Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. rujna 2021.
GRAD-2021-3-1/7

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SRPNJU 2021.

 

U srpnju 2021. izdano je 796 građevinskih dozvola, što je više za 17,7% u odnosu na srpanj 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do srpnja 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 19,7%.

U srpnju 2021.:

- prema vrstama građevina, 87,3% dozvola izdano je za zgrade, a 12,7% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 78,5% dozvola izdano je za novogradnju, a 21,5% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u srpnju 2021., predviđeno je građenje 1 144 stana s prosječnom površinom od 91,7 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SRPNJU 2021.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VII. 2021.
VI. 2021.
109,3 122,2 152,7 198,7 74,8 41,3 98,6 99,8
VII. 2021.
VII. 2020.
122,6 214,2 262,9 360,4 92,7 29,2 132,9 123,6
VII. 2021.
Ø 2020.
106,9 146,8 176,4 231,2 75,6 40,8 97,5 95,7
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
120,9 137,1 143,5 153,6 113,6 102,7 128,0 125,6

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VII. 2021.                
Ukupno 796 695 101 2 656 762 2 362 794 293 968 1 144 104 874
Novogradnja 625 550 75 2 190 679 2 081 645 109 034 1 065 98 705
Rekonstrukcije  171 145 26 466 083 281 149 184 934 791) 6 1691)
I. – VII. 2021.                
Ukupno 5 958 4 970 988 17 946 087 13 286 171 4 659 916 9 338 858 436
Novogradnja 4 551 3 789 762 14 460 455 11 014 991 3 445 464 8 603 794 200
Rekonstrukcije  1 407 1 181 226 3 485 632 2 271 180 1 214 452   7351) 64 2361)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SRPNJU 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 695 421 155 2 165 671
Nove zgrade 550 398 183 2 070 904
Stambene zgrade 390 131 222 413 331
Stambene zgrade s jednim stanom  253 52 363 164 953
Stambene zgrade s dva stana  46 13 316 40 525
Stambene zgrade s tri i više stanova 91 65 543 207 853
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  160 266 961 1 657 573
Hoteli i slične zgrade 12 10 911 41 623
Uredske zgrade  6 10 980 36 999
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  15 13 195 67 299
Zgrade za promet i komunikacije  16 1 839 5 530
Industrijske zgrade i skladišta 65 210 921 1 413 531
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 8 7 365 32 446
Ostale nestambene zgrade  38 11 750 60 145
Dogradnja i nadogradnja1) 57 22 972 94 767
Stambene zgrade 38 8 124 25 522
Nestambene zgrade  19 14 848 69 245
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 88 - -
Stambene zgrade 58 - -
Nestambene zgrade  30 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SRPNJU 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 144 104 874 140 381 255 217 89 48 9 5
Stanovi u novim zgradama 1 065 98 705 122 352 235 211 85 46 9 5
Stambene zgrade 1 063 98 568 121 352 234 211 85 46 9 5
Stambene zgrade s jednim stanom  253 39 123 8 6 53 77 56 39 9 5
Stambene zgrade s dva stana  92 10 529 9 11 19 28 18 7 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 718 48 916 104 335 162 106 11 - - -
Nestambene zgrade 2 137 1 - 1 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 76 5 722 18 28 20 5 4 1 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 3 447 - 1 - 1 - 1 - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti