Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 29. rujna 2021.
POLJ-2021-1-12

ISSN 1334-0557

CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020.

Prikazani su podaci o cijena određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka za 2020. za Republiku Hrvatsku HR_NUTS 2021. – HR_NUTS 2.

Prema prikupljenim podacima, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj u 2020. iznosila je 25 930 kuna po hektaru, livada 17 289 kuna po hektaru, a pašnjaka 15 651 kunu po hektaru.

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2020. iznosila je 26 416 kuna po hektaru, livada 18 868 kuna po hektaru, a pašnjaka 10 720 kuna po hektaru.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2020. iznosila je 33 640 kuna po hektaru, livada 13 957 kuna po hektaru, a pašnjaka 20 423 kune po hektaru.

U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2020. iznosila je 22 518 kuna po hektaru, livada 18 981 kunu po hektaru, a pašnjaka 16 986 kuna po hektaru.  

1. PROSJEČNE CIJENE KUPLJENOG ZEMLJIŠTA

 

      2019. 2020.
Republika Hrvatska Kontinentalna Hrvatska Jadranska Hrvatska Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska
Oranice 25.184 24.653 36.930 25.930 26.416 33.640 22.518
Trajni travnjaci                  
livade 13.963 15.025 11.342 17.289 18.868 13.957 ... 18.981
pašnjaci 13.458 10.476 16.437 15.651 10.720 20.423 16.986

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija – Porezne uprave. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine na uzorku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za istraživanje Zemljišne cijene u 2020. – privremeni podaci. Podaci za 2020. izračunani su na bazi FSS-a 2016. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.

Podaci se daju o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Obuhvat

Podaci o cijenama kupljenoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija prometa nekretnina Porezne uprave.

Definicije

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana i prirodna (samonikla).

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije. 

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
ha hektar
HR_NUTS 2021. Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021.
HR NUTS 2  statističke regije 2. razine
   
   
Znakovi  
   
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti:
press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta:
stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta:
prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti