Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 30. lipnja 2021.
POLJ-2021-2-3

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2021.


Povećana sjetva kukuruza

Procjenjuje se da je površina zasijana kukuruzom u 2021. veća za 1 tisuću hektara, odnosno 0,3% u usporedbi s godinom prije.


Smanjena sjetva uljane repice

Procjenjuje se da je površina zasijana uljanom repicom manja za 11 tisuća hektara, odnosno za 26,2% u usporedbi s godinom prije.

1. PRVA PROCJENA POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2021.

   2020.1) 2021. Indeksi
2021.
2020.
tis. ha
Pšenica – ukupno2) 145 145 100,0
Kukuruz – ukupno3) 288 289 100,3
Soja 86 85 98,8
Uljana repica 42 31 73,8
Suncokret 39 38 97,4
Šećerna repa 11 11 100,0
Krumpir3) 9 9 100,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.


Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama o zasijanim površinama za važnije ratarske usjeve odnose se na stanje 1. lipnja. Ti su podaci prve informacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku o stanju zasijanih površina na kraju proljetne sjetve. Obuhvaćeni su sljedeći usjevi: pšenica, kukuruz, soja, uljana repica, suncokret, šećerna repa i krumpir.

Podaci o zasijanim površinama za važnije usjeve procijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

- rezultata Izvještaja o jesenskoj sjetvi u 2020. (obrazac PO-21)
- raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, Upisnika poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.


Kratice

ha  hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti