Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 13. srpnja 2021.
GRAD-2021-3-1/5

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SVIBNJU 2021.

 

U svibnju 2021. izdano je 835 građevinskih dozvola, što je više za 9,0% u odnosu na svibanj 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do svibnja 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 21,3%.

U svibnju 2021.:

- prema vrstama građevina, 82,6% dozvola izdano je za zgrade, a 17,4% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 75,8% dozvola izdano je za novogradnju, a 24,2% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u svibnju 2021., predviđeno je građenje 1 583 stana s prosječnom površinom od 89,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SVIBNJU 2021.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
V. 2021.
IV. 2021.
96,6 124,9 126,0 126,1 106,6 169,5 118,8 114,3
V. 2021.
V. 2020.
109,3 129,2 128,3 126,3 107,4 90,8 144,0 122,7
V. 2021.
Ø 2020.
106,1 121,6 130,1 124,7 108,5 141,7 134,9 128,6
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
121,5 123,4 127,6 126,4 120,1 115,8 132,6 129,5

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
V. 2021.                
Ukupno 835 690 145 2 993 985 1 958 082 1 035 903 1 583 140 955
Novogradnja 633 527 106 2 383 201 1 596 703 786 498 1 438 128 425
Rekonstrukcije  202 163 39 610 784 361 379 249 405 1451) 12 5301)
I. – V. 2021.                
Ukupno 4 391 3 639 752 12 643 487 8 989 273 3 654 214 7 034 648 454
Novogradnja 3 331 2 753 578 10 193 298 7 352 650 2 840 648 6 458 597 306
Rekonstrukcije  1 060 886 174 2 450 189 1 636 623 813 566   5761) 51 1481)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SVIBNJU 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 690 310 638 1 168 389
Nove zgrade 527 281 609 1 057 571
Stambene zgrade 416 180 235 565 119
Stambene zgrade s jednim stanom  268 54 832 169 879
Stambene zgrade s dva stana  46 12 113 36 491
Stambene zgrade s tri i više stanova 102 113 290 358 749
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  111 101 374 492 452
Hoteli i slične zgrade 10 4 620 16 107
Uredske zgrade  8 6 852 22 824
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  16 27 707 159 244
Zgrade za promet i komunikacije  14 17 237 58 487
Industrijske zgrade i skladišta 25 19 306 102 266
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 7 10 892 60 210
Ostale nestambene zgrade  31 14 760 73 314
Dogradnja i nadogradnja1) 80 29 029 110 818
Stambene zgrade 66 15 542 48 641
Nestambene zgrade  14 13 487 62 177
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 83 - -
Stambene zgrade 68 - -
Nestambene zgrade  15 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SVIBNJU 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 583 140 955 106 477 455 364 124 47 6 4
Stanovi u novim zgradama 1 438 128 425 79 437 421 329 119 43 6 4
Stambene zgrade 1 438 128 425 79 437 421 329 119 43 6 4
Stambene zgrade s jednim stanom  268 41 688 5 22 36 79 79 38 5 4
Stambene zgrade s dva stana  92 9 479 7 16 29 24 13 2 1 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 078 77 258 67 399 356 226 27 3 - -
Nestambene zgrade  - - - - - - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 134 11 827 20 39 34 32 5 4 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 11 703 7 1 - 3 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti