Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 13. prosinca 2021.
GRAD-2021-3-1/10

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U LISTOPADU 2021.

 

U listopadu 2021. izdana je 1 031 građevinska dozvola, što je više za 12,1% u odnosu na listopad 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do listopada 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 13,8%.

U listopadu 2021.:

- prema vrstama građevina, 86,4% dozvola izdano je za zgrade, a 13,6% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 78,1% dozvola izdano je za novogradnju, a 21,9% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u listopadu 2021., predviđeno je građenje 1 809 stanova s prosječnom površinom od 91,2 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U LISTOPADU 2021.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
X. 2021.
IX. 2021.
108,5 132,0 122,8 114,8 126,1 135,7 140,6 129,1
X. 2021.
X. 2020.
117,9 91,3 89,6 89,6 85,4 127,6 104,1 104,2
X. 2021.
Ø 2020.
137,1 139,5 134,4 124,8 104,8 100,5 154,1 150,5
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
116,2 119,7 126,0 134,5 101,8 100,3 117,3 116,3

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
X. 2021.                
Ukupno 1 031 891 140 2 980 644 2 246 367 734 277 1 809 164 977
Novogradnja 805 693 112 2 322 805 1 790 613 532 192 1 717 157 986
Rekonstrukcije  226 198 28 657 839 455 754 202 085 921) 6 9911)
I. – X. 2021.                
Ukupno 8 725 7 401 1 324 25 934 908 19 106 560 6 828 348 13 732 1 273 261
Novogradnja 6 700 5 674 1 026 20 888 551 15 710 126 5 178 425 12 673 1 181 901
Rekonstrukcije  2 025 1 727 298 5 046 357 3 396 434 1 649 923   1 0591) 91 3601)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U LISTOPADU 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 891 320 928 1 168 890
Nove zgrade 693 282 875 1 005 706
Stambene zgrade 590 217 773 682 452
Stambene zgrade s jednim stanom  397 81 535 255 541
Stambene zgrade s dva stana  56 15 480 46 347
Stambene zgrade s tri i više stanova 137 120 758 380 564
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  103 65 102 323 254
Hoteli i slične zgrade 10 9 062 33 051
Uredske zgrade  3 1 453 4 996
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  7 3 752 12 295
Zgrade za promet i komunikacije  10 799 2 602
Industrijske zgrade i skladišta 26 26 436 149 894
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 14 13 832 77 200
Ostale nestambene zgrade  33 9 768 43 216
Dogradnja i nadogradnja1) 70 38 053 163 184
Stambene zgrade 47 8 952 26 926
Nestambene zgrade  23 29 101 136 258
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 128 - -
Stambene zgrade 86 - -
Nestambene zgrade  42 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U LISTOPADU 2021.

      Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 809 164 977 130 536 555 327 174 73 10 4
Stanovi u novim zgradama 1 717 157 986 122 505 520 316 170 71 9 4
Stambene zgrade 1 715 157 856 122 504 519 316 170 71 9 4
Stambene zgrade s jednim stanom  397 60 576 7 27 63 116 107 64 9 4
Stambene zgrade s dva stana  112 11 310 2 21 41 35 10 3 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 206 85 970 113 456 415 165 53 4 - -
Nestambene zgrade  2 130 - 1 1 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 90 6 878 8 29 35 11 4 2 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 2 113 - 2 - - - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti