5%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,4%.

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u veljači 2022. ostao je na razini prethodnog mjeseca, a broj zaposlenih žena pao je za 0,1%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,4%.

Broj nezaposlenih u veljači 2022. u odnosu na siječanj 2022. pao je
za 0,4%, dok je broj nezaposlenih žena porastao za 0,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u veljači 2022. iznosila je 7,8%, a za žene 9,2%.

Podaci su revidirani na temelju mjesečnih datoteka s konačnim podacima za prethodnu godinu. Stoga su podaci od siječnja do prosinca 2021. konačni.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    
                  
I. 2022. II. 2022. Indeksi
II. 2022.
I. 2022.
II. 2022.
II. 2021.
I. - II. 2022.
I. - II. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 684 532  801 520 1 675 860  798 051 99,5 99,6 99,1 99,4 99,0 99,3
Ukupno zaposleni 1 553 539  728 310 1 545 407  724 475 99,5 99,5 101,1 101,5 101,0 101,5
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 347 071  642 792 1 338 912  639 014 99,4 99,4 100,8 101,5 100,8 101,4
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  187 751  79 557  187 765  79 478 100,0 99,9 103,0 102,3 103,1 102,5
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 717  5 961  18 730  5 983 100,1 100,4 98,0 97,3 97,8 97,0
Nezaposleni3)  130 993  73 210  130 453  73 576 99,6 100,5 80,3 82,6 79,8 81,7
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,8 9,1 7,8 9,2                     

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za siječanj i veljaču 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U VELJAČI 2022.

    Broj zaposlenih u veljači 2022.2) Indeksi
II. 2022.
I. 2022.
II. 2022.
II. 2021.
I. - II. 2022.
I. - II. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 338 912  639 014 99,4 99,4 100,8 101,5 100,8 101,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  24 956  7 297 96,3 96,1 98,7 100,8 99,8 101,8
B Rudarstvo i vađenje  3 643   477 97,3 99,2 94,6 95,6 94,9 96,2
C Prerađivačka industrija  227 585  79 823 100,0 99,8 100,2 99,6 100,0 99,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 532  3 225 100,5 100,2 100,5 100,9 100,1 100,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 658  5 551 99,7 99,8 100,3 101,0 100,1 100,9
F Građevinarstvo  103 854  10 587 100,4 100,0 100,2 104,1 100,1 104,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  205 779  114 503 99,7 99,5 101,1 101,7 100,8 101,5
H Prijevoz i skladištenje  72 382  16 998 99,1 99,5 99,6 100,0 99,6 99,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  66 090  34 921 96,1 96,0 104,1 104,5 105,4 105,8
J Informacije i komunikacije  49 423  17 968 100,1 100,4 106,2 107,0 106,2 106,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 896  25 439 99,5 99,5 98,7 98,7 98,6 98,7
L Poslovanje nekretninama  8 592  4 041 98,2 97,5 101,8 101,7 102,3 102,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 866  32 652 99,1 99,8 100,4 102,0 100,7 102,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  50 206  22 884 98,9 99,3 101,8 105,4 102,1 105,8
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  109 331  54 372 98,6 98,7 97,8 97,7 98,0 97,9
P Obrazovanje  123 166  98 040 100,5 100,6 103,0 103,4 102,2 102,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 559  82 569 99,9 99,9 102,7 102,6 102,6 102,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija  25 859  14 626 98,5 98,7 100,5 100,5 100,5 100,5
S Ostale uslužne djelatnosti  19 535  13 041 97,1 96,5 93,6 91,8 94,8 93,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD VELJAČE 2021. DO VELJAČE 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U VELJAČI 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti