Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 13. kolovoza 2021.
GRAD-2021-3-1/6

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U LIPNJU 2021.

 

U lipnju 2021. izdana je 771 građevinska dozvola, što je više za 12,9% u odnosu na lipanj 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do lipnja 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 20,0%.

U lipnju 2021.:

- prema vrstama građevina, 82,5% dozvola izdano je za zgrade, a 17,5% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,2% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,8% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u lipnju 2021., predviđeno je građenje 1 160 stanova s prosječnom površinom od 90,6 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U LIPNJU 2021.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VI. 2021.
V. 2021.
92,2 98,8 88,8 93,3 93,1 68,7 73,3 74,6
VI. 2021.
VI. 2020.
116,1 148,9 133,8 137,1 100,0 189,8 102,8 107,0
VI. 2021.
Ø 2020.
97,8 120,1 115,6 116,3 101,1 97,4 98,8 95,9
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
120,7 127,2 128,6 128,2 116,6 123,6 127,4 125,8

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VI. 2021.                
Ukupno 771 636 135 2 645 838 1 934 104 711 734 1 160 105 108
Novogradnja 595 486 109 2 076 478 1 580 696 495 782 1 080 98 189
Rekonstrukcije  176 150 26 569 360 353 408 215 952 801) 6 9191)
I. – VI. 2021.                
Ukupno 5 162 4 275 887 15 289 325 10 923 377 4 365 948 8 194 753 562
Novogradnja 3 926 3 239 687 12 269 776 8 933 346 3 336 430 7 538 695 495
Rekonstrukcije  1 236 1 036 200 3 019 549 1 990 031 1 029 518   6561) 58 0671)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U LIPNJU 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 636 275 868 1 090 071
Nove zgrade 486 242 935 934 860
Stambene zgrade 403 135 055 422 709
Stambene zgrade s jednim stanom  264 51 448 159 353
Stambene zgrade s dva stana  49 13 377 41 697
Stambene zgrade s tri i više stanova 90 70 230 221 659
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  83 107 880 512 151
Hoteli i slične zgrade 9 22 171 78 356
Uredske zgrade  1 272 824
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  7 4 499 20 456
Zgrade za promet i komunikacije  6 454 1 548
Industrijske zgrade i skladišta 22 20 251 117 938
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 9 39 678 169 489
Ostale nestambene zgrade  29 20 555 123 540
Dogradnja i nadogradnja1) 64 32 933 155 211
Stambene zgrade 51 8 444 25 170
Nestambene zgrade  13 24 489 130 041
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 86 - -
Stambene zgrade 63 - -
Nestambene zgrade  23 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U LIPNJU 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 160 105 108 137 400 246 236 92 40 8 1
Stanovi u novim zgradama 1 080 98 189 124 377 226 223 83 39 8 -
Stambene zgrade 1 078 98 027 124 377 224 223 83 39 8 -
Stambene zgrade s jednim stanom  264 38 629 6 16 45 99 55 37 6 -
Stambene zgrade s dva stana  98 10 098 3 22 35 25 11 2 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 716 49 300 115 339 144 99 17 - 2 -
Nestambene zgrade 2 162 - - 2 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 72 6 341 12 19 17 13 9 1 - 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 8 578 1 4 3 - - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti