Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. lipnja 2021.
OBR-2021-3-1

ISSN 1334-0557

UČENIČKI I STUDENTSKI DOMOVI U ŠK./AK. G. 2020./2021.

Učenički domovi

U školskoj godini 2020./2021. radilo je 57 učeničkih domova sa 7 106 korisnika.

Od ukupnog broja korisnika učeničkih domova, 92,8% pohađalo je srednju školu, a 7,2% visoko učilište. Udio učenica odnosno studentica bio je 58,9%.

Od ukupnog broja zaposlenih, 26,9% bili su odgojitelji, 8,1% zdravstveno i drugo stručno osoblje, a 65,0% administrativno i ostalo osoblje. Udio žena bio je 73,3%.

Studentski domovi

U akademskoj godini 2020./2021. radila su 24 studentska doma.

U studentskim domovima u akademskoj godini 2020./2021. bilo je smješteno 12 467 studenata, dok je broj studenata koji nisu primljeni zbog popunjenoga kapaciteta bio 4 438. Udio studentica korisnica studentskih domova bio je 60,5%.

U akademskoj godini 2020./2021. u studentskim domovima bilo je 327 zaposlenika. Udio žena bio je 68,8%.

1. UČENICI I STUDENTI, KORISNICI UČENIČKIH/STUDENTSKIH DOMOVA, PREMA ŠKOLI/VISOKOM UČILIŠTU KOJU/KOJE POHAĐAJU I SPOLU U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

    Korisnici Škola koju pohađaju Broj učenika/studenata koji nisu primljeni u dom zbog popunjenoga kapaciteta
ukupno muški ženski srednja škola visoko učilište
Ukupno 19.573 7.835 11.738 6.595 12.976 4.989
Učenički domovi 7.106 2.916 4.190 6.595 509 551
Studentski domovi 12.467 4.919 7.548 - 12.467 4.438

G-1. UČENICI/STUDENTI SMJEŠTENI U DOMOVE PREMA SPOLU U ŠK./AK. G. 2020./2021.

2. STUDENTSKI DOMOVI, KORISNICI I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

    Domovi Korisnici Zaposlenici
ukupno muški ženski ukupno muški ženski
Republika Hrvatska 24 12.467 4.919 7.548 327 102 225
Karlovačka 1 145 104 41 9 4 5
Varaždinska 1 769 491 278 17 5 12
Primorsko-goranska 2 1.332 572 760 18 2 16
Virovitičko-podravska 1 108 55 53 1 1 0
Požeško-slavonska 1 40 15 25 2 1 1
Brodsko-posavska 1 97 61 36 11 3 8
Zadarska 1 197 31 166 9 5 4
Osječko-baranjska 3 680 236 444 25 8 17
Šibensko-kninska 2 101 33 68 11 3 8
Vukovarsko-srijemska 1 101 26 75 3 1 2
Splitsko-dalmatinska 3 1.242 425 817 51 16 35
Dubrovačko-neretvanska 1 158 81 77 33 17 16
Istarska 1 136 39 97 8 5 3
Međimurska 1 36 11 25 2 0 2
Grad Zagreb 4 7.325 2.739 4.586 127 31 96

G-2. STUDENTI SMJEŠTENI U STUDENTSKE DOMOVE PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

3. UČENIČKI DOMOVI, KORISNICI (UČENICI/STUDENTI) I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

    Domovi Korisnici Zaposlenici
ukupno muški ženski ukupno žene odgojitelji zdravstveno osoblje ostalo stručno osoblje1) administrativno i ostalo osoblje
Republika Hrvatska 57 7.106 2.916 4.190 1.387 1.016 373 32 80 902
Zagrebačka 1 94 25 69 24 18 5 - 2 17
Krapinsko-zagorska 2 226 76 150 46 36 15 1 2 28
Sisačko-moslavačka 1 62 47 15 14 11 3 - 1 10
Karlovačka 3 260 132 128 62 47 15 - 5 42
Varaždinska 2 299 128 171 51 36 16 1 2 32
Koprivničko-križevačka 1 107 55 52 22 15 6 1 1 14
Bjelovarsko-bilogorska 2 368 129 239 56 42 16 1 4 35
Primorsko-goranska 7 924 367 557 186 130 54 4 10 118
Ličko-senjska 3 147 85 62 33 23 9 - 2 22
Virovitičko-podravska 1 121 50 71 25 18 7 2 1 15
Požeško-slavonska 2 269 98 171 42 29 7 1 3 31
Zadarska 1 281 96 185 38 24 11 1 1 25
Osječko-baranjska 4 462 160 302 77 57 25 1 5 46
Vukovarsko-srijemska 1 32 16 16 20 13 5 - 2 13
Splitsko-dalmatinska 4 646 375 271 106 84 28 3 4 71
Istarska 2 264 77 187 54 42 15 2 4 33
Dubrovačko-neretvanska 3 311 89 222 70 57 18 0 5 47
Međimurska 2 117 61 56 40 25 10 1 4 25
Grad Zagreb 15 2.116 850 1.266 421 309 108 13 22 278

G-3. UČENICI/STUDENTI SMJEŠTENI U UČENIČKE DOMOVE PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U ŠK. G. 2020./2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka, prikupljenih obrascem Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova (obrazac ŠD), a ispunjavaju ga učenički i studentski domovi prema stanju na dan 31. ožujka tekuće školske/akademske godine.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su učenički i studentski domovi u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

Definicije i objašnjenja

Učenički dom jest ustanova koja pruža smještaj i prehranu učenicima za vrijeme školovanja te organizira i odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika.

Pravo na smještaj i hranu u učeničkom domu imaju po pravilu redoviti učenici, a ostvaruje se na osnovi uspjeha u prethodnom obrazovanju i materijalnom položaju učenika i njegovih roditelja, staratelja i slično.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente visokih učilišta te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkom domu.

Studentski dom osigurava smještaj studentima visokih učilišta za vrijeme studija. Studentima, osim smještaja, može biti osigurana i prehrana.

U tablicama 2. i 3. prikazane su samo županije u kojima se nalaze studentski, odnosno učenički domovi.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2019.

 

Kratice

ak. g. akademska godina
NN Narodne novine
šk. g. školska godina

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Marija Gojević i Ana Šojat


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti