Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. srpnja 2022.
POD-2022-1-2

ISSN 1334-0557

STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PODUZEĆA U 2020.

Prikazani su izabrani konačni godišnji strukturno-poslovni pokazatelji za "nefinancijsko poslovno gospodarstvo" Republike Hrvatske. Riječ je o djelatnostima industrije, građevinarstva, trgovine i nefinancijskih usluga, odnosno djelatnostima koje u najvećem dijelu čine tzv. realni sektor. Predmetni podaci proizvedeni su u cijelosti prema odgovarajućim standardima Europske unije i međunarodno su usporedivi.

Podaci se objavljuju na razini statističke jedinice ''poduzeće'' u skladu s definicijom i pravilima navedenima u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice.

Objavljeni podaci ne mogu se uspoređivati s podacima o strukturi i poslovanju koji su prikupljeni i/ili obrađeni na osnovi metodologija koje imaju drukčiji pristup i/ili ne primjenjuju iste koncepte i definicije.

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima.

I dalje najvažnije područje prerađivačke industrije

U 2020. u predmetnom dijelu gospodarstva bilo je aktivno ukupno 180 537 poduzeća s 1 087 397 zaposlenih osoba. Ta poduzeća ostvarila su ukupan promet od 656,2 milijarde kuna te dodanu vrijednost u iznosu od 190,8 milijardi kuna.

Po broju zaposlenih osoba (271 072 zaposlene osobe, odnosno 24,9%) i ostvarenoj dodanoj vrijednosti (49,5 milijardi kuna, odnosno 26,0%) i dalje je najvažnije područje djelatnosti prerađivačke industrije, dok područje djelatnosti trgovine ima najveći udio u broju aktivnih poduzeća (35 393 poduzeća, odnosno 19,6%) i ostvarenom prometu (266,7 milijardi kuna, odnosno 40,6%).

Svaka zaposlena osoba ostvarila prosječno 175,5 tisuća kuna dodane vrijednosti

Prividna proizvodnost rada jedna je od mjera za praćenje gospodarske učinkovitosti koju primjenjuju strukturne poslovne statistike, uzimajući u obzir da proizvodnost u cjelini ovisi i o ostalim čimbenicima proizvodnje te o načinu njihove interakcije. Prividna proizvodnost rada definirana je kao dodana vrijednost generirana po zaposlenoj osobi. Na razini nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj u 2020. ostvarena je prosječna proizvodnost rada od 175,5 tisuća kuna po zaposlenoj osobi.

Prosječna operativna bruto profitna stopa iznosila 12,2%

Mjera uspješnosti i konkurentnosti gospodarstva u strukturnim poslovnim statistikama jest operativna bruto profitna stopa, izražena kao udio bruto poslovnog viška (dodane vrijednosti umanjene za troškove osoblja) u ostvarenom prometu. Prosječna operativna bruto profitna stopa nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj u 2020. iznosila je 12,2%, što je smanjenje za 0,6 postotnih bodova u odnosu na 2019. Najviša je bila u području djelatnosti poslovanja nekretninama (37,5%) te u djelatnostima informacija i komunikacija (27,2%), a najmanja u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2,4%).

1. OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PREMA NKD-u 2007. U 2020.

  Broj poduzeća Broj zaposlenih osoba Promet Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika Prividna proizvodnost rada (tis. kuna po zaposlenoj osobi) Operativna bruto profitna stopa (%)
tis. kuna
Nefinancijsko poslovno gospodarstvo 180 537 1 087 397 656 192 017 190 803 867 175,5 12,2
B Rudarstvo i vađenje 190 1 951 1 287 906 508 401 260,6 22,0
C Prerađivačka industrija 22 158 271 072 153 820 932 49 520 112 182,7 12,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 565 14 663 29 900 145 9 024 634 615,5 22,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 852 31 620 11 343 056 6 136 021 194,1 19,5
F Građevinarstvo 24 044 126 701 58 971 022 18 458 635 145,7 11,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 35 393 238 580 266 706 346 43 892 764 184,0 7,5
H Prijevoz i skladištenje 12 878 90 165 32 884 998 14 273 894 158,3 13,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 772 99 589 17 893 399 7 175 222 72,0 2,4
J Informacije i komunikacije 11 716 53 409 32 975 538 17 116 181 320,5 27,2
L Poslovanje nekretninama 5 180 12 268 8 210 582 4 001 361 326,2 37,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 33 410 86 020 28 663 499 14 748 842 171,5 21,1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 219 57 008 11 981 938 5 494 244 96,4 10,7
S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 2 160 4 351 1 552 655 453 556 104,2 12,7

G-1. OPERATIVNA BRUTO PROFITNA STOPA PREMA NKD-u 2007. U 2020.

 

B Rudarstvo i vađenje

C Prerađivačka industrija

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo

G Trgovina na veliko i na malo popravak motornih vozila i motocikala

H Prijevoz i skladištenje

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

J Informacije i komunikacije

L Poslovanje nekretninama

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Nefinancijsko poslovno gospodarstvo

S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

Skupina SMP zapošljava više od dvije trećine osoba i generira više od polovice dodane vrijednosti

Radi prezentacije informacija o rezultatima poslovanja prema veličini poduzeća za statističke svrhe primjenjuje se raščlamba poduzeća prema veličini razreda zaposlenih. Poduzeća se svrstavaju u dvije skupine: SMP – srednje velika i mala poduzeća (uključena su i mikropoduzeća) te velika poduzeća.

Od ukupnog broja aktivnih poduzeća, uvjerljivo najveći dio (99,8%) pripada skupini SMP, koja zapošljava više od dvije trećine osoba (69,5%) i generira više od polovice dodane vrijednosti (60,2%) nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva.

Promatrajući prema djelatnostima, iznadprosječni je doprinos skupine SMP-a u ostvarenoj dodanoj vrijednosti u djelatnostima usluga, građevinarstva, rudarstva i vađenja te trgovine.

Unutar skupine SMP-a po brojnosti se izdvajaju mikropoduzeća, koja čine čak 92,1% populacije cjelokupnoga nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva.

Skupina velikih poduzeća, iako s najmanjim udjelom u broju aktivnih poduzeća (0,2%), i nadalje uvelike pridonosi zaposlenosti (30,5%) i ostvarenoj dodanoj vrijednosti (39,8%). Ta skupina dominantna je u ostvarenoj dodanoj vrijednosti u industrijskim djelatnostima vezanima za opskrbu energentima.

Općenito u djelatnostima nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva skupina SMP-a i dalje zadržava najveći udio u ostvarenoj dodanoj vrijednosti i zapošljavanju.

2. BROJ PODUZEĆA I UDJELI PREMA VELIČINI PODUZEĆA I NKD-u 2007. U 2020.

    Broj poduzeća Udjeli prema veličini poduzeća i broju zaposlenih osoba, %
srednje velika i mala poduzeća (SMP) velika
ukupno mikro (< 10) mala (10 – 49) srednje velika (50 – 249) (250+)
Nefinancijsko poslovno gospodarstvo 180 537 99,8 92,1 6,6 1,0 0,2
B Rudarstvo i vađenje 190 99,5 77,4 18,9 3,2 0,5
C Prerađivačka industrija 22 158 99,3 84,1 12,5 2,7 0,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 565 99,5 89,4 8,1 1,9 0,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 852 98,4 54,8 31,8 11,7 1,6
F Građevinarstvo 24 044 99,9 89,9 8,9 1,1 0,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 35 393 99,7 92,1 6,7 1,0 0,3
H Prijevoz i skladištenje 12 878 99,7 92,9 5,9 0,8 0,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 772 99,9 92,8 6,7 0,5 0,1
J Informacije i komunikacije 11 716 99,8 94,3 4,8 0,7 0,2
L Poslovanje nekretninama 5 180 100,0 97,1 2,7 0,2 0,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 33 410 100,0 96,9 2,8 0,3 0,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 219 99,8 94,2 4,7 0,9 0,2
S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 2 160 100,0 97,9 1,9 0,1 -

3. BROJ ZAPOSLENIH OSOBA I UDJELI PREMA VELIČINI PODUZEĆA I NKD-u 2007. U 2020.

    Broj zaposlenih osoba Udjeli prema veličini poduzeća i broju zaposlenih osoba, %
srednje velika i mala poduzeća (SMP) velika
ukupno mikro (< 10) mala (10 – 49) srednje velika (50 – 249) (250+)
Nefinancijsko poslovno gospodarstvo 1 087 397 69,5 31,5 20,9 17,1 30,5
B Rudarstvo i vađenje 1 951 83,9 21,3 40,0 22,6 16,1
C Prerađivačka industrija 271 072 60,2 16,0 20,7 23,5 39,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 14 663 19,5 5,5 6,7 7,2 80,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 31 620 60,3 4,2 20,8 35,3 39,7
F Građevinarstvo 126 701 91,1 39,8 31,4 19,9 8,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 238 580 62,6 29,4 18,6 14,6 37,4
H Prijevoz i skladištenje 90 165 53,9 25,5 15,7 12,8 46,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 99 589 84,6 50,8 23,7 10,0 15,4
J Informacije i komunikacije 53 409 67,8 32,2 20,6 15,0 32,2
L Poslovanje nekretninama 12 268 89,2 60,9 22,5 5,8 10,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 86 020 95,2 66,1 18,9 10,1 4,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 57 008 65,7 30,8 17,6 17,4 34,3
S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 4 351 100,0 78,1 16,6 5,3 -

4. DODANA VRIJEDNOST I UDJELI PREMA VELIČINI PODUZEĆA I NKD-u 2007. U 2020.

    Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika, tis. kuna Udjeli prema veličini poduzeća i broju zaposlenih osoba, %
srednje velika i mala poduzeća (SMP) velika
ukupno mikro (< 10) mala (10 – 49) srednje velika (50 – 249) (250+)
Nefinancijsko poslovno gospodarstvo 190 803 867 60,2 19,9 20,9 19,4 39,8
B Rudarstvo i vađenje 508 401 86,2 12,3 45,9 28,0 13,8
C Prerađivačka industrija 49 520 112 48,5 8,5 16,5 23,5 51,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9 024 634 29,6 14,1 5,0 10,5 70,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 136 021 57,7 4,4 20,2 33,0 42,3
F Građevinarstvo 18 458 635 83,7 23,2 32,6 27,9 16,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 43 892 764 60,9 19,8 23,4 17,7 39,1
H Prijevoz i skladištenje 14 273 894 51,7 15,9 20,6 15,3 48,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 175 222 71,7 34,0 24,8 12,9 28,3
J Informacije i komunikacije 17 116 181 45,8 15,8 15,5 14,5 54,2
L Poslovanje nekretninama 4 001 361 94,2 64,2 25,4 4,7 5,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 14 748 842 93,4 52,7 23,8 16,9 6,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 494 244 66,0 22,9 26,2 16,9 34,0
S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 453 556 100,0 51,2 31,9 16,9 -

G-2. BROJ PODUZEĆA, BROJ ZAPOSLENIH OSOBA I DODANA VRIJEDNOST PREMA VELIČINI PODUZEĆA U 2020.

G-3. UDIO SMP-a U DODANOJ VRIJEDNOSTI PREMA NKD-u 2007. U 2020.

 

B Rudarstvo i vađenje

C Prerađivačka industrija

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo

G Trgovina na veliko i na malo popravak motornih vozila i motocikala

H Prijevoz i skladištenje

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

J Informacije i komunikacije

L Poslovanje nekretninama

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Nefinancijsko poslovno gospodarstvo

S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Strukturne poslovne statistike (SPS) opisuju strukturu, izvođenje i učinak gospodarskih djelatnosti, vrednovan u tržišnim cijenama,  promatranjem jedinica koje te djelatnosti obavljaju. Osiguravaju informacije o prihodima i rashodima, veličini, zaposlenosti, produktivnosti, nacionalnoj i regionalnoj specijalizaciji, investicijama itd.

Svrha istraživanja strukturnih poslovnih statistika jest praćenje poslovanja i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u potpunosti u skladu s europskim standardima strukturnih poslovnih statistika (Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008.). Dobiveni pokazatelji omogućuju analizu poslovanja i strukturnih promjena poslovne populacije. Osnova su za izradu tržišnih analiza i donošenje poslovnih odluka te za izračun bruto domaćeg proizvoda i ocjenu osnovnih makroekonomskih kategorija.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci za kompilaciju strukturnih poslovnih statistika i izračune pokazatelja SPS-a prikupljaju se u cijelosti iz postojećih administrativnih i statističkih izvora. Glavni izvor podataka jest Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (obrazac GFI-POD). Dodatni izvori podataka jesu ostali financijski izvještaji, evidencije Porezne uprave (poreza na dobit i dohodak) te vlastita istraživanja Državnog zavoda za statistiku − Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu (obrazac INV-P) te Investicije u zaštitu okoliša i izdaci za dobra i usluge u okolišu (obrazac IDU-OK) u skladu s relevantnom metodologijom.

Jedinice promatranja

Glavna jedinica promatranja koja se koristi u strukturnim poslovnim statistikama jest poduzeće – poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga i ima određeni stupanj autonomije, sukladno Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice. Zavisno od poslovnih i organizacijskih okolnosti, može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko pravnih jedinica. U poduzeća su, osim pravnih jedinica, također uključena slobodna zanimanja i obrti.

Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se jedna šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar (SPR) Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih.

Obuhvat

Podaci su prikazani prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Obuhvaćena su aktivna poduzeća koja su, prema glavnoj djelatnosti, svrstana u područja B do J i L do N te u odjeljak 95 područja S NKD-a 2007.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoji razlog za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 250/2009 Europske komisije tretiraju se kao takvi i ne objavljuju se.

Definicije varijabli

Broj poduzeća (EU-ova šifra 11110) jest broj poduzeća registriranih u Statističkome poslovnom registru koja su bila aktivna barem dio izvještajnog razdoblja. Poduzeće se smatra aktivnim ako je imalo zaposlene ili je ostvarilo promet ili investicije. Mikropoduzeća: manje od 10 zaposlenih osoba; mala poduzeća: 10 – 49 zaposlenih osoba; srednje velika poduzeća: 50 – 249 zaposlenih osoba; velika poduzeća: 250 i više zaposlenih osoba. Uobičajeno se pod stavkom srednja i mala poduzeća (SMP) podrazumijevaju srednje velika, mala i mikro poduzeća.

Broj zaposlenih osoba (EU-ova šifra 16110) jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u jedinici, neplaćene obiteljske radnike i volontere) te osoba koje rade izvan poduzeća kojem pripadaju, a ono ih plaća.

Promet (EU-ova šifra 12110) obuhvaća obračunane prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga trećim stranama, bez odbitnog PDV-a. Isključeni su financijski, ostali i izvanredni prihodi.

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika (EU-ova šifra 12150) jest bruto zarada od poslovnih aktivnosti prilagođena za operativne subvencije i indirektne poreze, izračunana u bruto izrazu (bez oduzimanja amortizacije). Prihod i rashod klasificiran kao financijski isključen je iz dodane vrijednosti.

Prividna proizvodnost rada (EU-ova šifra 91110) jest dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika generirana po zaposlenoj osobi.

Operativna bruto profitna stopa (EU-ova šifra 92110) jest udio bruto poslovnog viška (dodane vrijednosti umanjene za troškove osoblja) u ostvarenom prometu.

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.

Kratice

EU-ova šifra šifra varijable Europske unije
EZ Europska zajednica
EEZ Europska ekonomska zajednica
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PDV porez na dodanu vrijednost
tis. tisuća
SMP srednje velika i mala poduzeća

Znakovi

0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice
- nema pojave
manje od

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Paula Nimac, Stjepan Boroš i Ana Bašadur

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti