Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. siječnja 2022.
GRAD-2021-3-1/11

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U STUDENOME 2021.

 

U studenome 2021. izdano je 908 građevinskih dozvola, što je više za 6,7% u odnosu na studeni 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do studenoga 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 13,1%.

U studenome 2021.:

- prema vrstama građevina, 87,4% dozvola izdano je za zgrade, a 12,6% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,6% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,4% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u studenome 2021., predviđeno je građenje 1 458 stanova s prosječnom površinom od 94,7 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U STUDENOME 2021.

    Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
XI. 2021.
X. 2021.
89,1 106,2 85,3 84,0 81,4 95,4 80,6 83,7
XI. 2021.
XI. 2020.
112,9 137,7 86,0 56,0 77,0 86,0 127,2 128,8
XI. 2021.
Ø 2020.
122,2 148,2 114,7 104,8 85,3 95,8 124,2 126,1
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
115,9 121,4 121,2 121,2 99,3 98,8 118,2 117,5

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
XI. 2021.                
Ukupno 908 794 114 3 085 650 2 385 353 700 297 1 458 138 138
Novogradnja 705 615 90 2 216 773 1 671 267 545 506 1 344 128 103
Rekonstrukcije  203 179 24 868 877 714 086 154 791 1141) 10 0351)
I. – XI. 2021.                
Ukupno 9 633 8 195 1 438 29 020 558 21 491 913 7 528 645 15 190 1 411 399
Novogradnja 7 405 6 289 1 116 23 105 324 17 381 393 5 723 931 14 017 1 310 004
Rekonstrukcije  2 228 1 906 322 5 915 234 4 110 520 1 804 714   1 1731) 101 3951)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U STUDENOME 2021.

    Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 794 273 830 981 558
Nove zgrade 615 246 555 870 694
Stambene zgrade 522 174 880 541 227
Stambene zgrade s jednim stanom  327 66 914 206 897
Stambene zgrade s dva stana  60 15 803 48 426
Stambene zgrade s tri i više stanova 135 92 163 285 904
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade 93 71 675 329 467
Hoteli i slične zgrade 9 2 610 8 707
Uredske zgrade  6 6 389 19 033
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  8 10 525 65 303
Zgrade za promet i komunikacije  15 1 533 5 713
Industrijske zgrade i skladišta 8 12 357 53 388
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 12 23 734 100 313
Ostale nestambene zgrade  35 14 527 77 010
Dogradnja i nadogradnja1) 78 27 275 110 864
Stambene zgrade 57 13 121 40 362
Nestambene zgrade  21 14 154 70 502
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 101 - -
Stambene zgrade 75 - -
Nestambene zgrade  26 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U STUDENOME 2021.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 458 138 138 105 384 436 335 137 41 10 10
Stanovi u novim zgradama 1 344 128 103 96 364 380 315 133 38 9 9
Stambene zgrade 1 334 127 505 96 359 377 313 133 38 9 9
Stambene zgrade s jednim stanom  327 51 044 1 16 56 104 99 34 8 9
Stambene zgrade s dva stana  120 12 571 3 19 40 42 13 2 1 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 887 63 890 92 324 281 167 21 2 - -
Nestambene zgrade 10 598 - 5 3 2 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 109 9 522 8 20 55 18 4 3 - 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 5 513 1 - 1 2 - - 1 -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti