Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. srpnja 2022.
KUL-2022-3-1

ISSN 1334-0557

RADIO I TELEVIZIJA U 2021.

1. RADIO

U 2021. radila je i dostavila izvještaje 121 radiopostaja. Četiri radiopostaje programom su pokrivale cijelu državu. Ostale radiopostaje bile su regionalne ili lokalne.

Ukupno emitiranje vlastitog programa iznosilo je 1 124 345 sati. U odnosu na broj postaja, najveći broj sati emitiran je iz državnih radiopostaja.

U vlastitom programu svih radiopostaja prosječni udio informativnog programa bio je 13%, od toga u državnim radiopostajama 21%, u regionalnim radiopostajama 14%, a u lokalnim radiopostajama 12%.

Udio glazbenog programa bio je 67%, dok je udio promotivnog programa svih radiopostaja bio 4%.

Proizvodnja emisija na radiju većinom je samostalna, s udjelom samostalne produkcije u cjelokupnoj proizvodnji od 98%.

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih bio je 44%.

 

1.1. RADIOPOSTAJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU I VLASTITOM RADIOPROGRAMU PREMA VRSTAMA EMISIJA U 2021.

    Radiopostaje Emisije radioprograma1), sati
ukupno informativne igrane obrazovne i znanstvene iz umjetnosti i kulture zabavne glazbene religijske sportske promotivne ostali emitirani sadržaj
Ukupno   121 1 124 345  148 534  1 422  18 977  16 067  101 379  747 442  10 694  13 200  40 456  26 174
Državne   4  131 400  27 590   737  3 334  3 865  11 307  77 154  2 471  2 436  1 897   609
Regionalne   12  105 120  14 736   20   760  1 136  7 520  74 336   264  1 643  4 473   232
Lokalne (uže područje)   105  887 825  106 208   665  14 883  11 066  82 552  595 952  7 959  9 121  34 086  25 333

1) Iskazane su emisije radioprograma emitiranoga iz vlastite radiopostaje, i to emisije iz samostalne vlastite proizvodnje i koprodukcije s drugim radiopostajama.

G-1.1. VLASTITI RADIOPROGRAM PO VRSTAMA EMISIJA U SATIMA U 2021.

1.2. RADIOPOSTAJE I ZAPOSLENI TE PROIZVODNJA RADIOEMISIJA U SATIMA PO ŽUPANIJAMA U 2021.

Županija Radiopostaje Zaposleni1) Proizvodnja radioemisija, sati
ukupno od toga ukupno samostalna vlastita proizvodnja koprodukcija s drugim radiopostajama proizvodnja drugih radiopostaja
povezani s radom emisija s punim radnim vremenom
svega žene svega žene svega žene
Republika Hrvatska   121  15 303  6 760  3 442  1 458  3 602  1 632 1 027 985 1 007 989  7 647  12 349
Zagrebačka   8   73   37   64   31   47   27  70 080  69 564   18   498
Krapinsko-zagorska   5   34   16   29   13   28   14  43 800  43 275   294   231
Sisačko-moslavačka   6   52   28   47   24   38   24  52 560  52 182   18   360
Karlovačka   5   37   15   34   13   30   13  43 800  43 505 -   295
Varaždinska   6   48   22   40   17   38   16  52 560  52 139   21   400
Koprivničko-križevačka   4   34   21   27   15   27   18  35 040  35 040 - -
Bjelovarsko-bilogorska   6   57   34   51   29   53   32  47 544  42 875  3 749   920
Primorsko-goranska   8   77   34   70   31   49   21  70 080  68 348   5  1 727
Ličko-senjska   3   31   21   25   17   25   16  26 280  26 040 -   240
Virovitičko-podravska   5   41   26   37   22   30   21  40 880  39 493   635   752
Požeško-slavonska   2   14   9   11   7   10   6  17 520  17 468 -   52
Brodsko-posavska   6   38   22   31   16   33   20  52 560  51 817   9   734
Zadarska   4   50   19   43   14   49   18  35 040  35 040 - -
Osječko-baranjska   9   64   29   55   23   64   29  69 350  69 071   42   237
Šibensko-kninska   3   32   17   29   14   17   11  26 280  24 405 -  1 875
Vukovarsko-srijemska   4   37   20   32   17   36   20  30 091  29 811 -   280
Splitsko-dalmatinska   9   91   47   75   37   55   31  78 840  78 205   635 -
Istarska   5   53   26   48   22   37   19  43 800  42 845   575   380
Dubrovačko-neretvanska   7   53   34   49   30   44   29  51 720  48 537   161  3 022
Međimurska   3   24   8   22   7   12   4  26 280  25 297   983 -
Grad Zagreb   13  14 363  6 275  2 623  1 059  2 880  1 243  113 880  113 032   502   346

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. TELEVIZIJA

Za 2021. prikazani su podaci za 26 televizijskih centara.

Ukupan broj sati programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra (bez emitiranja preko satelita) iznosio je 203 920.

Udio informativno-dokumentarnih emisija svih televizijskih centara iznosio je 26%, od toga na televizijama koje pokrivaju cijelu državu (u nastavku teksta: državne televizije) 23%, na regionalnim televizijama 25%, a na lokalnim televizijama 35%. Udio komercijalnog programa zajedno sa sadržajem izvan emisija i izvanprogramskog sadržaja svih televizijskih centara iznosio je 20%.

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih bio je 44%.

2.1. TELEVIZIJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU I PROGRAMU EMITIRANOME IZ MATIČNOGA TELEVIZIJSKOG CENTRA PREMA EMISIJAMA U SATIMA U 2021.

    Televizije Ukupno sati Vrste emisija, sati
informativno-dokumentarne specijalizirane obrazovno-odgojne igrane glazbene zabavne dječje i program za mladež sportske komercijalne sadržaji izvan emisija i izvanprogramski sadržaji
Ukupno   26  203 920  52 237  13 783  5 906  31 753  25 493  15 416  8 023  11 129  26 135  14 045
Državne   9  90 688  20 676  1 578  4 122  28 091  11 048  4 792  5 839  7 683  4 756  2 103
Regionalne   12  82 972  21 014  10 544  1 368  3 551  11 948  6 409  2 004  2 464  17 681  5 989
Lokalne (uže područje)   5  30 260  10 547  1 661   416   111  2 497  4 215   180   982  3 698  5 953

2.2. TELEVIZIJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU, EMITIRANJU I TRAJANJU PROGRAMA U SATIMA U 2021.

    Trajanje programa u godini Satelitski program Prijenos programa stranih televizijskih centara
ukupno prvi program drugi program treći program četvrti program
Ukupno  203 920  164 022  15 674  15 464  8 760  1 792  1 268
Državne  90 688  50 790  15 674  15 464  8 760 -   738
Regionalne  82 972  82 972 - - - -   218
Lokalne (uže područje)  30 260  30 260 - - -  1 792   312

2.3. ZAPOSLENI, EMITIRANJE I PRIJENOS TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U SATIMA U 2021.

    Televizije Zaposleni1) Emisije televizijskog programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra, sati
ukupno od toga ukupno od toga reprizni program
svega žene vezani za rad emisija s punim radnim vremenom
svega žene svega žene
Ukupno   26  16 215  7 121  4 016  1 624  3 923  1 736  203 920  79 720
Državne   9  15 741  6 928  3 609  1 480  3 555  1 586  90 688  36 988
Regionalne   12   372   153   320   116   308   130  82 972  32 326
Lokalne (uže područje)   5   102   40   87   28   60   20  30 260  10 406

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-2.1. TELEVIZIJSKI PROGRAM EMITIRAN IZ MATIČNOG TV CENTRA PO VRSTAMA EMISIJA U SATIMA U 2021.

G-2.2. TELEVIZIJSKI PROGRAM DRŽAVNIH, REGIONALNIH I LOKALNIH TELEVIZIJA PO VRSTAMA EMISIJA U SATIMA U 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade statističkih podataka koji se prikupljaju obrascima Godišnji izvještaj radija (obrazac RADIO-1) i Godišnji izvještaj televizije (obrazac TV-1).

Obuhvat i usporedivost

Istraživanja obuhvaćaju radiopostaje i televizijske centre koji imaju licenciju za rad na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina, osim podataka o zaposlenima. Kako su podaci namijenjeni isključivo za statističke svrhe, ne objavljuju se kao pojedinačni – prema nazivu ustanove – i na taj su način zaštićeni.

Republika Hrvatska podijeljena je na devet digitalnih regija (s nazivima D1 D9), koje su sastavljene od dviju ili više županija ili dijelova županija. Uz njih postoji i šest manjih gradskih digitalnih regija (D41, D51, D52, D71, D72 i D81).

U svim digitalnim regijama ugašeni su analogni odašiljači koji su emitirali programe nacionalnih televizijskih nakladnika, odnosno, 5. listopada 2010. dovršen je proces prelaska na digitalno odašiljanje.

Definicije i objašnjenja

Radiopostaje i televizijski centri jesu institucije koje putem radioodašiljača odnosno televizijskih odašiljača i televizijskih  pretvarača emitiraju program namijenjen javnosti.

Prema područnom pokrivanju, radiopostaje i televizije mogu pokrivati cijelu državu, tj. program se može pratiti na cjelokupnom području Republike Hrvatske, u regiji ili užem području.

Prema statusu, radiopostaje mogu biti javne, neprofitne i komercijalne, a televizije mogu biti javne i komercijalne.

Radioprogram emitiran iz vlastite radiopostaje čine samostalno proizvedene emisije, koprodukcije s drugim radiopostajama i emisije koje su proizvele druge radiopostaje.

Podrijetlo programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra može biti vlastita proizvodnja, proizvodnja drugih domaćih proizvođača i inozemna proizvodnja. Program emitiran satelitom jest program emitiran iz matičnoga televizijskog centra.

Efektivna izračena snaga jest parametar koji definira snagu radiopostaje i televizije, a time posredno i njezino područje pokrivanja, koje, osim o snazi, ovisi i o visini antenskog sustava te reljefu.

Zaposleni prikazani u tablicama 1.2. i 2.3. uključuju osoblje koje radi na Hrvatskom radiju i Hrvatskoj televiziji jer je, u skladu sa Statutom (NN, br. 14/13.), Hrvatska radiotelevizija ustrojena kao jedna ustanova.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na dan 31. prosinca 2021.

 

Kratice  
   
kW kilovat
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti