Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 31. siječnja 2022.
POLJ-2021-2-6

ISSN 1334-0557

POVRŠINA I PROIZVODNJA ŽITARICA I OSTALIH USJEVA U 2021.
Privremeni podaci

Prema privremenim podacima objavljuje se ostvarena proizvodnja žitarica i ostalih usjeva u 2021.

Povećana proizvodnja suncokreta

Procjenjuje se da je povećana proizvodnja suncokreta, i to za 4,2% u odnosu na prošlu godinu.

Smanjena proizvodnja kukuruza za zrno

Procjenjuje se da je smanjena proizvodnja kukuruza za zrno, za 8,2%, soje, za 14,3%, šećerne repe, za 7,4%, silažnoga kukuruza, za 30,0%, i lucerne, za 5,0%, u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom.

1. POVRŠINA I PROIZVODNJA ŽITARICA I OSTALIH USJEVA U 2021. – privremeni podaci

  
  
Ostvarena proizvodnja Indeksi ostvarene proizvodnje
2021.
2020. 
  
površina,
tis. ha
prirod po ha,
t
ukupno, tis. t površina,
tis. ha
prirod po ha,
t
ukupno, tis. t
2020.1) 2021.
Kukuruz – ukupno2) 288 8 2.431 287 8 2.231 91,8
Krumpir (kasni i sjemenski) 7 20 140 7 15 101 72,1
Soja3) 86 3 266 87 3 228 85,7
Suncokret 39 3 120 41 3 125 104,2
Šećerna repa 10 74 774 10 70 717 92,6
Lucerna, sijeno 26 8 201 28 7 191 95,0
Silažni kukuruz4) 30 42 1.261 25 35 883 70,0

1) Konačni podaci
2) Uključeni su merkantilni i sjemenski kukuruz
3) Uključeni su merkantilna, sjemenska i soja za stočnu hranu.
4) Uključeni su glavni i naknadni silažni kukuruz.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvještajem o ostvarenim prirodima kasnih usjeva (PO-33) prikupljaju se podaci o požnjevenim površinama i proizvodnji kasnih usjeva. Podaci o požnjevenim površinama kasnih usjeva iskazuju se u hektarima, dok su proizvodnja i prirod po jednom hektaru iskazani u tonama.

Podaci su prikupljeni posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

Podatke za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupili su anketari metodom intervjua na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za obiteljska poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su sredstva odobrena u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i udio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po regijama. U uzorak je odabrano oko 7 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

Podaci o proizvodnji odnose se na stanje 10. studenoga 2021.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Definicije

Požnjevene površine jesu površine s kojih je požnjeven usjev i ubran prirod.

Ostvarena proizvodnja jest proizvodnja koja se dobije nakon žetve po odbitku količina izgubljenih prije žetve, tijekom prijevoza, kombajniranja itd.

Budući da vlažnost žitarica varira zbog različitih vremenskih prilika, ostvareni prirod iskazuje se kao prirod normalne vlažnosti, tj. prirod zrna s 14% vlage.

Kratice

EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi

Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti