Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. rujna 2021.
GRAD-2021-4-1/1

ISSN 1334-0557

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021.

 

U prvom polugodištu 2021. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 13 550 kuna. Ta cijena veća je za 5,8% u odnosu na drugo polugodište 2020. i za 4,7% u odnosu na prvo polugodište 2020.

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u prvom polugodištu 2021. iznosila je 7 499 kuna.

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 13 385 kuna.

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u prvom polugodištu 2021. stanovi POS-a sudjelovali su s 2,7% u ukupnom obujmu praćenih prodanih m2, a ostali prodavatelji s 97,3%.

 

1) Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19. i 58/21.)

1. INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021.

  Indeksi
I. – VI. 2021.
VII. – XII. 2020.
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. – XII. 2020.
Republika Hrvatska 105,9 104,4 105,2
Zagreb 102,3 98,8 100,8
Ostala naselja 110,8 109,6 110,3
Prema prodavatelju stanova      
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a      
Republika Hrvatska 105,8 104,7 105,3
Zagreb 101,7 99,9 100,9
Ostala naselja 111,1 109,3 110,3
POS      
Republika Hrvatska 101,6 91,3 97,4
Zagreb 100,5 100,0 100,4
Ostala naselja 113,6 86,7 91,3

2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

   2019. 2020. 2021.
I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI.
Republika Hrvatska 12 142 12 493 12 338 12 824 12 643 12 724 13 385
Zagreb 12 400 13 239 12 834 14 299 13 803 14 013 14 127
Ostala naselja 11 755 11 716 11 732 11 263 11 140 11 198 12 347
Prema prodavatelju stanova                  
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a                 
Republika Hrvatska 12 375 12 662 12 536 12 939 12 813 12 869 13 550
Zagreb 12 725 13 393 13 077 14 389 14 125 14 239 14 371
Ostala naselja 11 868 11 889 11 881 11 368 11 181 11 268 12 424
POS                
Republika Hrvatska 7 501 7 921 7 704 8 214 7 382 7 703 7 499
Zagreb 7 490 7 986 7 653 7 543 7 508 7 514 7 545
Ostala naselja 7 543 7 876 7 782 8 473 6 467 8 050 7 347

3. BROJ I POVRŠINA NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021.

   Prodani stanovi Prosječna cijena po 1 m2, kune
broj korisna površina, m2 ukupno troškovi građevinskog zemljišta troškovi građenja i dobit izvođača ostali troškovi
Republika Hrvatska 2 365 151 567 13 385 2 121 8 029 3 235
Zagreb 1 409 88 435 14 127 2 237 8 428 3 462
Ostala naselja 956 63 132 12 347 1 959 7 471 2 917
Prema prodavatelju stanova            
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a            
Republika Hrvatska 2 312 147 431 13 550 2 146 8 102 3 302
Zagreb 1 367 85 261 14 371 2 271 8 535 3 565
Ostala naselja 945 62 170 12 424 1 975 7 509 2 940
POS            
Republika Hrvatska 53 4 136 7 499 1 235 5 411 853
Zagreb 42 3 174 7 545 1 312 5 545 688
Ostala naselja 11 962 7 347 982 4 967 1 398

G-1. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVI STANOVA PREMA PRODAVATELJU I NASELJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2021.

G-2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PREMA PRODAVATELJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2019., 2020. I 2021.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

Obuhvat i usporedivost

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

Pri upotrebi podataka objavljenih u ovom Priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

  • zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju, ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica). Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.
  • od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a.

Definicije

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

  • troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)
  • troškove građenja (građenje zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova
  • ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

Kratice

m2 četvorni metar
NN Narodne novine
PDV porez na dodanu vrijednost
POS stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti