Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. svibnja 2021.
POLJ-2021-1-5/1

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. porasle su za 8,4%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. pale su za 0,1%.

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. porasle su za 19,9%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle su za 6,8%.

Na porast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. utjecale su cijene proizvoda u svim skupinama, osim u skupinama krumpir (uključujući sjemenski), gdje su cijene pale za 48,0%, i vino, gdje su pale za 3,1%.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda niže su za 0,4% nego u 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. niže su za 5,8%. Od skupina proizvoda koje čine najveći udio u stočarstvu, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine pale su cijene svinja, za 31,1%, dok su porasle cijene mlijeka, za 0,9%, i cijene goveda, za 1,2%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u drugom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. porasle su za 3,7%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle za 6,8%. Na navedeni porast utjecao je porast cijena stočne hrane.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD PRVOG TROMJESEČJA 2020. DO PRVOG TROMJESEČJA 2021.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
I. − III. 2021.
Ø 2015.
I. − III. 2021.
I. − III. 2020.
Ukupno 108,4 99,9
Ukupno bez voća i povrća 101,7 97,3
Biljni proizvodi 119,9 106,8
Biljni proizvodi bez voća i povrća 107,1 105,1
Žitarice 128,7 123,6
Industrijsko bilje 111,1 127,9
Krmno bilje 143,7 150,0
Povrće, cvijeće i sadnice 115,7 103,8
Povrće 113,5 104,5
Cvijeće i sadnice  116,1 103,7
Krumpir (uključujući sjemenski) 90,7 52,0
Voće 234,0 122,4
Vino 94,7 96,9
Maslinovo ulje 109,2 112,5
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 99,6 94,2
Živa stoka i perad  98,0 89,1
Goveda  102,7 101,2
Svinje 88,9 68,9
Konji 110,2 79,9
Ovce i koze  107,6 103,7
Perad  100,9 104,5
Ostale životinje 100,0 100,0
Stočni proizvodi 101,5 101,0
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 104,1 100,9
Jaja, konzumna 92,2 101,2
Ostali stočni proizvodi1) 77,2 106,3

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
I. − III.2021.
Ø 2015.
I. − III. 2021.
I. − III. 2020.
Input I, ukupno 103,7 106,8
Sjeme i sadni materijal  116,1 101,0
Energija i maziva 91,4 88,1
Gnojivo 81,2 106,2
Sredstva za zaštitu bilja 113,4 111,0
Veterinarske usluge 108,7 101,6
Stočna hrana  115,1 123,8
Održavanje opreme 108,5 104,2
Održavanje zgrada 110,5 102,8
Ostale usluge 101,4 101,2

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije. 

Kratice   
Eurostat Statistički ured Europske unije 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti