Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. ožujka 2021.
GRAD-2021-3-1/1

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SIJEČNJU 2021.

 

U siječnju 2021. izdano je 766 građevinskih dozvola, što je više za 12,0% u odnosu na siječanj 2020.

U siječnju 2021.:

- prema vrstama građevina, 83,2% dozvola izdano je za zgrade, a 16,8% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 76,6% dozvola izdano je za novogradnju, a 23,4% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u siječnju 2021., predviđeno je građenje 1 059 stanova s prosječnom površinom od 96,9 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SIJEČNJU 2021.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
I. 2021.
XII. 2020.
87,4 91,1 84,4 82,3 83,2 45,1 86,3 90,4
I. 2021.
I. 2020.
113,5 89,7 90,4 90,1 104,9 125,4 93,1 104,3
I. 2021.
Ø 2020.
98,0 91,7 82,3 75,5 96,6 70,9 90,2 93,6

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
I. 2021.                
Ukupno 766 637 129 1 994 835 1 476 401 518 434 1 059 102 595
Novogradnja 587 481 106 1 530 725 1 099 973 430 752 966 93 780
Rekonstrukcije  179 156 23 464 110 376 428 87 682 931) 8 8151)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SIJEČNJU 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 637 196 492 707 837
Nove zgrade 481 175 937 635 971
Stambene zgrade 399 127 429 395 387
Stambene zgrade s jednim stanom  250 50 737 158 460
Stambene zgrade s dva stana  47 12 804 38 074
Stambene zgrade s tri i više stanova 100 62 994 196 405
Zgrade za stanovanje zajednica  2 894 2 448
Nestambene zgrade  82 48 508 240 584
Hoteli i slične zgrade 5 1 898 6 830
Uredske zgrade  6 4 294 14 336
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  8 9 449 50 396
Zgrade za promet i komunikacije  10 1 340 6 668
Industrijske zgrade i skladišta 22 17 284 95 456
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 7 6 080 32 554
Ostale nestambene zgrade  24 8 163 34 344
Dogradnja i nadogradnja1) 76 20 555 71 866
Stambene zgrade 59 12 577 39 070
Nestambene zgrade  17 7 978 32 796
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 80 - -
Stambene zgrade 54 - -
Nestambene zgrade  26 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SIJEČNJU 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 059 102 595 78 314 314 198 87 48 15 5
Stanovi u novim zgradama 966 93 780 68 296 280 182 74 46 15 5
Stambene zgrade 962 93 262 68 295 280 179 74 46 15 5
Stambene zgrade s jednim stanom  250 39 042 6 13 40 82 53 41 13 2
Stambene zgrade s dva stana  94 9 755 5 22 31 21 7 3 2 3
Stambene zgrade s tri i više stanova 618 44 465 57 260 209 76 14 2 - -
Nestambene zgrade  4 518 - 1 - 3 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 91 8 641 10 18 32 16 13 2 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 2 174 - - 2 - - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti