Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. travnja 2021.
TRAN-2021-1-2

ISSN 1334-0557

REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA I CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2020.

 

Porast broja registriranih i pad broja prvi put registriranih cestovnih vozila u Republici Hrvatskoj

Broj registriranih cestovnih vozila u 2020. iznosio je 2 312 280, što je u odnosu na 2019. više za 1,6%. Broj registriranih osobnih vozila u 2020. iznosio je 1 746 285, što je u odnosu na 2019. više za 1,2%.

Broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 132 572, što je u odnosu na 2019. pad za 31,8%. Pad prvih registracija pokazuju sve vrste vozila. Na pad broja prvi put registriranih cestovnih vozila izravno su utjecale okolnosti prouzročene širenjem bolesti COVID-19.

Broj prvih registracija osobnih vozila u 2020. iznosio je 95 577, što je u odnosu na 2019. manje za 35,9%. Pad je prouzročen padom broja prvih registracija polovnih vozila (27,6%) i novih vozila (49,9%).


Smanjenje broja nastradalih u cestovnim prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj

U 2020. zabilježeno je 7 710 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je u odnosu na 2019. manje za 20,5%.

U cestovnim prometnim nesrećama u 2020. poginulo je 237 osoba, što je u odnosu na 2019. manje za 20,2%. Ozlijeđenih osoba bilo je 10 035, što je u odnosu na 2019. manje za 22,1%.

G-1. REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA OD 2016. DO 2020.

G-2. PRVA REGISTRACIJA OSOBNIH VOZILA OD 2016. DO 2020.

1. REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA, STANJE 31. PROSINCA 2020.

  
  
Ukupno Fizičke osobe Pravne osobe
svega prvi put registrirana cestovna vozila svega prvi put registrirana cestovna vozila svega prvi put registrirana cestovna vozila
Mopedi 77 610 2 109 71 724 1 570 5 886 539
Motocikli 81 305 5 971 76 075 5 089 5 230 882
Osobna vozila 1 746 285 95 577 1 553 889 62 557 192 396 33 020
Autobusi 5 237 230 77 - 5 160 230
Kamioni 188 505 14 813 54 382 2 514 134 123 12 299
Cestovni tegljači 13 781 1 719 177 2 13 604 1 717
Specijalna vozila 15 286 1 300 3 565 175 11 721 1 125
Poljoprivredni traktori 133 265 6 165 115 400 3 473 17 865 2 692
Prikolice 35 489 3 136 19 233 1 177 16 256 1 959
Poluprikolice 15 517 1 552 950 25 14 567 1 527

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

2. CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2020.

  
  
2019.
              
2020.
  
Indeksi           
I. 2020.
I. 2019.
Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama, broj 9 695 7 710 79,5
Poginule osobe, broj 297 237 79,8
Ozlijeđene osobe, broj 12 885 10 035 77,9

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju registriranih cestovnih motornih i priključnih vozila te cestovnim prometnim nesrećama dobiveni su od Ministarstva unutarnjih poslova.

Obuhvat

Podaci o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

Podaci o broju poginulih i ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama obuhvaćaju sve sudionike prometnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na državljanstvo. Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba smrtno stradala na mjestu nesreće i umrla unutar 30 dana od posljedica nesreće na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na državljanstvo.

Definicije

Motorno vozilo jest svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću tračnicama.

Moped je vozilo na motorni pogon s dva, tri ili četiri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i koji na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat.

Motocikl je motorno vozilo s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri ili četiri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg.

Osobno vozilo jest motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala.

Autobus je motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

Kamion je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu prijevozu robe.

Cestovni tegljač je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu vuči drugih cestovnih vozila koja nemaju vlastiti pogon (uglavnom poluprikolice).

Specijalno vozilo je cestovno motorno vozilo za posebnu namjenu različitu od prijevoza putnika ili robe.

Poljoprivredni traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

Prikolica je priključno vozilo konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik.

Poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo.

Kratice
 
cm3 kubični centimetar
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
kg kilogram
km kilometar
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti