Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 12. srpnja 2022.
OBR-2022-3-1

ISSN 1334-0557

UČENIČKI I STUDENTSKI DOMOVI U ŠK./AK. G. 2021./2022.

Učenički domovi

U školskoj godini 2021./2022. radilo je 57 učeničkih domova sa 7 508 korisnika.

Od ukupnog broja korisnika učeničkih domova, 91,4% pohađalo je srednju školu, a 8,6% visoko učilište. Udio učenica odnosno studentica bio je 59,9%.

Od ukupnog broja zaposlenih, 28,0% bili su odgojitelji, 7,6% zdravstveno i drugo stručno osoblje, a 64,3% administrativno i ostalo osoblje. Udio žena bio je 73,4%.

Studentski domovi

U akademskoj godini 2021./2022. radila su 24 studentska doma.

U studentskim domovima u akademskoj godini 2021./2022. bilo je smješteno 13 424 studenata, dok je broj studenata koji nisu primljeni zbog popunjenoga kapaciteta bio 5 818. Udio studentica korisnica studentskih domova bio je 62,3%.

U akademskoj godini 2021./2022. u studentskim domovima bilo je 336 zaposlenika. Udio žena bio je 69,6%.

1. UČENICI I STUDENTI, KORISNICI UČENIČKIH/STUDENTSKIH DOMOVA, PREMA ŠKOLI/VISOKOM UČILIŠTU KOJU/KOJE POHAĐAJU I SPOLU U ŠK./AK. G. 2021./2022.

   Korisnici Škola koju pohađaju Broj učenika/studenata koji nisu primljeni u dom zbog popunjenoga kapaciteta
ukupno muški ženski srednja škola visoko učilište
Ukupno 20 932 8 075 12 857 6 862 14 067 6 255
Učenički domovi 7 508 3 011 4 497 6 862 643 437
Studentski domovi 13 424 5 064 8 360 - 13 424 5 818

2. STUDENTSKI DOMOVI, KORISNICI I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U AK. G. 2021./2022.

   Domovi Korisnici Zaposlenici
ukupno muški ženski ukupno muški ženski
Republika Hrvatska 24 13 424 5 064 8 360 336 102 234
Karlovačka 1 138 100 38 9 4 5
Varaždinska 1 836 526 310 17 5 12
Primorsko-goranska 2 1 345 434 911 20 3 17
Virovitičko-podravska 1 108 54 54 1 1 -
Požeško-slavonska 1 75 26 49 9 3 6
Brodsko-posavska 1 94 60 34 11 4 7
Zadarska 1 211 33 178 10 7 3
Osječko-baranjska 3 1 099 398 701 33 9 24
Šibensko-kninska 2 109 44 65 11 3 8
Vukovarsko-srijemska 1 107 38 69 1 1 -
Splitsko-dalmatinska 3 1 273 451 822 23 2 21
Dubrovačko-neretvanska 1 254 119 135 53 23 30
Istarska 1 325 97 228 11 5 6
Međimurska 1 37 10 27 2 - 2
Grad Zagreb 4 7 413 2 674 4 739 125 32 93

3. UČENIČKI DOMOVI, KORISNICI (UČENICI/STUDENTI) I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U ŠK. G. 2021./2022.

   Domovi Korisnici Zaposlenici
ukupno muški ženski ukupno žene odgojitelji zdravstveno osoblje ostalo stručno osoblje1) administrativno i ostalo osoblje
Republika Hrvatska 57 7 508 3 011 4 497 1 388 1 020 389 30 76 893
Zagrebačka 1 83 19 64 25 19 6 - 1 18
Krapinsko-zagorska 2 222 75 147 46 36 15 1 2 28
Sisačko-moslavačka 1 73 42 31 15 12 3 - 1 11
Karlovačka 3 261 133 128 59 44 13 - 5 41
Varaždinska 2 324 133 191 50 35 16 1 2 31
Koprivničko-križevačka 1 110 57 53 23 16 6 1 1 15
Bjelovarsko-bilogorska 2 364 133 231 58 43 19 1 2 36
Primorsko-goranska 7 959 378 581 184 133 53 4 8 119
Ličko-senjska 3 188 98 90 33 24 9 - 3 21
Virovitičko-podravska 1 123 50 73 24 16 7 1 1 15
Požeško-slavonska 2 271 99 172 46 31 13 1 3 29
Zadarska 1 291 116 175 39 25 11 1 1 26
Osječko-baranjska 4 465 90 375 76 56 22 1 5 48
Vukovarsko-srijemska 1 37 17 20 18 11 5 - 1 12
Splitsko-dalmatinska 4 696 417 279 115 87 37 3 4 71
Istarska 2 263 75 188 53 43 15 2 4 32
Dubrovačko-neretvanska 3 319 95 224 73 59 21 - 5 47
Međimurska 2 150 76 74 41 24 11 1 4 25
Grad Zagreb 15 2 309 908 1 401 410 306 107 12 23 268

1) Pedagog, psiholog, defektolog i socijalni radnik

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka prikupljenih obrascem Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova (obrazac ŠD), koji ispunjavaju učenički i studentski domovi prema stanju na dan 31. ožujka tekuće školske/akademske godine.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su učenički i studentski domovi u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

Definicije i objašnjenja

Učenički dom jest ustanova koja pruža smještaj i prehranu učenicima za vrijeme školovanja te organizira i odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika.

Pravo na smještaj i hranu u učeničkom domu imaju po pravilu redoviti učenici, a ostvaruje se na osnovi uspjeha u prethodnom obrazovanju i materijalnom položaju učenika i njegovih roditelja, skrbnika i slično.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente visokih učilišta te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkom domu.

Studentski dom osigurava smještaj studentima visokih učilišta za vrijeme studija. Studentima, osim smještaja, može biti osigurana i prehrana.

U tablicama 2. i 3. prikazane su samo županije u kojima se nalaze studentski, odnosno učenički domovi.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2021.

 

Kratice

ak. g.  akademska godina
NN Narodne novine
šk. g.  školska godina

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Ana Šojat

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti