Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. lipnja 2021.
GRAD-2021-3-1/4

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U TRAVNJU 2021.

 

U travnju 2021. izdano je 850 građevinskih dozvola, što je više za 15,8% u odnosu na travanj 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do travnja 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 24,6%.

U travnju 2021.:

- prema vrstama građevina, 84,0% dozvola izdano je za zgrade, a 16,0% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 74,9% dozvola izdano je za novogradnju, a 25,1% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u travnju 2021., predviđeno je građenje 1 332 stana s prosječnom površinom od 92,6 m2.

 

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U TRAVNJU 2021.

    Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
IV. 2021.
III. 2021.
77,4 70,4 66,9 66,7 69,0 69,8 81,6 79,2
IV. 2021.
IV. 2020.
118,0 102,6 102,3 90,2 105,4 143,3 117,8 121,0
IV. 2021.
Ø 2020.
109,8 97,3 103,3 98,9 101,8 83,6 113,5 112,6
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
124,8 121,8 127,4 126,5 123,6 129,9 129,6 131,6

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
IV. 2021.                
Ukupno 850 714 136 2 178 164 1 567 124 611 040 1 332 123 365
Novogradnja 637 534 103 1 805 850 1 306 775 499 075 1 219 113 317
Rekonstrukcije  213 180 33 372 314 260 349 111 965 1131) 10 0481)
I. – IV. 2021.                
Ukupno 3 556 2 949 607 9 649 502 7 031 191 2 618 311 5 451 507 499
Novogradnja 2 698 2 226 472 7 810 097 5 755 947 2 054 150 5 020 468 881
Rekonstrukcije  858 723 135 1 839 405 1 275 244 564 161   4311) 38 6181)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U TRAVNJU 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 714 246 502 926 672
Nove zgrade 534 217 338 777 282
Stambene zgrade 455 150 578 473 520
Stambene zgrade s jednim stanom  309 62 469 196 371
Stambene zgrade s dva stana  49 13 058 41 140
Stambene zgrade s tri i više stanova 96 72 334 226 504
Zgrade za stanovanje zajednica  1 2 717 9 505
Nestambene zgrade  79 66 760 303 762
Hoteli i slične zgrade 10 18 621 64 035
Uredske zgrade  2 660 1 797
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  6 9 355 56 125
Zgrade za promet i komunikacije  7 1 110 3 430
Industrijske zgrade i skladišta 18 19 201 106 115
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 7 769 31 665
Ostale nestambene zgrade  30 10 044 40 595
Dogradnja i nadogradnja1) 83 29 164 149 390
Stambene zgrade 64 11 664 34 928
Nestambene zgrade  19 17 500 114 462
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 97 - -
Stambene zgrade 66 - -
Nestambene zgrade  31 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U TRAVNJU 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 332 123 365 144 377 384 241 121 41 21 3
Stanovi u novim zgradama 1 219 113 317 133 336 355 224 112 38 19 2
Stambene zgrade 1 213 112 594 133 334 353 224 110 38 19 2
Stambene zgrade s jednim stanom  309 47 875 9 18 47 89 88 38 18 2
Stambene zgrade s dva stana  98 10 067 3 23 26 29 17 - - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 806 54 652 121 293 280 106 5 - 1 -
Nestambene zgrade  6 723 - 2 2 - 2 - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 100 9 045 9 37 23 16 9 3 2 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 13 1 003 2 4 6 1 - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti