Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 30. studenog 2021.
IND-2021-6-1

ISSN 1334-0557

INPUTI SIROVINA I MATERIJALA U INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU U 2020.
- privremeni podaci

 

U 2020. ukupna vrijednost utroška sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju od poduzeća koja su se bavila industrijskom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj iznosila je 47 686 milijuna kuna prema obuhvatu Godišnjeg izvještaja o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije za 2020. U usporedbi s ukupnom vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda sirovina (outputa), prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2020.1), od ukupno 129 134 milijuna kuna koje su ostvarila ta poduzeća, vrijednost inputa sirovina i materijala utrošenih za spomenutu industrijsku proizvodnju sudjeluje s 36,9% u vrijednosti outputa industrije. Drugim riječima, ukupna vrijednost prodaje industrijskih proizvoda koju su ostvarila poduzeća u 2020. veća je za 81 448 milijuna kuna (63,1%) od izdataka za utrošene sirovine i materijale u industrijskom procesu za proizvodnju tih proizvoda, prema gruboj bilanci inputa-otputa.

 

1) Vidi Komentar i Metodološka objašnjenja u Priopćenju br. 2.1.6./2021. Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2020.

G-1. USPOREDBA VRIJEDNOSTI UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA TE PRODAJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2020.

Vrijednost utrošenih sirovina i materijala kao inputa u industrijsku proizvodnju u 2020. prema potrošnji industrijskih područja NKD-a 2007. najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 45 072 milijuna kuna, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 2 400 milijuna kuna i u području B Rudarstvo i vađenje iznosi 207 milijuna kuna, dok je najmanja u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša i iznosi 8 milijuna kuna.

Ako usporedimo potrošnju po industrijskim odjeljcima NKD-a 2007. (od 05 do 36), najveća vrijednost utroška sirovina i materijala ostvarena je u odjeljku 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda (10 533 milijuna kuna), u odjeljku 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (5 508 milijuna kuna), a najmanja vrijednost utroška sirovina i materijala ostvarena je u odjeljku 09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (5 milijuna kuna).

Ako analiziramo vrijednost utroška sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju u 2020. prema podrijetlu sirovina i materijala, utrošeno je 7,2% (3 453 milijuna kuna) vlastito proizvedenih sirovina i materijala, a 92,8% (44 233 milijuna kuna) utrošenih sirovina i materijala nabavljeno je na tržištu od trećih osoba, od toga 46,9% (22 373 milijuna kuna) na domaćem tržištu, a 45,9% (21 860 milijuna kuna) na inozemnom tržištu (uvoz).

Najveću vrijednost utroška sirovina i materijala u Republici Hrvatskoj u 2020. imali su Grad Zagreb u iznosu od 9 009 milijuna kuna i Primorsko-goranska županija u iznosu od 6 666 milijuna kuna. Najmanje vrijednosti utroška sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje u 2020. ostvarene su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u iznosu od 88 milijuna kuna i u Ličko-senjskoj županiji u iznosu od 177 milijuna kuna.

Podaci o vrijednosti utroška sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje u 2020. dobiveni su obradom Godišnjeg istraživanja o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije za 2020. (IND-21/REPRO), kojim je obuhvaćeno 3 080 industrijskih lokalnih jedinica pravnih osoba i obrtnika s 10 i više zaposlenih. Posebno ističemo da je istraživanje REPRO za 2020. imalo potpuno isti obuhvat kao već spomenuto godišnje istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2020. kako bi se postigla usporedivost i konzistentnost podataka za potrebe analize inputa-outputa na razini proizvoda/sirovina.

G-2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA PREMA PODRIJETLU U 2020.

1. VRIJEDNOST UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA ZA POTREBE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PREMA POTROŠNJI U INDUSTRIJSKIM PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U 2020.

tis. kuna

    Vrijednost utroška sirovina i materijala prema NRMI-ju 2016.
ukupno vlastito proizvedene sirovine nabavljene na tržištu od trećih osoba
ukupno na tržištu na domaćem tržištu na inozemnom tržištu
Republika Hrvatska 47.685.920 3.453.022 44.232.898 22.372.950 21.859.948
B Rudarstvo i vađenje  206.921 144.608 62.313 62.139 174
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 201.587 144.608 56.979 56.805 174
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 5.334 - 5.334 5.334 -
C Prerađivačka industrija 45.071.571 3.085.425 41.986.146 20.369.357 21.616.789
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 10.532.550 770.602 9.761.948 6.515.891 3.246.057
11 Proizvodnja pića 1.163.217 176.654 986.563 512.676 473.887
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 144.882 - 144.882 139.395 5.487
13 Proizvodnja tekstila 424.499 15.138 409.361 37.786 371.575
14 Proizvodnja odjeće 1.112.909 7.699 1.105.210 71.346 1.033.864
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 742.117 - 742.117 45.969 696.148
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 2.800.051 664.923 2.135.128 1.928.895 206.233
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1.740.207 191.429 1.548.778 536.106 1.012.672
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1.580.562 31.576 1.548.986 386.451 1.162.535
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 5.508.202 - 5.508.202 3.963.879 1.544.323
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2.037.902 26.541 2.011.361 859.633 1.151.728
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1.792.389 - 1.792.389 201.682 1.590.707
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 2.273.427 25.291 2.248.136 449.420 1.798.716
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 2.568.580 993.805 1.574.775 870.954 703.821
24 Proizvodnja metala 567.987 4.637 563.350 204.153 359.197
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2.769.261 22.791 2.746.470 1.292.544 1.453.926
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1.020.266 570 1.019.696 102.203 917.493
27 Proizvodnja električne opreme 2.452.996 39.120 2.413.876 693.622 1.720.254
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  1.267.940 - 1.267.940 598.628 669.312
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 318.354 - 318.354 67.916 250.438
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 424.457 - 424.457 214.631 209.826
31 Proizvodnja namještaja 1.345.017 94.992 1.250.025 404.143 845.882
32 Ostala prerađivačka industrija 280.973 19.657 261.316 89.713 17.603
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 202.826 - 202.826 181.721 21.105
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2.399.643 222.989 2.176.654 1.934.709 241.945
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2.399.643 222.989 2.176.654 1.934.709 241.945
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 7.785 - 7.785 6.745 1.040
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 7.785 - 7.785 6.745 1.040

G-3. VRIJEDNOST UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA INDUSTRIJE PREMA ODJELJCIMA POTROŠNJE I PODRIJETLU SIROVINA ZA PODRUČJE C NKD-a 2007. U 2020.

Područje C Prerađivačka industrija
   
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame 
  i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

G-4. VRIJEDNOST UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA (INPUT) ZA POTREBE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. U 2020.

2. VRIJEDNOST UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA ZA POTREBE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PREMA POTROŠNJI U INDUSTRIJSKIM PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2020.

tis. kuna

Županija Vrijednost utroška sirovina i materijala prema NRMI-ju 2016.
ukupno vlastito proizvedene sirovine nabavljene na tržištu od trećih osoba
ukupno na tržištu na domaćem tržištu na inozemnom tržištu
Republika Hrvatska 47.685.920 3.453.022 44.232.898 22.372.950 21.859.948
Zagrebačka županija 3.947.087 299.922 3.647.165 1.574.358 2.072.807
Krapinsko-zagorska županija 1.667.830 60.906 1.606.924 394.021 1.212.903
Sisačko-moslavačka županija 2.540.388 121.336 2.419.052 1.770.618 648.434
Karlovačka županija 1.379.089 62.717 1.316.372 831.985 484.387
Varaždinska županija 4.814.558 215.199 4.599.359 1.486.916 3.112.443
Koprivničko-križevačka županija 1.512.955 191.738 1.321.217 664.636 656.581
Bjelovarsko-bilogorska županija 1.196.568 102.166 1.094.402 728.845 365.557
Primorsko-goranska županija 6.666.313 262.010 6.404.303 4.604.231 1.800.072
Ličko-senjska županija 176.698 40.294 136.404 124.734 11.670
Virovitičko-podravska županija 611.955 67.787 544.168 461.594 82.574
Požeško-slavonska županija 373.864 89.475 284.389 152.539 131.850
Brodsko-posavska županija 1.297.987 89.661 1.208.326 639.562 568.764
Zadarska županija 917.415 50.226 867.189 300.694 566.495
Osječko-baranjska županija 3.318.647 548.434 2.770.213 1.740.676 1.029.537
Šibensko-kninska  županija 473.119 30.652 442.467 207.724 234.743
Vukovarsko-srijemska županija 93.598 77.195 853.403 626.175 227.228
Splitsko-dalmatinska županija 2.014.799 361.175 1.653.624 1.160.070 493.554
Istarska županija 2.312.367 331.420 1.980.947 580.722 1.400.225
Dubrovačko-neretvanska županija 88.106 6.496 81.610 53.659 27.951
Međimurska županija 2.407.857 277.293 2.130.564 747.225 1.383.339
Grad Zagreb 9.009.179 166.920 8.842.259 3.506.209 5.336.050
Slobodne zone 28.541 - 28.541 15.757 12.784

G-5. VRIJEDNOST UTROŠENIH SIROVINA I MATERIJALA PO ŽUPANIJAMA I PODRIJETLU U 2020.

01 Zagrebačka županija 09 Ličko-senjska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 10 Virovitičko-podravska županija 18 Istarska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 11 Požeško-slavonska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
04 Karlovačka županija 12 Brodsko-posavska županija 20 Međimurska županija
05 Varaždinska županija 13 Zadarska županija 21 Grad Zagreb
06 Koprivničko-križevačka županija 14 Osječko-baranjska županija 30 Slobodne zone
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 15 Šibensko-kninska županija    
08 Primorsko-goranska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija    

3. NAJVAŽNIJE UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI ZA POTREBE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE IZABRANE PREMA VRIJEDNOSTI U 2020.

tis. kuna

KPD 2015. Naziv prema KPD-u 2015. ukupno Vrijednost utrošenih sirovina i materijala, tis. kuna
vlastite sirovine nabavljene od trećih osoba na tržištu
ukupno domaće sirovine inozemne sirovine
061010 Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova 4.091.039 - 4.091.039 3.878.692 212.347
062010 Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju 2.195.169 62.368 2.132.801 2.132.801 -
014120 Sirovo kravlje mlijeko 1.628.913 52.185 1.576.728 1.162.533 414.195
022012 Trupci listača, osim tropskog drveća 1.319.898 - 1.319.898 1.312.746 7.152
201610 Polimeri etilena, u primarnim oblicima 965.200 32.314 932.886 96.833 836.053
101112 Svinjsko meso, svježe ili hlađeno 935.499 73.336 862.163 358.665 503.498
139119 Ostale pletene ili kukičane tkanine, uključujući pleteno umjetno krzno 752.739 3.673 749.066 6.823 742.243
235111 Cementni klinker 728.584 672.902 55.682 50.273 5.409
244225 Aluminijska folija, debljine <= 0,2 mm 681.967 - 681.967 265.599 416.368
151131 Goveđa koža, bez dlake, cijela 500.878 - 500.878 5.511 495.367
011112 Pšenica, osim tvrde 481.836 2.865 478.971 462.000 16.971
241031 Toplovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine >= 600 mm 437.500 - 437.500 211.683 225.817
161023 Drvo, kontinuirano oblikovano po dužini bilo kojeg ruba ili lica (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene, te rubne letvice i vijence), od drugih vrsta drva 433.803 306.135 127.668 114.873 12.795
243411 Hladnovučene žice od nelegiranog čelika 432.143 - 432.143 70.248 361.895
106121 Brašno od pšenice ili suražice 415.404 31.006 384.398 364.615 19.783
235112 Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement i slični hidraulični cementi  404.791 46.884 357.907 326.270 31.637
222219 Ostala ambalaža od plastike 396.621 25.942 370.679 227.135 143.544
263030 Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja 363.030 - 363.030 9.481 353.549

G-6. USPOREDBA UKUPNE VRIJEDNOSTI UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA (INPUT) S UKUPNOM VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (OUTPUT) PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. I ŽUPANIJAMA U 2020.

01 Zagrebačka županija 09 Ličko-senjska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 10 Virovitičko-podravska županija 18 Istarska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 11 Požeško-slavonska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
04 Karlovačka županija 12 Brodsko-posavska županija 20 Međimurska županija
05 Varaždinska županija 13 Zadarska županija 21 Grad Zagreb
06 Koprivničko-križevačka županija 14 Osječko-baranjska županija 30 Slobodne zone
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 15 Šibensko-kninska županija    
08 Primorsko-goranska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija    

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sadržava prve rezultate Godišnjeg istraživanja o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) za 2020. (u nastavku teksta: istraživanje REPRO za 2020.). Rezultati su agregirani iz podataka prikupljenih na razini Nomenklature sirovina i materijala za industriju – NRMI 2016., koja je sastavni dio Statističkih standarda za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) za 2020. Republike Hrvatske. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je četirima industrijskim područjima djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07.). Ta definicija industrije usklađena je s definicijom svih granskih istraživanja industrije Državnog zavoda za statistiku te s definicijom koja se upotrebljava za statistike industrije EU-a.

Pravna osnova istraživanja REPRO

Godišnje istraživanje REPRO za 2020. proveo je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i prema spomenutim statističkim standardima. Obveza davanja podataka temelji se na člancima 35. i 38. (stavak 1.) Zakona o službenoj statistici.

Pokazatelji istraživanja REPRO o utrošku sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje (iz PRODCOM-a)

Prvi rezultati odnose se na najnovije podatke statistike potrošnje industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata spomenutog istraživanja REPRO za 2020. Rezultati istraživanja REPRO osiguravaju detaljne informacije primarno za potrebe izrade tablica uporabe (inputa) stavljajući ih u relaciju s rezultatima PRODCOM-a o prodanim industrijskim proizvodima (outputu) kako bi se omogućilo analiziranje robnih tijekova u okviru input-output koncepata na detaljnoj razini sirovina/proizvoda (nomenklature NRMI 2016./NIP 2020.).

Svi podaci koji su ovdje prikazani dobiveni su agregiranjem pojedinačnih podataka o utrošku sirovina i materijala iz NRMI-ja 2016., koji je sastavni dio spomenutih statističkih standarda. Međutim, komentar glavnih rezultata istraživanja REPRO za 2020. (inputa) prikazan je u usporedbi s rezultatima istraživanja PRODCOM za 2020. (outputa) kako bi se naglasila svrha i cilj ovog istraživanja, osiguranje zajedničkog okvira s istraživanjem PRODCOM za potrebe analiza inputa-outputa na harmoniziranoj osnovi (iz područja nacionalnih računa).

U tablici 1. i grafikonu 3. prikazani su glavni rezultati o vrijednostima utroška sirovina i materijala po djelatnostima potrošnje (razina industrijskih područja i odjeljaka NKD-a 2007.) za Republiku Hrvatsku u 2020. Sirovine i materijali (uključujući usluge) mogli su prema podrijetlu biti nabavljeni na tržištu (domaćem ili stranom) od trećih osoba ili intermedijarnih proizvoda iz vlastite proizvodnje, a vrijednosno su iskazani po kupovnim cijenama. Regionalni pregled agregiranih podataka o vrijednosti utrošenih sirovina i materijala (uključujući usluge) za potrebe industrijske proizvodnje, također izražen u vrijednosti po kupovnim cijenama, prikazan je u tablici 2. i grafikonu 6. na razini županija.

Usporedivost podataka istraživanja REPRO

Od 2000. do 2003. istovrsni su se podaci u naturalnom izrazu prikupljali unutar Tromjesečnog istraživanja o utrošku sirovina i materijala te finalnog utroška energenata u industriji (IND-1K), a prije toga unutar zajedničkoga Mjesečnog izvještaja industrije (IND-1), na osnovi zajedničkih Metodoloških osnova za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1), dio tablice 2.1), za oba istraživanja te na osnovi prve verzije Nomenklature repromaterijala industrije (NRMI 1997.), koja je bila sastavni dio spomenute metodologije. Novim Statističkim standardima za istraživanje REPRO prikupljaju se podaci u godišnjoj dinamici počevši od izvještajne godine 2004. na razini revidiranih verzija NRMI 2004. i NRMI 2008., kojima se prikupljaju svi podaci o sirovinama i materijalima industrije. S obzirom na to da se sve tri nomenklature (NRMI 1997., NRMI 2004. i NRMI 2008.) temelje na strukturi istovrsne klasifikacije, verzijama KPD 1995., KPD 2008.2) i KPD 2015.2), izrađene su tablice veza i podaci su međusobno usporedivi na određenoj razini, u naturalnom izrazu (količinama), jer se u vrijednosnom izrazu prije nisu prikupljali.

Obuhvat i jedinice istraživanja REPRO

Izvještajne jedinice istraživanja REPRO o utrošku sirovina i materijala industrije za 2020. jesu sva trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe te njihovi dijelovi s više od 10 zaposlenika koji su utrošili sirovine i materijale za potrebe industrijske proizvodnje unutar industrijskih područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koji su utrošili sirovine i materijale definirane NRMI-jem 2016. za industrijsku proizvodnju iskazanu u istraživanju PRODCOM za 2020., osim statističkih jedinica i njihovih dijelova koji su "fizički" izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – industrijskih lokalnih jedinica – uzeto je u obzir načelo županije. U slučajevima kad promatrana jedinica djeluje na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Obuhvat istraživanja REPRO o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije za 2020. (inputa) identičan je obuhvatu istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2020. (outputa) za potrebe analize robnih tijekova u okviru input-output koncepata na konzistentan i usporediv način. Stoga je obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije, energije i informacijskog društva te slijedi iste koncepte i kriterije obuhvata statističkih jedinica kao i Adresar za istraživanje PRODCOM.

Koncepti i definicije istraživanja REPRO

Koncepti i definicije koji se upotrebljavaju u ovom istraživanju REPRO preuzeti su uglavnom iz ESA-e 20103) i druge statističke terminologije EU-a ili UN-a. Ti pojmovi osiguravaju dodatna objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja REPRO i nemaju smisao definitivnih značenja tih riječi jer u drugim kontekstima mogu imati drugačije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja REPRO kako bi ih oni ispravno interpretirali.

Nomenklatura NRMI 2016. – 2020.

NRMI 2016. sastavni je dio spomenutih Statističkih standarda za istraživanje REPRO i nalazi se u Dodatku 3. Hijerarhijski strukturirana Nomenklatura sirovina i materijala uklj. usluge, verzija 2016., namijenjena je za mjerenje godišnjeg utroška sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje u fizičkim mjernim jedinicama i vrijednosno. Verzija NRMI 2016., izrađena je posebno za utrošak u svakoj industrijskoj skupini djelatnosti (od 05.1 do 36.0) prema NKD-u 2007. Stoga prve tri brojčane oznake označuju industrijsku skupinu djelatnosti u kojoj se uobičajeno troši određena vrsta sirovina i materijala (uklj. industrijske usluge). Sljedećih šest brojčanih oznaka u šifri označuje sirovine i materijale NRMI-ja 2016., i to je zapravo stavka KPD-a 2015. Verzija NRMI 2016. izrađena je na osnovi verzije KPD 2015., a usklađena je na razini sirovina/proizvoda s Kombiniranom nomenklaturom 2020. (CN) EU-a i Carinskom tarifom Republike Hrvatske za 2020.4) preko tablica veza. Šifra sirovina i materijala iz NRMI-ja 2016. sastoji se od upisanih deset brojčanih oznaka, ali se za svaku pojedinačno iskazanu sirovinu i materijal iz NRMI-ja 2016. treba upisati jedanaesta brojčana oznaka koja upućuje na podrijetlo sirovine (vlastito, domaće ili strano) te je ispunjava izvještajna jedinica upisom u obrazac IND-21/REPRO. Raščlamba sirovina i materijala u NRMI-ju 2016. koje troši neka industrija za proizvodnju industrijskih proizvoda na razini skupina djelatnosti NKD-a 2007. zadana je okvirom KPD-a 2015., a uglavnom pokriva sirovine proizvodnih područja KPD-a 2015. od A do E (samo odjeljak 36). U iznimnim slučajevima stavke KPD-a 2015. dodatno su raščlanjene ako je bila riječ o sirovinama i materijalima koji su važni za određenu proizvodnju, a nisu prepoznatljivi unutar potkategorije proizvoda KPD-a 2015. Sveukupno ima oko 7 800 šifri sirovina i materijala s pridruženom mjernom jedinicom u kojoj se trebaju iskazati podaci o godišnjem utrošku sirovina i materijala.

Sirovine i materijali

Prema konceptu istraživanja REPRO, pojam sirovina i materijala definiran je prošireno i odnosi se na sva dobra koja imaju fizičku dimenziju ili industrijske usluge koje se pod posebnom šifrom i nazivom nalaze u NRMI-ju 2016., pod uvjetom da se upotrebljavaju kao inputi u industrijsku proizvodnju izvještajne jedinice gdje se mogu transformirati ili potpuno utrošiti u procesu proizvodnje. NRMI 2016. sadržava detaljne sirovine i materijale koji uključuju energente namijenjene transformaciji energije ili neenergetskoj potrošnji (isključujući one namijenjene finalnoj energetskoj potrošnji industrije), rezervne dijelove, sitni inventar, ambalažu, gume za vozila i drugi materijal za potrošnju prema svakoj industrijskoj skupini djelatnosti NKD-a 2007. (od 05.1 do 36.0).

Potrošnja sirovina i materijala u industriji

Potrošnja sirovina i materijala u industriji pokriva sve sirovine i materijale statističke jedinice nabavljene i utrošene u proizvodnom procesu za proizvodnju proizvoda u sektoru industrije. Bilježe se sirovine i materijali koji su vlastito proizvedeni (intermedijarni proizvodi izvještajne jedinice) ili nabavljeni na domaćemu i stranom tržištu (iz uvoza) te utrošeni za industrijsku proizvodnju u istome izvještajnom razdoblju. U istraživanju REPRO svaka pojedinačno utrošena sirovina i materijal prema NRMI-ju 2016. bilježi se u količinama (za utvrđenu mjernu jedinicu) i vrijednosno u tisućama kuna.

Vrednuje se po tekućim kupovnim cijenama istovrsnih sirovina i materijala u vrijeme ulaska u proizvodni proces, tj. kad se troše, a ne kad su nabavljeni/kupljeni i stavljeni u skladište (na zalihe). Potrošnja sirovina i materijala industrije usklađena je s definicijama ESA-e 2010 u dijelu koji se odnosi na intermedijarnu potrošnju5). Ne uključuje potrošnju fiksne aktive (zgrade, strojevi, oprema, zemljište) čija se potrošnja bilježi kao potrošnja fiksnoga kapitala.

Kupovne cijene

U vrijeme nabave kupovna cijena jest cijena koju kupac stvarno plaća za proizvode, a uključuje sve poreze i pristojbe osim PDV-a i ostalih odbitnih poreza na proizvode (npr. trošarine) te subvencija na proizvode. U kupovnu cijenu treba uključiti i bilo koji trošak prijevoza koji kupac plaća odvojeno na mjestu isporuke, a treba odbiti cjelokupni popust na količinu ili kupnju izvan sezone i kamatu ili naplaćenu uslugu u kreditnim aranžmanima ili neke naplate kao rezultat neplaćanja u roku. U istraživanju REPRO vrijednost utrošenih sirovina i materijala od industrije bilježi se po tekućim kupovnim cijenama istovrsnih sirovina i materijala u vrijeme ulaska u proizvodni proces (kad se troše), a ne kad su kupljeni (nabavljeni) i stavljeni na skladište (zalihe), a usklađena je s konceptom ESA-e 2010.

Proizvodi PRODCOM-a

Proizvod je posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju te za industrijske usluge, a definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP) i sastavni je dio istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji Republike Hrvatske. To istraživanje povezano je s proizvodnjom industrijskih proizvoda definiranih verzijom NIP 2020., dok će se za sljedeća istraživanja REPRO i nadalje upotrebljavati revidirane verzije NIP-a za svaku sljedeću izvještajnu godinu. Te verzije bit će dostupne na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, osim njihova objavljivanja u Narodnim novinama početkom svake sljedeće godine.

Vrijednost prodajne proizvodnje PRODCOM

Obračunava se na osnovi prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja čak i onda kad su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kad su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.

Tablice inputa-outputa

Tablice inputa-outputa jesu način prezentacije detaljne analize procesa proizvodnje i potrošnje dobara i usluga (proizvoda) i prihoda ostvarenoga u toj proizvodnji. Mogu imati oblik tablica ponude i uporabe ili simetričnih tablica inputa-outputa. Pojam je definiran u kontekstu ESA-e 2010.

Napomena svim korisnicima: Detaljne tablice rezultata istraživanja REPRO za 2020. bit će raspoložive u Statističkom izvješću br. 1680 Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2020. – detaljni godišnji rezultati. Podaci o finalnom utrošku energenata u industriji po vrstama koji su se istraživanjem REPRO za 2020. prikupili za potrebe statistike energije bit će sastavni dio Statističkog izvješća br. 1681 Energetska statistika u 2020.

 

1) Metodološke osnove za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1) sadržavaju u dodatku NRMI 1997. Primjenjivale su se kao statistički standard Državnog zavoda za statistiku i za Tromjesečno istraživanje o utrošku sirovina i materijala te finalnom utrošku energenata u industriji (NN, br. 18/97.).

2) KPD 2015. kratica je za Klasifikaciju proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske (NN, br. 157/14.).

3) Europski sustav nacionalnih računa 2010. (Uredba EU-a br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013.) usklađen je sa SNA-om 2008. – Sustavom nacionalnih računa UN-a (ISBN 978-92-1-161522-7). U cijelom tekstu upotrebljava se kratica ESA 2010.

4) Carinska tarifa Republike Hrvatske (NN, br. 124/15.), verzija CT 2020., usklađena je s verzijom CN 2020. EU-a do osmeroznamenkaste brojčane oznake.

5) Usklađeno s definicijom Intermediate consumption iz ESA-e 2010 (3.69). Objašnjenje kratice ESA 2010 vidi u napomeni 3.

 

Kratice  
   
CN 2020. Kombinirana nomenklatura, verzija 2020.
CT 2020. Carinska tarifa, verzija 2020.
d. n. drugdje nespomenuto
ESA 2010 Europski sustav nacionalnih računa, verzija 2010.
EU Europska unija
KPD Klasifikacija proizvoda po djelatnostima
mil. milijun
mm milimetar
NIP 2020. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2020.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
NRMI Nomenklatura utroška sirovina i materijala
PDV porez na dodanu vrijednost
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici
REPRO Godišnje istraživanje o utrošku sirovina,
  materijala i energenata u industriji
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi

 

Znakovi  
   
- nema pojave
ne raspolaže se podatkom
veće ili jednako
manje ili jednako

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti