Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 25. ožujka 2022.
OBR-2022-4-2

ISSN 1334-0557

DOKTORI ZNANOSTI U 2021.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2021. akademski stupanj postiglo je 737 doktora znanosti. Udio žena u tom broju iznosio je 399, odnosno 54,1%.

Među doktorima znanosti više je žena

Od ukupno 737 doktora znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu doktoriralo je 67,2%, na Sveučilištu u Splitu 11,1%, na Sveučilištu u Osijeku 9,5%, na Sveučilištu u Rijeci 8,0%, na Sveučilištu u Zadru 3,1%, na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,5%, na Sveučilištu Sjever, Koprivnica, 0,4%, a na Sveučilištu u Puli – Pola i Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Zagreb po 0,1% doktora znanosti.

Najviše je doktorica znanosti doktoriralo na Sveučilištu Sjever, Koprivnica, 100,0%, zatim slijede Sveučilište u Zadru, 78,3%, Sveučilište u Osijeku, 62,9%, Sveučilište u Splitu, 53,7%, Sveučilište u  Zagrebu, 53,0%, i Sveučilište u Rijeci, 47,5%.

Biomedicina i zdravstvo − najzastupljenije područje doktorskih disertacija

U 2021. najviše doktorskih disertacija bilo je iz područja biomedicine i zdravstva (29,6%), slijedilo je područje društvenih znanosti (19,9%), područje tehničkih znanosti (19,0%), područje prirodnih znanosti (12,5%), područje humanističkih znanosti (10,6%), područje biotehničkih znanosti (5,0%) i interdisciplinarna područja znanosti (2,7%). Najmanje doktorskih disertacija bilo je iz umjetničkog područja (0,7%).

Akademski stupanj magistra znanosti prethodno je steklo 7,6% doktora znanosti.

Najviše doktora znanosti u dobnoj skupini 30 34 godine

Prema godinama života, najviše doktora znanosti bilo je u dobnoj skupini 30 – 34 godine (30,1%). U dobnoj skupini do 29 godina bilo je  8,0% doktora znanosti, u dobnoj skupini 35 – 39 godina bilo ih je 25,9%, u dobnoj skupini 40 – 44 godine bilo ih je 16,0%, u dobnoj skupini 45 – 49 godina bilo ih je 8,7%, a u dobnoj skupini 50 i više godina bilo ih je 11,3%.

Doktori znanosti najviše su zaposleni u obrazovanju

Najveći broj doktora znanosti bio je zaposlen u djelatnosti obrazovanja (41,1%), u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi bilo ih je zaposleno 24,8%, u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 14,2%, a u djelatnosti javne uprave i obrane; obveznoga socijalnog osiguranja bilo ih je zaposleno 5,2%. U svim ostalim djelatnostima bilo je zaposleno 14,8% doktora znanosti, dok je 3,4% doktora znanosti bilo nezaposleno.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Troškove doktorskog studija za 43,8% doktora znanosti platio je poslodavac, doktorski studij osobno je platilo 44,0% doktora znanosti, za 7,3% doktora znanosti bila su izdvojena sredstva iz državnog proračuna, a 4,9% pripadalo je kategoriji ''ostalo''.

1. DOKTORI ZNANOSTI PREMA SVEUČILIŠTIMA NA KOJIMA SU DOKTORIRALI, ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE TE SPOLU U 2021.

  Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorske disertacije
svega žene prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 737 399 92 140 218 37 147 78 5 20
Sveučilište u Osijeku 70 44 2 3 32 8 21 4 - -
Sveučilište u Puli − Pola 1 - - - - - 1 - - -
Sveučilište u Rijeci 59 28 - 17 10 - 20 4 - 8
Sveučilište Sjever, Koprivnica 3 3 - - - - 3 - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 4 - - 4 - - - - - -
Sveučilište u Splitu 82 44 6 20 35 - 14 6 - 1
Sveučilište u Zadru 23 18 - - - - 7 15 - 1
Sveučilište u Zagrebu 494 262 84 96 141 29 80 49 5 10
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 1 - - - - - 1 - - -

G-1. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE I SPOLU U 2021.

2. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU I POLJU DOKTORSKE DISERTACIJE, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2021.

  Ukupno Dobne skupine
svega žene do 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 i više
Ukupno 737 399 59 222 191 118 64 83
Prirodne znanosti 92 51 22 39 21 4 2 4
Matematika 14 7 4 8 2 - - -
Fizika 15 4 6 6 - - 2 1
Geologija 4 1 - 1 1 2 - -
Kemija 25 17 9 8 7 - - 1
Biologija 23 14 3 10 7 1 - 2
Geofizika 2 - - 1 - 1 - -
Interdisciplinarne prirodne znanosti 9 8 - 5 4 - - -
Tehničke znanosti 140 44 13 59 35 13 5 15
Brodogradnja 2 2 - 1 1 - - -
Elektrotehnika 8 1 - 4 2 - 2 -
Arhitektura i urbanizam 4 2 - 1 - - - 3
Geodezija 4 1 1 1 1 - - 1
Građevinarstvo 7 4 - 6 1 - - -
Grafička tehnologija 10 5 - 1 3 5 - 1
Kemijsko inženjerstvo 10 5 3 3 2 1 1 -
Računalstvo 4 1 - 2 2 - - -
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 6 5 - 3 1 1 - 1
Strojarstvo 35 9 4 18 8 1 - 4
Tehnologija prometa i transport 14 2 - 3 5 3 1 2
Tekstilna tehnologija 3 2 - - 1 - - 2
Temeljne tehničke znanosti 33 5 5 16 8 2 1 1
Biomedicina i zdravstvo  218 133 12 52 57 51 22 24
Temeljne medicinske znanosti 38 21 3 12 8 8 5 2
Kliničke medicinske znanosti 123 73 2 19 38 33 15 16
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 4 3 - 2 2 - - -
Veterinarska medicina 14 9 - 4 3 5 - 2
Dentalna medicina 24 16 1 12 3 3 1 4
Farmacija 15 11 6 3 3 2 1 -
Biotehničke znanosti 37 19 2 15 6 6 5 3
Poljoprivreda (agronomija) 16 5 - 4 3 4 3 2
Šumarstvo 6 2 1 4 - - 1 -
Drvna tehnologija 1 - - - 1 - - -
Biotehnologija 7 6 - 4 - 2 - 1
Prehrambena tehnologija 5 4 1 2 1 - 1 -
Nutricionizam 2 2 - 1 1 - - -
Društvene znanosti 147 95 3 36 38 28 21 21
Ekonomija 51 28 1 11 12 11 8 8
Pravo 10 7 - 5 2 2 1 -
Politologija 1 - - - 1 - - -
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 3 3 - - 2 1 - -
Informacijske i komunikacijske znanosti 21 13 - 3 7 5 4 2
Sociologija 6 3 1 2 2 - 1 -
Psihologija 8 8 - 6 2 - - -
Pedagogija 15 13 - 6 4 1 2 2
Kineziologija 22 10 1 2 5 5 4 5
Socijalne djelatnosti 8 8 - - 1 2 1 4
Interdisciplinarne društvene znanosti 2 2 - 1 - 1 - -
Humanističke znanosti 78 42 3 17 30 11 8 9
Filozofija 11 4 1 4 3 2 - 1
Teologija 5 2 - - 2 1 1 1
Filologija 25 15 1 4 11 4 3 2
Povijest 4 - - 1 1 - - 2
Povijest umjetnosti 6 3 - 3 1 1 1 -
Znanost o umjetnosti 4 2 - - 2 1 - 1
Arheologija 7 5 - 3 2 1 - 1
Etnologija i antropologija 3 2 - - 2 1 - -
Interdisciplinarne humanističke znanosti 13 9 1 2 6 - 3 1
Umjetničko područje 5 1 - - 1 3 - 1
Likovne umjetnosti 5 1 - - 1 3 - 1
Interdisciplinarna područja znanosti 20 14 4 4 3 2 1 6
Geografija 2 1 1 - - - - 1
Kroatologija 4 2 - - - - 1 3
Obrazovne znanosti  6 5 - 1 2 1 - 2
Biotehnologija u biomedicini 8 6 3 3 1 1 - -

G-2. DOKTORI ZNANOSTI PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2021.

3. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE I MAGISTARSKOG RADA U 2021.

Znanstveno i umjetničko područje magistarskog rada Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorske disertacije
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 737 92 140 218 37 147 78 5 20
Prirodne znanosti 2 1 - - 1 - - - -
Tehničke znanosti 10 - 9 - - - - - 1
Biomedicina i zdravstvo 10 - - 9 - 1 - - -
Biotehničke znanosti 4 - - - 4 - - - -
Društvene znanosti 24 - - - - 23 - - 1
Humanističke znanosti 6 - - - - - 6 - -
Nisu stekli magisterij znanosti 681 91 131 209 32 123 72 5 18

4. DOKTORI ZNANOSTI PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA DOKTORATA I SPOLU U 2021.

  Ukupno Način plaćanja stjecanja doktorata
svega žene poslodavac sredstva iz državnog proračuna doktori znanosti osobno ostalo
Ukupno 737 399 323 54 324 36
Zaposleni 712 391 318 52 309 33
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 2 2 2 3 -
Rudarstvo i vađenje 2 1 2 - - -
Prerađivačka industrija 17 9 6 1 9 1
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 4 2 3 - 1 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 1 - - 1 -
Građevinarstvo 3 3 2 1 - -
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 - 2 - - -
Prijevoz i skladištenje  3 - 1 - 2 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 3 3 - 2 -
Informacije i komunikacije 14 5 6 1 7 -
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 4 1 1 - 3 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 105 58 47 24 27 7
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 1 - - 1 -
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 38 25 12 - 22 4
Obrazovanje 303 158 187 22 84 10
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 183 110 39 1 134 9
Umjetnost, zabava i rekreacija 13 9 4 - 9 -
Ostale uslužne djelatnosti 7 3 1 - 4 2
Nezaposleni 25 8 5 2 15 3

G-3. DOKTORI ZNANOSTI PREMA NAČINU PLAĆANJA DOKTORATA U 2021.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade Statističkih listova za doktore znanosti (obrazac ŠV-70), koje ispunjavaju doktori znanosti ili doktori umjetnosti pri stjecanju toga akademskog stupnja.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su visoka učilišta na području Republike Hrvatske koja ustrojavaju i izvode poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje doktorata znanosti ili omogućuju stjecanje doktorata znanosti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04, 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Doktor znanosti jest osoba koja je obranila doktorsku disertaciju.

Visoko učilište jest ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Poslijediplomski sveučilišni studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija.

Poslijediplomski sveučilišni studij traje po pravilu tri godine. Ispunjenjem svih propisanih uvjeta te javnom obranom doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti (dr. sc.) ili doktor umjetnosti odnosno doktorica umjetnosti (dr. art.) uz naznaku znanstvenoga ili umjetničkog polja i grane, u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

Kratice

 

NN Narodne novine

 

Znakovi

 

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Danijela Kurjaković i Josipa Jurić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti