Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 13. travnja 2021.
GRAD-2021-3-1/2

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U VELJAČI 2021.

 

U veljači 2021. izdano je 820 građevinskih dozvola, što je više za 6,3% u odnosu na veljaču 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do veljače 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 9,0%.

U veljači 2021.:

- prema vrstama građevina, 82,3% dozvola izdano je za zgrade, a 17,7% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 74,5% dozvola izdano je za novogradnju, a 25,5% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u veljači 2021., predviđeno je građenje 1 427 stanova s prosječnom površinom od 88,2 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U VELJAČI 2021.

    Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
II. 2021.
I. 2021.
106,0 119,4 131,5 139,7 112,4 118,3 134,7 122,6
II. 2021.
II. 2020.
105,6 117,5 120,6 125,7 109,8 115,4 128,0 121,0
II. 2021.
Ø 2020.
103,8 109,5 108,3 105,6 108,5 83,9 121,6 114,8
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
109,3 102,9 105,4 107,9 107,4 119,8 110,4 112,9

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U VELJAČI 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
II. 2021.                
Ukupno 820 675 145 2 376 351 1 762 979 613 372 1 427 125 829
Novogradnja 611 498 113 1 958 226 1 479 709 478 517 1 321 116 784
Rekonstrukcije  209 177 32 418 125 283 270 134 855 1061) 9 0451)
I. – II. 2021.                
Ukupno 1 586 1 312 274 4 371 186 3 239 380 1 131 806 2 486 228 424
Novogradnja 1 198 979 219 3 488 951 2 579 682 909 269 2 287 210 564
Rekonstrukcije  388 333 55 882 235 659 698 222 537   1991) 17 8601)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U VELJAČI 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 675 258 423 989 106
Nove zgrade 498 243 661 936 511
Stambene zgrade 410 166 949 535 484
Stambene zgrade s jednim stanom  266 55 511 173 955
Stambene zgrade s dva stana  41 11 212 34 108
Stambene zgrade s tri i više stanova 102 99 600 325 383
Zgrade za stanovanje zajednica  1 626 2 038
Nestambene zgrade 88 76 712 401 027
Hoteli i slične zgrade 8 3 712 14 617
Uredske zgrade  7 16 000 52 556
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  6 10 753 76 559
Zgrade za promet i komunikacije  12 1 473 5 359
Industrijske zgrade i skladišta 29 34 187 201 672
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 5 2 393 9 962
Ostale nestambene zgrade  21 8 194 40 302
Dogradnja i nadogradnja1) 71 14 762 52 595
Stambene zgrade 59 10 310 31 347
Nestambene zgrade  12 4 452 21 248
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 106 - -
Stambene zgrade 70 - -
Nestambene zgrade  36 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U VELJAČI 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 427 125 829 114 428 408 300 117 48 7 5
Stanovi u novim zgradama 1 321 116 784 100 386 391 282 107 43 7 5
Stambene zgrade 1 318 116 525 99 386 391 280 107 43 7 5
Stambene zgrade s jednim stanom  266 41 724 1 12 39 90 77 35 7 5
Stambene zgrade s dva stana  82 8 333 6 12 32 16 12 4 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 970 66 468 92 362 320 174 18 4 - -
Nestambene zgrade  3 259 1 - - 2 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 94 8 018 13 37 13 18 9 4 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 12 1 027 1 5 4 - 1 1 - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti