Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. ožujka 2022.
GRAD-2021-4-1/2

ISSN 1334-0557

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021.

 

U drugom polugodištu 2021. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 14 130 kuna. Ta cijena veća je za 10,3% u odnosu na drugo  polugodište 2020.

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u drugom polugodištu 2021. iznosila je 7 904 kune.

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 14 038 kuna.

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u drugom polugodištu 2021. stanovi POS-a sudjelovali su s 1,5% u ukupnom obujmu praćenih prodanih m2, a ostali prodavatelji s 98,5%.

 

1) Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19. i 58/21.)

1. INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021.

  Indeksi
VII. – XII. 2021.
I. – VI. 2021.
VII. – XII. 2021.
VII. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Republika Hrvatska 104,9 111,0 107,8
Zagreb  108,3 110,9 104,7
Ostala naselja 103,4 114,6 112,3
Prema prodavatelju stanova      
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a      
Republika Hrvatska 104,3 110,3 107,6
Zagreb  107,7 109,6 104,6
Ostala naselja 103,0 114,4 112,1
POS      
Republika Hrvatska 105,4 107,1 99,2
Zagreb 105,2 105,7 102,3
Ostala naselja 105,7 120,1 92,8

2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

kune

   2019. 2020. 2021.
I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII.
Republika Hrvatska 12 338 12 824 12 643 12 724 13 385 14 038 13 713
Zagreb 12 834 14 299 13 803 14 013 14 127 15 302 14 672
Ostala naselja 11 732 11 263 11 140 11 198 12 347 12 767 12 577
Prema prodavatelju stanova               
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a               
Republika Hrvatska 12 536 12 939 12 813 12 869 13 550 14 130 13 843
Zagreb 13 077 14 389 14 125 14 239 14 371 15 484 14 891
Ostala naselja 11 881 11 368 11 181 11 268 12 424 12 794 12 627
POS              
Republika Hrvatska 7 704 8 214 7 382 7 703 7 499 7 904 7 642
Zagreb 7 653 7 543 7 508 7 514 7 545 7 934 7 689
Ostala naselja 7 782 8 473 6 467 8 050 7 347 7 769 7 472

3. BROJ I POVRŠINA NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021. I CIJELOJ 2021.

   Prodani stanovi Prosječna cijena po 1 m2, kune
broj korisna površina, m2 ukupno troškovi građevinskog zemljišta troškovi građenja i dobit izvođača ostali troškovi
VII. – XII. 2021.            
Republika Hrvatska 2 313 152 665 14 038 1 964 8 528 3 546
Zagreb 1 185 76 543 15 302 2 131 9 089 4 082
Ostala naselja 1 128 76 122 12 767 1 796 7 963 3 008
Prema prodavatelju stanova            
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a            
Republika Hrvatska 2 284 150 408 14 130 1 974 8 573 3 583
Zagreb 1 160 74 692 15 484 2 148 9 175 4 161
Ostala naselja 1 124 75 716 12 794 1 801 7 981 3 012
POS            
Republika Hrvatska 29 2 257 7 904 1 305 5 467 1 132
Zagreb 25 1 851 7 934 1 413 5 607 914
Ostala naselja 4 406 7 769 810 4 834 2 125
I. – XII. 2021.            
Republika Hrvatska 4 678 304 232 13 713 2 042 8 279 3 392
Zagreb 2 594 164 978 14 672 2 187 8 734 3 751
Ostala naselja 2 084 139 254 12 577 1 870 7 739 2 968
Prema prodavatelju stanova            
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a            
Republika Hrvatska 4 596 297 839 13 843 2 059 8 340 3 444
Zagreb 2 527 159 953 14 891 2 214 8 833 3 844
Ostala naselja 2 069 137 886 12 627 1 879 7 767 2 981
POS            
Republika Hrvatska 82 6 393 7 642 1 260 5 430 952
Zagreb 67 5 025 7 689 1 349 5 567 773
Ostala naselja 15 1 368 7 472 931 4 927 1 614

G-1. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU I NASELJU U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021.

G-2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU U 2019., 2020. I 2021.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

Obuhvat i usporedivost

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

Pri upotrebi podataka objavljenih u ovom Priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

  • zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica). Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.
  • od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a.

Definicije

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

  • troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)
  • troškove građenja (građenje zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova
  • ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

Kratice

m2 četvorni metar
NN Narodne novine
PDV porez na dodanu vrijednost
POS stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti