Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 28. travnja 2022.
RAD-2021-2-3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU I DJELATNOSTIMA, STANJE 31. OŽUJKA 2021.

Na dan 31. ožujka 2021. bilo je 1 289 283 zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske, što je za 1,3% više u odnosu na stanje na isti dan prethodne godine. Od toga je 671 138 muškaraca i 618 145 žena. U odnosu na isto stanje 2020. broj zaposlenih muškaraca porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,4%.

U 12 područja djelatnosti ostvaren je porast ukupnog broja zaposlenih i kreće se od 7,6% u području Građevinarstvo do 0,3% u područjima djelatnosti Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša.

Pad je prisutan u sedam područja djelatnosti i kreće se od 9,6% u području Poslovanje nekretninama do 0,3% u području Prerađivačka industrija.

Broj zaposlenih muškaraca porastao je u devet područja djelatnosti i kreće se od 7,8% u području Građevinarstvo do 0,2% u području Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla. Pad je prisutan u deset područja djelatnosti i kreće se od 8,3% u području Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo do 0,1% u području Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Broj zaposlenih žena porastao je u 12 područja djelatnosti i kreće se od 28,7% u području Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo do 0,1% u području Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Pad je prisutan u sedam područja djelatnosti i kreće se od 15,4% u području Poslovanje nekretninama do 0,4% u području Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja.

1. BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA

     31. III. 2020. 31. III. 2021. Verižni indeksi
Ukupno 1 273 214 1 289 283 101,3
Muškarci  663 798  671 138 101,1
Žene  609 416  618 145 101,4

2. BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU I DJELATNOSTIMA NKD-a 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2021.

        Broj zaposlenih
ukupno muškarci žene
  Ukupno 1 289 283  671 138  618 145
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  23 963  15 339  8 624
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  12 721  6 592  6 129
02 Šumarstvo i sječa drva  8 616  6 895  1 721
03 Ribarstvo  2 626  1 852   774
B Rudarstvo i vađenje  4 161  3 673   488
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina   852   713   139
08 Ostalo rudarstvo i vađenje  2 120  1 836   284
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu  1 189  1 124   65
C Prerađivačka industrija  215 414  137 767  77 647
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  36 564  17 810  18 754
11 Proizvodnja pića  4 744  3 190  1 554
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda   908   530   378
13 Proizvodnja tekstila  2 869  1 026  1 843
14 Proizvodnja odjeće  10 727  1 203  9 524
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  9 433  1 922  7 511
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  14 689  10 246  4 443
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  4 403  2 948  1 455
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  6 497  3 888  2 609
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  1 740  1 125   615
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  5 565  3 461  2 104
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  5 285  2 074  3 211
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  10 295  7 243  3 052
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  11 113  8 942  2 171
24 Proizvodnja metala  3 985  3 050   935
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  27 735  24 143  3 592
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  3 992  2 526  1 466
27 Proizvodnja električne opreme  9 978  7 114  2 864
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  10 906  9 422  1 484
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  2 975  2 016   959
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  5 391  4 656   735
31 Proizvodnja namještaja  9 410  6 432  2 978
32 Ostala prerađivačka industrija  2 958  1 425  1 533
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  13 252  11 375  1 877
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 332  11 127  3 205
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 332  11 127  3 205
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 452  20 864  5 588
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  8 106  6 338  1 768
37 Uklanjanje otpadnih voda   493   391   102
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  16 522  13 003  3 519
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  1 331  1 132   199
F Građevinarstvo  99 732  89 876  9 856
41 Gradnja zgrada  37 952  34 394  3 558
42 Gradnja građevina niskogradnje  25 067  22 455  2 612
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  36 713  33 027  3 686
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  197 075  88 522  108 553
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla  17 505  14 123  3 382
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  68 666  42 864  25 802
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  110 904  31 535  79 369
H Prijevoz i skladištenje  67 293  51 041  16 252
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  33 095  28 126  4 969
50 Vodeni prijevoz  3 053  2 337   716
51 Zračni prijevoz  1 006   541   465
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  20 035  14 129  5 906
53 Poštanske i kurirske djelatnosti  10 104  5 908  4 196
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  61 708  29 399  32 309
55 Smještaj  27 804  12 241  15 563
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  33 904  17 158  16 746
J Informacije i komunikacije  46 107  29 314  16 793
58 Izdavačke djelatnosti  4 307  2 028  2 279
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  1 384   800   584
60 Emitiranje programa  4 721  2 567  2 154
61 Telekomunikacije  8 883  5 485  3 398
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  23 547  16 423  7 124
63 Informacijske uslužne djelatnosti  3 265  2 011  1 254
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 580  11 161  24 419
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  21 331  6 057  15 274
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  7 889  3 036  4 853
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  6 360  2 068  4 292
L Poslovanje nekretninama  8 286  4 510  3 776
68 Poslovanje nekretninama  8 286  4 510  3 776
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  64 896  32 737  32 159
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  13 412  3 459  9 953
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  8 210  3 775  4 435
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  26 276  17 250  9 026
72 Znanstveno istraživanje i razvoj  6 200  2 972  3 228
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  5 307  2 375  2 932
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  3 364  1 724  1 640
75 Veterinarske djelatnosti  2 127  1 182   945
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  44 490  24 147  20 343
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  4 549  3 183  1 366
78 Djelatnosti zapošljavanja  7 878  3 941  3 937
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  4 335  1 722  2 613
80 Zaštitne i istražne djelatnosti  11 070  8 995  2 075
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  12 498  4 734  7 764
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  4 160  1 572  2 588
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  106 555  53 714  52 841
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  106 555  53 714  52 841
P Obrazovanje  123 310  27 101  96 209
85 Obrazovanje  123 310  27 101  96 209
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  102 913  22 479  80 434
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  78 690  18 863  59 827
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  14 013  2 051  11 962
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  10 210  1 565  8 645
R Umjetnost, zabava i rekreacija  25 733  11 425  14 308
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  3 956  1 998  1 958
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  6 156  2 162  3 994
92 Djelatnosti kockanja i klađenja  6 977  1 919  5 058
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  8 644  5 346  3 298
S Ostale uslužne djelatnosti  21 283  6 942  14 341
94 Djelatnosti članskih organizacija  11 390  3 348  8 042
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  1 896  1 478   418
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  7 997  2 116  5 881

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2021.

     Zaposleni Struktura, %
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 1 289 283  671 138  618 145 100,0 100,0 100,0
Poljoprivredne djelatnosti  23 963  15 339  8 624 1,9 2,3 1,4
Nepoljoprivredne djelatnosti  360 091  263 307  96 784 27,9 39,2 15,7
Uslužne djelatnosti  905 229  392 492  512 737 70,2 58,5 82,9

4 . ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2021.2)

      Ukupno Muškarci Žene Zaposleni na neodređeno vrijeme Zaposleni na određeno vrijeme Pripravnici i vježbenici Udio u ukupnom broju zaposlenih, %
svega muškarci žene svega muškarci žene svega muškarci žene na neodređeno vrijeme na određeno vrijeme pripravnici i vježbenici
  Ukupno 1 202 717 621 962 580 755 1 004 791 520 996 483 795 192 518 98 751 93 767 5 408 2 215 3 193 83,5 16,0 0,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 22 612 16 031 6 581 18 568 13 374 5 194 3 952 2 595 1 357 92 62 30 82,1 17,5 0,4
B Rudarstvo i vađenje 4 032 3 558 474 3 735 3 291 444 296 266 30 1 1 - 92,6 7,3 0,0
C Prerađivačka industrija 206 744 131 867 74 877 171 487 109 128 62 359 34 738 22 401 12 337 519 338 181 82,9 16,8 0,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 14 125 10 960 3 165 13 459 10 460 2 999 632 470 162 34 30 4 95,3 4,5 0,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 26 161 20 637 5 524 23 503 18 494 5 009 2 632 2 132 500 26 11 15 89,8 10,1 0,1
F Građevinarstvo 88 470 79 753 8 717 64 436 56 889 7 547 23 994 22 832 1 162 40 32 8 72,8 27,1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 180 701 79 243 101 458 149 741 67 608 82 133 30 894 11 620 19 274 66 15 51 82,9 17,1 0,0
H Prijevoz i skladištenje 62 965 47 458 15 507 55 218 40 990 14 228 7 701 6 430 1 271 46 38 8 87,7 12,2 0,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 53 988 25 570 28 418 41 483 19 410 22 073 12 442 6 131 6 311 63 29 34 76,8 23,0 0,1
J Informacije i komunikacije 41 583 26 359 15 224 38 036 24 404 13 632 3 511 1 934 1 577 36 21 15 91,5 8,4 0,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 34 959 10 939 24 020 32 298 10 143 22 155 2 629 779 1 850 32 17 15 92,4 7,5 0,1
L Poslovanje nekretninama 6 265 3 403 2 862 5 335 2 894 2 441 927 507 420 3 2 1 85,2 14,8 0,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 51 112 26 316 24 796 45 298 23 225 22 073 5 642 3 004 2 638 172 87 85 88,6 11,0 0,3
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 40 693 22 253 18 440 27 035 16 173 10 862 13 646 6 075 7 571 12 5 7 66,4 33,5 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 106 409 53 654 52 755 98 059 51 014 47 045 7 024 1 821 5 203 1 326 819 507 92,2 6,6 1,2
P Obrazovanje 122 267 26 744 95 523 99 326 21 543 77 783 20 475 4 589 15 886 2 466 612 1 854 81,2 16,7 2,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 101 524 22 173 79 351 88 136 19 658 68 478 12 981 2 443 10 538 407 72 335 86,8 12,8 0,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija 22 864 9 731 13 133 18 746 7 902 10 844 4 060 1 806 2 254 58 23 35 82,0 17,8 0,3
S Ostale uslužne djelatnosti 15 243 5 313 9 930 10 892 4 396 6 496 4 342 916 3 426 9 1 8 71,5 28,5 0,1

 

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Vidi Metodološka objašnjenja.

5. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2021.2)

       Ukupno Muškarci Žene Zaposleni s punim radnim vremenom Zaposleni s nepunim radnim vremenom Zaposleni sa skraćenim radnim vremenom Udio u ukupnom broju zaposlenih, %
svega muškarci žene svega muškarci žene svega muškarci žene s punim radnim vremenom s nepunim radnim vremenom sa skraćenim radnim vremenom
  Ukupno 1 202 717  621 962  580 755 1 146 675  600 333  546 342  54 995  21 278  33 717  1 047   351   696 95,3 4,6 0,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 612  16 031  6 581  22 158  15 776  6 382   415   240   175   39   15   24 98,0 1,8 0,2
B Rudarstvo i vađenje  4 032  3 558   474  3 971  3 515   456   61   43   18 - - - 98,5 1,5 -
C Prerađivačka industrija  206 744  131 867  74 877  203 274  129 850  73 424  3 271  1 948  1 323   199   69   130 98,3 1,6 0,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 125  10 960  3 165  14 032  10 918  3 114   91   41   50   2   1   1 99,3 0,6 0,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 161  20 637  5 524  25 616  20 370  5 246   532   261   271   13   6   7 97,9 2,0 0,0
F Građevinarstvo  88 470  79 753  8 717  85 078  77 045  8 033  3 352  2 681   671   40   27   13 96,2 3,8 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  180 701  79 243  101 458  173 590  77 009  96 581  6 920  2 196  4 724   191   38   153 96,1 3,8 0,1
H Prijevoz i skladištenje  62 965  47 458  15 507  60 966  45 994  14 972  1 970  1 450   520   29   14   15 96,8 3,1 0,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  53 988  25 570  28 418  51 485  24 360  27 125  2 465  1 199  1 266   38   11   27 95,4 4,6 0,1
J Informacije i komunikacije  41 583  26 359  15 224  40 794  25 926  14 868   774   429   345   15   4   11 98,1 1,9 0,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 959  10 939  24 020  34 499  10 770  23 729   453   166   287   7   3   4 98,7 1,3 0,0
L Poslovanje nekretninama  6 265  3 403  2 862  5 847  3 182  2 665   408   217   191   10   4   6 93,3 6,5 0,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  51 112  26 316  24 796  48 481  24 946  23 535  2 578  1 347  1 231   53   23   30 94,9 5,0 0,1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  40 693  22 253  18 440  35 970  20 861  15 109  4 594  1 303  3 291   129   89   40 88,4 11,3 0,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  106 409  53 654  52 755  106 010  53 575  52 435   307   67   240   92   12   80 99,6 0,3 0,1
P Obrazovanje  122 267  26 744  95 523  101 926  20 983  80 943  20 249  5 748  14 501   92   13   79 83,4 16,6 0,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  101 524  22 173  79 351  96 973  20 935  76 038  4 487  1 227  3 260   64   11   53 95,5 4,4 0,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija  22 864  9 731  13 133  22 089  9 377  12 712   756   347   409   19   7   12 96,6 3,3 0,1
S Ostale uslužne djelatnosti  15 243  5 313  9 930  13 916  4 941  8 975  1 312   368   944   15   4   11 91,3 8,6 0,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Vidi Metodološka objašnjenja.

6. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2021.2)

             Ukupno Stupanj stručnog obrazovanja
diplomski studij i poslijediplomski studij preddiplomski studij kratki stručni studij gimnazija srednja strukovna škola  PKV osnovna škola bez škole
  Ukupno 1 202 717  295 000  97 472  23 119  33 541  661 842  23 382  57 226  11 135
  Muškarci  621 962  119 103  38 806  11 973  17 609  385 577  14 239  28 587  6 068
  Žene  580 755  175 897  58 666  11 146  15 932  276 265  9 143  28 639  5 067
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 612  3 425   832   278  2 674  11 031   836  2 676   860
  Muškarci  16 031  2 056   449   165  2 117  7 977   754  1 867   646
  Žene  6 581  1 369   383   113   557  3 054   82   809   214
B Rudarstvo i vađenje  4 032   624   147   72   43  2 889   116   99   42
  Muškarci  3 558   425   109   69   34  2 677   115   89   40
  Žene   474   199   38   3   9   212   1   10   2
C Prerađivačka industrija  206 744  24 333  9 466  2 560  5 497  139 127  5 308  18 272  2 181
  Muškarci  131 867  13 528  5 864  1 495  3 036  93 897  3 624  9 038  1 385
  Žene  74 877  10 805  3 602  1 065  2 461  45 230  1 684  9 234   796
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 125  3 496  1 244   103  1 058  7 764   150   232   78
  Muškarci  10 960  2 257   852   83   851  6 551   134   170   62
  Žene  3 165  1 239   392   20   207  1 213   16   62   16
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 161  2 942  1 450   416   649  16 135   842  3 282   445
  Muškarci  20 637  1 479   856   311   474  13 619   762  2 753   383
  Žene  5 524  1 463   594   105   175  2 516   80   529   62
F Građevinarstvo  88 470  8 201  3 522  1 591  1 340  60 020  4 984  7 187  1 625
  Muškarci  79 753  5 996  2 596  1 324  1 093  55 399  4 908  6 862  1 575
  Žene  8 717  2 205   926   267   247  4 621   76   325   50
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  180 701  22 482  8 690  4 273  4 270  133 775  1 385  4 187  1 639
  Muškarci  79 243  9 411  4 193  2 068  2 130  57 823   761  2 177   680
  Žene  101 458  13 071  4 497  2 205  2 140  75 952   624  2 010   959
H Prijevoz i skladištenje  62 965  6 571  3 832  1 923  1 788  45 258   952  2 445   196
  Muškarci  47 458  3 549  2 508  1 221  1 123  36 150   862  1 884   161
  Žene  15 507  3 022  1 324   702   665  9 108   90   561   35
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  53 988  5 370  1 996   703  1 777  39 828  1 040  2 664   610
  Muškarci  25 570  2 091   867   384   811  20 003   429   801   184
  Žene  28 418  3 279  1 129   319   966  19 825   611  1 863   426
J Informacije i komunikacije  41 583  19 612  5 089  2 484  2 103  12 044   18   218   15
  Muškarci  26 359  11 503  3 463  1 497  1 272  8 476   15   125   8
  Žene  15 224  8 109  1 626   987   831  3 568   3   93   7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 959  14 428  5 059   783  2 112  12 387   33   103   54
  Muškarci  10 939  5 072  1 640   229   503  3 441   5   26   23
  Žene  24 020  9 356  3 419   554  1 609  8 946   28   77   31
L Poslovanje nekretninama  6 265  1 471   506   84   270  3 412   72   358   92
  Muškarci  3 403   673   254   33   123  2 034   53   164   69
  Žene  2 862   798   252   51   147  1 378   19   194   23
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  51 112  27 335  4 650  1 052  1 155  15 717   251   449   503
  Muškarci  26 316  13 707  2 501   640   467  8 273   147   245   336
  Žene  24 796  13 628  2 149   412   688  7 444   104   204   167
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  40 693  4 476  1 875  1 639   810  25 790  1 412  3 193  1 498
  Muškarci  22 253  1 972   981  1 252   417  15 626   797   871   337
  Žene  18 440  2 504   894   387   393  10 164   615  2 322  1 161
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  106 409  38 006  11 210   686  3 157  50 349   710  2 186   105
  Muškarci  53 654  14 774  5 861   311  1 752  30 164   183   586   23
  Žene  52 755  23 232  5 349   375  1 405  20 185   527  1 600   82
P Obrazovanje  122 267  75 325  20 092  1 945   717  18 446  1 095  4 047   600
  Muškarci  26 744  19 042  1 942   208   174  5 118   91   138   31
  Žene  95 523  56 283  18 150  1 737   543  13 328  1 004  3 909   569
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  101 524  26 553  15 415  1 869  2 683  46 932  3 754  3 915   403
  Muškarci  22 173  7 700  2 774   367   717  9 781   434   374   26
  Žene  79 351  18 853  12 641  1 502  1 966  37 151  3 320  3 541   377
R Umjetnost, zabava i rekreacija  22 864  6 692  1 491   331   988  12 305   203   742   112
  Muškarci  9 731  2 652   749   168   388  5 450   92   179   53
  Žene  13 133  4 040   742   163   600  6 855   111   563   59
S Ostale uslužne djelatnosti  15 243  3 658   906   327   450  8 633   221   971   77
  Muškarci  5 313  1 216   347   148   127  3 118   73   238   46
  Žene  9 930  2 442   559   179   323  5 515   148   733   31

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Vidi Metodološka objašnjenja.

7. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I STAROSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2021.2)

       Ukupno Godine starosti
do 18 19 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 i više
  Ukupno 1 202 717  1 945  65 344  123 427  151 899  172 018  173 275  160 099  142 480  131 726  70 921  9 583
  Muškarci  621 962  1 329  40 652  66 485  79 334  88 427  88 372  79 641  67 847  64 504  38 716  6 655
  Žene  580 755   616  24 692  56 942  72 565  83 591  84 903  80 458  74 633  67 222  32 205  2 928
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  22 612   12  1 081  1 921  2 360  2 957  3 101  2 849  2 923  3 408  1 446   554
  Muškarci  16 031   12   869  1 413  1 686  2 109  2 156  1 904  1 957  2 412  1 064   449
  Žene  6 581 -   212   508   674   848   945   945   966   996   382   105
B Rudarstvo i vađenje  4 032   4   157   263   374   603   548   508   588   706   257   24
  Muškarci  3 558   4   156   239   315   531   493   428   510   631   229   22
  Žene   474 -   1   24   59   72   55   80   78   75   28   2
C Prerađivačka industrija  206 744   539  14 679  21 097  24 839  28 893  29 711  27 309  25 015  23 436  9 848  1 378
  Muškarci  131 867   455  11 250  14 766  16 575  18 480  18 250  15 597  13 493  14 468  7 399  1 134
  Žene  74 877   84  3 429  6 331  8 264  10 413  11 461  11 712  11 522  8 968  2 449   244
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 125   18   425   937  1 358  1 561  1 845  2 132  2 064  2 263  1 501   21
  Muškarci  10 960   18   384   729  1 002  1 165  1 420  1 691  1 589  1 730  1 213   19
  Žene  3 165 -   41   208   356   396   425   441   475   533   288   2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 161   18   772  1 659  2 601  3 365  4 111  3 892  3 624  3 623  2 342   154
  Muškarci  20 637   18   684  1 293  2 003  2 646  3 330  3 082  2 800  2 801  1 851   129
  Žene  5 524 -   88   366   598   719   781   810   824   822   491   25
F Građevinarstvo  88 470   213  6 735  9 228  11 016  12 789  13 023  11 016  9 319  8 819  5 352   960
  Muškarci  79 753   208  6 425  8 353  9 909  11 432  11 680  9 862  8 306  7 874  4 824   880
  Žene  8 717   5   310   875  1 107  1 357  1 343  1 154  1 013   945   528   80
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  180 701   559  13 449  20 056  24 307  28 720  29 895  24 242  18 587  13 859  5 932  1 095
  Muškarci  79 243   308  6 347  9 052  10 567  12 732  13 010  10 186  7 291  5 895  3 123   732
  Žene  101 458   251  7 102  11 004  13 740  15 988  16 885  14 056  11 296  7 964  2 809   363
H Prijevoz i skladištenje  62 965   47  3 007  5 015  6 264  7 950  8 831  9 233  8 841  8 691  4 622   464
  Muškarci  47 458   41  2 449  3 807  4 652  5 980  6 647  6 729  6 462  6 563  3 710   418
  Žene  15 507   6   558  1 208  1 612  1 970  2 184  2 504  2 379  2 128   912   46
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  53 988   129  5 313  7 325  7 529  7 352  6 803  5 781  5 449  5 284  2 629   394
  Muškarci  25 570   82  2 830  3 766  3 902  3 707  3 275  2 493  2 014  1 988  1 263   250
  Žene  28 418   47  2 483  3 559  3 627  3 645  3 528  3 288  3 435  3 296  1 366   144
J Informacije i komunikacije  41 583   31  1 601  7 204  7 991  7 100  5 766  5 029  3 382  2 344   999   136
  Muškarci  26 359   22  1 191  4 627  5 004  4 488  3 633  3 139  2 081  1 429   637   108
  Muškarci  15 224   9   410  2 577  2 987  2 612  2 133  1 890  1 301   915   362   28
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 959   5   672  2 659  4 282  6 310  6 452  5 712  4 114  3 233  1 395   125
  Muškarci  10 939   2   239   924  1 441  2 012  2 057  1 616  1 098   932   541   77
  Žene  24 020   3   433  1 735  2 841  4 298  4 395  4 096  3 016  2 301   854   48
L Poslovanje nekretninama  6 265   5   199   516   760   860   988   799   842   726   495   75
  Muškarci  3 403   3   129   284   430   448   537   409   433   388   293   49
  Žene  2 862   2   70   232   330   412   451   390   409   338   202   26
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  51 112   69  1 574  7 256  8 551  7 783  7 599  5 969  4 620  4 050  2 727   914
  Muškarci  26 316   34   913  3 649  4 227  3 969  4 001  2 978  2 284  2 053  1 550   658
  Žene  24 796   35   661  3 607  4 324  3 814  3 598  2 991  2 336  1 997  1 177   256
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  40 693   116  2 712  4 681  4 964  5 602  5 445  5 008  4 487  4 496  2 508   674
  Muškarci  22 253   74  1 673  2 552  2 698  2 953  2 968  2 616  2 219  2 419  1 631   450
  Žene  18 440   42  1 039  2 129  2 266  2 649  2 477  2 392  2 268  2 077   877   224
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  106 409   10  3 756  7 323  12 661  12 459  13 914  18 167  16 837  12 860  7 914   508
  Muškarci  53 654   7  2 779  4 526  6 821  6 174  6 500  9 300  8 671  5 377  3 249   250
  Žene  52 755   3   977  2 797  5 840  6 285  7 414  8 867  8 166  7 483  4 665   258
P Obrazovanje  122 267   83  1 795  10 710  14 858  19 323  17 775  15 913  14 926  15 680  10 209   995
  Muškarci  26 744   12   319  2 199  3 218  4 294  3 778  3 295  2 755  3 374  2 995   505
  Žene  95 523   71  1 476  8 511  11 640  15 029  13 997  12 618  12 171  12 306  7 214   490
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  101 524   45  5 324  11 526  12 001  12 768  12 076  11 661  12 586  14 381  8 336   820
  Muškarci  22 173   13  1 291  2 840  2 948  3 046  2 448  2 327  2 221  2 683  2 014   342
  Žene  79 351   32  4 033  8 686  9 053  9 722  9 628  9 334  10 365  11 698  6 322   478
R Umjetnost, zabava i rekreacija  22 864   24  1 242  2 373  3 002  3 435  3 303  2 910  2 515  2 319  1 586   155
  Muškarci  9 731   11   461   932  1 208  1 430  1 422  1 306  1 066  1 009   780   106
  Žene  13 133   13   781  1 441  1 794  2 005  1 881  1 604  1 449  1 310   806   49
S Ostale uslužne djelatnosti  15 243   18   851  1 678  2 181  2 188  2 089  1 969  1 761  1 548   823   137
  Muškarci  5 313   5   263   534   728   831   767   683   597   478   350   77
  Žene  9 930   13   588  1 144  1 453  1 357  1 322  1 286  1 164  1 070   473   60

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Vidi Metodološka objašnjenja.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o broju zaposlenih u pravnim osobama sa stanjem 31. ožujka dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak 2021. Ti podaci prikupljaju se izvještajem (obrazac RAD-1G) koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima i plaći.

Obuhvat i usporedivost

Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Tim istraživanjem obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. U podatke je uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih, a nisu dostavile izvještaj. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni individualni poljoprivrednici. Od 2004. podacima su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

U podatke o broju zaposlenih u pravnim osobama prema vrsti radnog odnosa, vrsti radnog vremena, stupnju stručnog obrazovanja i starosti nije uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih za koje nije primljen izvještaj jer se obrada prema navedenim obilježjima provodi samo na osnovi dostavljenih izvještaja. Zbog toga se razlikuju podaci o broju ukupno zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske i broju zaposlenih prema navedenim obilježjima.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Puno radno vrijeme jest 40 sati tjedno, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno.

Nepuno radno vrijeme postoji u slučajevima kada je opseg poslova takav da ne zahtijeva puno radno vrijeme.

Skraćeno radno vrijeme odnosi se na poslove na kojima, uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja.

Stupanj stručnog obrazovanja podrazumijeva najvišu obrazovnu razinu koju je zaposleni stekao završavanjem odgovarajuće škole, završavanjem tečaja ili polaganjem ispita kojima se dobiva obrazovni stupanj ili provjeravanjem stručnosti u poslovnom subjektu. Za svaki stupanj stručnog obrazovanja osoba ima odgovarajući službeni dokument (diplomu, svjedodžbu, rješenje ili potvrdu).

Diplomski studij i poslijediplomski studij obuhvaćaju diplomski sveučilišni studij, integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij (magistar struke / magistar inženjer / doktor), diplomski stručni specijalistički studij (stručni specijalist / specijalist inženjer / diplomirani), poslijediplomski, specijalistički studij (sveučilišni specijalist / sveučilišni specijalist inženjer / sveučilišni magistar), poslijediplomski stručni magistarski studij (magistar), poslijediplomski magistarski sveučilišni studij (magistar znanosti), poslijediplomski doktorski sveučilišni studij (doktor znanosti).

Preddiplomski stručni studij jest studij na visokoj školi, veleučilištu ili stručnom studiju fakulteta u trajanju od 3 do 4 godine čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova te naziv stručnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika inženjera uz naznaku struke.

Kratki stručni studij jest studij na visokoj školi, veleučilištu ili stručnom studiju fakulteta u trajanju od 2 do 2,5 godina kojim se stječe manje od 180 ECTS bodova te se stječe naziv stručnog pristupnika uz naznaku struke.

Srednja strukovna škola obuhvaća srednju strukovnu školu u trajanju od 1 do 3 godine i srednju strukovnu školu u trajanju od 4 do 5 godina.

 

 

Kratice  
   
d. n. drugdje nespomenuto
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
PKV priučeni − polukvalificirani

 

Znakovi

- nema pojave
0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti