Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. ožujka 2021.
OBR-2021-4-2

ISSN 1334-0557

DOKTORI ZNANOSTI U 2020.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2020. akademski stupanj postiglo je 615 doktora znanosti. Udio žena u tom broju iznosio je 354, odnosno 57,6%.

Među doktorima znanosti više je žena

Od ukupno 615 doktora znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu doktoriralo je 69,4%, na Sveučilištu u Osijeku 9,6%, na Sveučilištu u Rijeci 9,3%, na Sveučilištu u Splitu 7,2%, na Sveučilištu u Zadru 4,4%, a na Sveučilištu u Puli – Pola 0,1% doktora znanosti.

Najviše je žena doktorica znanosti doktoriralo na Sveučilištu u Splitu, 66,0%, zatim slijede Sveučilište u Rijeci, 61,4%, Sveučilište u Osijeku, 59,3%, Sveučilište u Zagrebu, 56,2%, i Sveučilište u Zadru, 55,6%.

Biomedicina i zdravstvo − najzastupljenije područje doktorskih disertacija

U 2020. najviše doktorskih disertacija bilo je iz područja biomedicine i zdravstva (22,1%), slijedilo je područje društvenih znanosti (22,0%), područje tehničkih znanosti (19,5%), područje humanističkih znanosti (13,8%), područje prirodnih znanosti (12,7%), područje biotehničkih znanosti (5,9%) i interdisciplinarna područja znanosti (2,9%). Najmanje doktorskih disertacija bilo je iz umjetničkog područja (1,1%).

Akademski stupanj magistra znanosti prethodno je steklo 12,5% doktora znanosti.

Najviše doktora znanosti u dobnoj skupini 30 34 godine

Prema godinama života, najviše doktora znanosti bilo je u dobnoj skupini 30 – 34 godine (31,9%). U dobnoj skupini do 29 godina bilo je 9,9% doktora znanosti, u dobnoj skupini 35 – 39 godina bilo ih je 20,9%, u dobnoj skupini 40 – 44 godine bilo ih je 15,0%, u dobnoj skupini 45 – 49 godina bilo ih je 9,9%, a u dobnoj skupini 50 i više godina bilo ih je 12,4%.

Doktori znanosti najviše su zaposleni u obrazovanju

Najveći broj doktora znanosti bio je zaposlen u djelatnosti obrazovanja (38,9%), u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi bilo ih je zaposleno 19,3%, u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 19,3%, a u djelatnosti javne uprave i obrane; obveznoga socijalnog osiguranja bilo ih je zaposleno 4,4%. U svim ostalim djelatnostima bilo je zaposleno 13,7% doktora znanosti, dok je 4,4% doktora znanosti bilo nezaposleno.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Troškove doktorskog studija za 44,6% doktora znanosti platio je poslodavac, doktorski studij osobno je platilo 44,1% doktora znanosti, za 8,1% doktora znanosti bila su izdvojena sredstva iz državnog proračuna, a 3,2% pripadalo je kategoriji ''ostalo''.

1. DOKTORI ZNANOSTI PREMA SVEUČILIŠTIMA NA KOJIMA SU DOKTORIRALI, ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE TE SPOLU U 2020.

          Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorske disertacije
svega žene prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 615 354 78 120 136 36 135 85 7 18
Sveučilište u Osijeku 59 35 7 12 13 8 18 1 - -
Sveučilište u Puli − Pola 1 - - 1 - - - - - -
Sveučilište u Rijeci 57 35 - 8 24 - 15 4 - 6
Sveučilište u Splitu 44 29 6 9 17 - 7 3 - 2
Sveučilište u Zadru 27 15 - - - - 9 15 - 3
Sveučilište u Zagrebu 427 240 65 90 82 28 86 62 7 7

G-1. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE I SPOLU U 2020.

2. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU I POLJU DOKTORSKE DISERTACIJE, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2020.

  Ukupno Dobne skupine
svega žene do 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 i više
Ukupno 615 354 61 196 129 92 61 76
Prirodne znanosti 78 47 16 29 18 9 4 2
Matematika 5 2 3 2 - - - -
Fizika 13 6 5 5 3 - - -
Geologija 2 - - - 1 - 1 -
Kemija 25 16 2 15 5 3 - -
Biologija 23 17 4 7 5 3 2 2
Geofizika 6 5 2 - 3 1 - -
Interdisciplinarne prirodne znanosti 4 1 - - 1 2 1 -
Tehničke znanosti 120 36 16 51 25 13 5 10
Brodogradnja 1 - - - - 1 - -
Elektrotehnika 35 9 3 14 10 3 3 2
Geodezija 7 1 2 3 - 2 - -
Građevinarstvo 4 2 - 4 - - - -
Grafička tehnologija 5 2 - 3 1 - - 1
Kemijsko inženjerstvo 8 6 2 2 2 2 - -
Metalurgija 1 - - 1 - - - -
Računalstvo 19 5 6 5 5 1 2 -
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 6 2 - 4 1 1 - -
Strojarstvo 19 2 3 8 3 2 - 3
Tehnologija prometa i transport 10 2 - 5 1 1 - 3
Tekstilna tehnologija 2 2 - - 1 - - 1
Temeljne tehničke znanosti 3 3 - 2 1 - - -
Biomedicina i zdravstvo  136 97 11 32 29 28 17 19
Temeljne medicinske znanosti 24 19 6 10 4 3 - 1
Kliničke medicinske znanosti 66 45 1 8 16 19 11 11
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 11 8 1 2 2 2 1 3
Veterinarska medicina 7 5 1 - 1 1 2 2
Dentalna medicina 16 13 1 10 1 2 1 1
Farmacija 12 7 1 2 5 1 2 1
Biotehničke znanosti 36 26 3 16 4 2 5 6
Poljoprivreda (agronomija) 16 8 1 7 1 1 3 3
Šumarstvo 1 1 - 1 - - - -
Biotehnologija 5 5 1 2 2 - - -
Prehrambena tehnologija 6 6 - 4 - 1 1 -
Nutriocionizam 6 5 1 - 1 - 1 3
Interdisciplinarne biotehničke znanosti 2 1 - 2 - - - -
Društvene znanosti 135 83 7 38 25 24 14 27
Ekonomija 57 37 6 22 10 6 4 9
Pravo 8 3 - - 2 4 - 2
Politologija 7 6 - 2 2 2 - 1
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 2 2 - - - 2 - -
Informacijske i komunikacijske znanosti 18 9 - 3 3 1 4 7
Sociologija 4 3 - 1 1 1 1 -
Psihologija 7 6 - 4 - - 2 1
Pedagogija 9 8 - 2 4 - 1 2
Kineziologija 16 4 1 4 3 5 - 3
Socijalne djelatnosti 3 3 - - - 2 1 -
Interdisciplinarne društvene znanosti 4 2 - - - 1 1 2
Humanističke znanosti 85 48 5 23 23 12 12 10
Filozofija 14 4 2 6 2 3 - 1
Teologija 8 3 - 1 3 - 2 2
Filologija 25 17 1 6 9 4 2 3
Povijest 13 5 1 4 4 - 3 1
Povijest umjetnosti 6 5 - 1 1 - 4 -
Znanost o umjetnosti 7 5 - 2 1 2 1 1
Arheologija 6 3 1 1 2 2 - -
Etnologija i antropologija 4 4 - 2 1 - - 1
Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) 1 1 - - - - - 1
Interdisciplinarne humanističke znanosti 1 1 - - - 1 - -
Umjetničko područje 7 5 - 1 3 1 1 1
Likovne umjetnosti 7 5 - 1 3 1 1 1
Interdisciplinarna područja znanosti 18 12 3 6 2 3 3 1
Geografija 5 3 2 3 - - - -
Kognitivna znanost 2 2 - 1 1 - - -
Kroatologija 1 - - - - - - 1
Obrazovne znanosti  3 2 - - - 1 2 -
Biotehnologija u biomedicini 7 5 1 2 1 2 1 -

G-2. DOKTORI ZNANOSTI PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2020.

3. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE I MAGISTARSKOG RADA U 2020.

Znanstveno i umjetničko područje magistarskog rada Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorske disertacije
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 615 78 120 136 36 135 85 7 18
Prirodne znanosti 4 2 1 - 1 - - - -
Tehničke znanosti 15 - 13 - - 2 - - -
Biomedicina i zdravstvo 7 - - 6 - 1 - - -
Biotehničke znanosti 3 - - - 3 - - - -
Društvene znanosti 35 - - - - 32 2 - 1
Humanističke znanosti 10 - - - - 1 9 - -
Umjetničko područje 3 - - - - - 2 1 -
Nisu stekli magisterij znanosti 538 76 106 130 32 99 72 6 17

4. DOKTORI ZNANOSTI PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA DOKTORATA I SPOLU U 2020.

   Ukupno Način plaćanja stjecanja doktorata
svega žene poslodavac sredstva iz državnog proračuna doktori znanosti osobno ostalo
Ukupno 615 354 274 50 271 20
Zaposleni 588 341 270 47 252 19
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 2 1 1 1 -
Rudarstvo i vađenje 2 1 1 - 1 -
Prerađivačka industrija 10 2 6 - 4 -
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 2 2 - 5 1
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 3 2 - 2 -
Građevinarstvo 6 5 4 - 1 1
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 7 2 4 - 3 -
Prijevoz i skladištenje  1 - - - 1 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 - 1 - - -
Informacije i komunikacije 13 6 1 - 10 2
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5 1 1 - 4 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  119 72 53 21 38 7
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 3 2 - 3 -
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 27 15 8 - 18 1
Obrazovanje 239 134 145 22 66 6
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 119 83 30 2 86 1
Umjetnost, zabava i rekreacija 10 7 4 1 5 -
Ostale uslužne djelatnosti 9 3 5 - 4 -
Nezaposleni 27 13 4 3 19 1

G-3. DOKTORI ZNANOSTI PREMA NAČINU PLAĆANJA DOKTORATA U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade Statističkih listova za doktore znanosti (obrazac ŠV-70), koje ispunjavaju doktori znanosti ili doktori umjetnosti pri stjecanju toga akademskog stupnja.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su visoka učilišta na području Republike Hrvatske koja ustrojavaju i izvode poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje doktorata znanosti ili omogućuju stjecanje doktorata znanosti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04, 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Doktor znanosti jest osoba koja je obranila doktorsku disertaciju.

Visoko učilište jest ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Poslijediplomski sveučilišni studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija.

Poslijediplomski sveučilišni studij traje po pravilu tri godine. Ispunjenjem svih propisanih uvjeta te javnom obranom doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti (dr. sc.) ili doktor umjetnosti odnosno doktorica umjetnosti (dr. art.) uz naznaku znanstvenoga ili umjetničkog polja i grane, u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

Kratice

NN  Narodne novine

Znakovi

­- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Suzana Stubičan Ćelić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti