Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 13. kolovoza 2021.
RAD-2021-2-2/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u lipnju 2021. u odnosu na svibanj iste godine viši je za 5,1%, a broj žena za 6,0%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u 18 područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Građevinarstvo) do 21,6% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Pad broja zaposlenih, za 0,9%, prisutan je u području Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje.

Broj zaposlenih porastao je u 20 županija u rasponu od 0,1% u Varaždinskoj županiji i Požeško-slavonskoj županiji do 15,5% u Šibensko-kninskoj županiji. U Zagrebačkoj županiji broj zaposlenih ostao je na razini iz svibnja 2021.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2021.

    2021. Indeksi
IV. V. VI. VI. 2021.
V. 2021.
V. 2021.
IV. 2021.
Ukupno 187 166 195 356 205 402 105,1 104,4
Žene 79 726 82 770 87 731 106,0 103,8
Muškarci 107 440 112 586 117 671 104,5 104,8

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U LIPNJU 2021., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

         Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI.
Republika Hrvatska ukupno 187 166 195 356 205 402 169 027 177 043 187 176 18 139 18 313 18 226
  žene 79 726 82 770 87 731 72 893 75 922 80 895 6 833 6 848 6 836
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno 9 399 10 148 10 327 9 399 10 148 10 327 - - -
  žene 3 131 3 416 3 493 3 131 3 416 3 493 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno  194  193  194  194  193  194 - - -
  žene  46  46  47  46  46  47 - - -
C  Prerađivačka industrija ukupno 25 060 25 742 26 140 25 060 25 742 26 140 - - -
  žene 9 240 9 474 9 734 9 240 9 474 9 734 - - -
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno  181  186  190  181  186  190 - - -
  žene  35  35  36  35  35  36 - - -
F  Građevinarstvo ukupno 22 483 23 331 23 352 22 483 23 331 23 352 - - -
  žene 1 730 1 751 1 787 1 730 1 751 1 787 - - -
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno 21 110 21 940 23 350 20 911 21 745 23 160  199  195  190
  žene 9 714 10 153 10 939 9 524 9 967 10 758  190  186  181
H  Prijevoz i skladištenje ukupno 13 973 14 705 15 200 13 973 14 705 15 200 - - -
  žene 1 532 1 603 1 717 1 532 1 603 1 717 - - -
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno 24 319 27 414 33 325 24 319 27 414 33 325 - - -
  žene 12 913 14 297 17 088 12 913 14 297 17 088 - - -
J  Informacije i komunikacije ukupno 3 691 3 763 3 843 3 691 3 763 3 843 - - -
  žene  741  765  788  741  765  788 - - -
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno 1 037 1 054 1 107 1 037 1 054 1 107 - - -
  žene  603  618  650  603  618  650 - - -
L  Poslovanje nekretninama ukupno  730  733  769  730  733  769 - - -
  žene  368  374  394  368  374  394 - - -
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno 18 759 18 990 19 334 14 402 14 633 14 974 4 357 4 357 4 360
  žene 10 400 10 479 10 658 8 480 8 554 8 732 1 920 1 925 1 926
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno 5 265 5 631 6 233 5 265 5 631 6 233 - - -
  žene 2 850 3 031 3 274 2 850 3 031 3 274 - - -
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno 6 347 6 492 6 432  80  78  90 6 267 6 414 6 342
  žene  572  576  581  47  46  53  525  530  528
P  Obrazovanje ukupno 1 215 1 220 1 227 1 215 1 220 1 227 - - -
  žene  609  610  624  609  610  624 - - -
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno 12 190 12 225 12 253 7 438 7 475 7 515 4 752 4 750 4 738
  žene 9 994 10 035 10 060 6 736 6 776 6 810 3 258 3 259 3 250
R  Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno 3 089 3 165 3 347 1 003 1 067 1 253 2 086 2 098 2 094
  žene 1 127 1 144 1 220  451  466  542  676  678  678
S  Ostale uslužne djelatnosti ukupno 16 168 16 396 16 702 15 692 15 899 16 202  476  497  500
  žene 12 635 12 816 13 045 12 371 12 546 12 772  264  270  273
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno 1 733 1 803 1 840 1 732 1 802 1 839  1  1  1
  žene 1 402 1 461 1 501 1 402 1 461 1 501 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno  223  225  237  222  224  236  1  1  1
  žene  84  86  95  84  86  95 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

    Republika Hrvatska
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 187 166 79 726 195 356 82 770 205 402 87 731
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 9 399 3 131 10 148 3 416 10 327 3 493
B  Rudarstvo i vađenje  194  46  193  46  194  47
C  Prerađivačka industrija 25 060 9 240 25 742 9 474 26 140 9 734
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  181  35  186  35  190  36
F  Građevinarstvo 22 483 1 730 23 331 1 751 23 352 1 787
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 21 110 9 714 21 940 10 153 23 350 10 939
H  Prijevoz i skladištenje 13 973 1 532 14 705 1 603 15 200 1 717
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 24 319 12 913 27 414 14 297 33 325 17 088
J  Informacije i komunikacije 3 691  741 3 763  765 3 843  788
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 037  603 1 054  618 1 107  650
L  Poslovanje nekretninama  730  368  733  374  769  394
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 18 759 10 400 18 990 10 479 19 334 10 658
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 265 2 850 5 631 3 031 6 233 3 274
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6 347  572 6 492  576 6 432  581
P  Obrazovanje 1 215  609 1 220  610 1 227  624
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 190 9 994 12 225 10 035 12 253 10 060
R  Umjetnost, zabava i rekreacija 3 089 1 127 3 165 1 144 3 347 1 220
S  Ostale uslužne djelatnosti 16 168 12 635 16 396 12 816 16 702 13 045
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 733 1 402 1 803 1 461 1 840 1 501
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  223  84  225  86  237  95

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Zagrebačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 11 990 5 017 12 264 5 090 12 267 5 112
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  407  174  466  185  455  180
B  Rudarstvo i vađenje  8  1  8  1  8  1
C  Prerađivačka industrija 2 720  840 2 763  848 2 750  850
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  14  4  17  4  17  4
F  Građevinarstvo 1 537  121 1 604  121 1 611  120
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 348  534 1 365  547 1 358  544
H  Prijevoz i skladištenje  957  91  990  98  982  96
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 167  671 1 183  677 1 179  683
J  Informacije i komunikacije  250  40  250  41  255  45
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  87  59  85  57  86  59
L  Poslovanje nekretninama  31  16  32  17  32  16
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  792  477  797  479  824  493
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  261  113  268  115  270  115
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  50  20  48  20  50  22
P  Obrazovanje  71  43  70  42  63  41
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  961  817  965  823  964  826
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  150  50  152  49  157  50
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 056  859 1 073  874 1 080  880
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  121  87  126  92  124  87
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2 -  2 -  2 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Krapinsko-zagorska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 694 2 582 6 898 2 621 6 939 2 634
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  126  49  130  47  132  48
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija 1 642  578 1 653  586 1 639  577
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  7  2  7  2  7  2
F  Građevinarstvo 1 423  109 1 478  110 1 489  111
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  762  323  775  328  777  329
H  Prijevoz i skladištenje  660  77  748  77  746  75
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  644  456  647  459  674  474
J  Informacije i komunikacije  58  9  61  10  60  10
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  41  22  41  22  41  22
L  Poslovanje nekretninama  5  2  5  2  4  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  311  183  310  183  320  183
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  103  54  108  58  109  58
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  26  15  27  14  26  14
P  Obrazovanje  22  10  21  9  22  10
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  319  261  328  272  331  275
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  35  9  36  10  36  10
S  Ostale uslužne djelatnosti  493  410  505  418  508  421
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  16  13  17  14  17  14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Sisačko-moslavačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 555 2 523 5 742 2 588 5 782 2 603
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  375  137  406  151  404  153
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  796  344  825  353  833  356
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  24  4  24  4  24  4
F  Građevinarstvo  941  90 1 007  85 1 017  86
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  663  295  667  297  671  297
H  Prijevoz i skladištenje  402  42  413  43  419  46
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  656  435  684  459  694  461
J  Informacije i komunikacije  99  14  101  14  102  14
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34  22  36  24  34  22
L  Poslovanje nekretninama  6  2  6  2  6  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  389  246  390  246  391  251
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  176  93  184  104  181  99
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  34  17  32  16  28  16
P  Obrazovanje  30  10  27  9  26  9
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  432  375  437  380  435  376
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  31  8  32  9  34  9
S  Ostale uslužne djelatnosti  452  376  456  379  468  389
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  14  13  14  13  14  13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Karlovačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 256 2 499 5 324 2 527 5 348 2 556
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  217  64  229  66  225  66
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  758  302  760  306  787  316
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  10 -  10 -  10 -
F  Građevinarstvo  784  69  789  66  783  67
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  703  304  701  307  703  309
H  Prijevoz i skladištenje  307  47  322  50  322  53
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  880  602  925  630  924  635
J  Informacije i komunikacije  54  17  57  18  58  18
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  19  14  20  14  19  14
L  Poslovanje nekretninama  3  1  3  1  4  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  333  201  332  202  334  204
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  107  57  106  55  106  55
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  19  12  21  13  21  13
P  Obrazovanje  10  5  10  5  9  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  520  455  520  456  518  454
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  28  9  28  9  30  11
S  Ostale uslužne djelatnosti  416  303  406  294  412  301
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  18  14  17  13  16  12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  70  23  68  22  67  22

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Varaždinska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 7 895 3 216 8 205 3 254 8 217 3 266
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  381  181  408  198  402  196
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija 1 505  435 1 536  435 1 507  428
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  9  3  9  3  9  3
F  Građevinarstvo  995  56 1 041  57 1 049  57
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 071  576 1 066  568 1 071  571
H  Prijevoz i skladištenje 1 184  100 1 357  103 1 355  106
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  582  394  585  402  614  424
J  Informacije i komunikacije  125  24  129  26  128  25
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  28  18  30  20  30  19
L  Poslovanje nekretninama  16  7  16  7  18  7
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  602  373  623  380  621  375
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  107  58  109  59  113  62
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  38  22  38  23  39  23
P  Obrazovanje  12  9  13  10  14  11
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  508  424  514  430  514  426
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  67  26  68  26  66  25
S  Ostale uslužne djelatnosti  643  489  641  486  646  488
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  17  16  18  17  17  16
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  5  5  4  4  4  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Koprivničko-križevačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 767 1 634 3 869 1 677 3 884 1 684
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  338  151  411  181  406  180
B  Rudarstvo i vađenje  6  2  6  2  6  2
C  Prerađivačka industrija  567  165  584  168  587  173
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  1  4  1  4  1
F  Građevinarstvo  535  27  538  26  538  26
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  444  198  449  201  448  200
H  Prijevoz i skladištenje  240  25  245  22  249  22
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  420  268  425  278  427  278
J  Informacije i komunikacije  53  8  53  8  54  8
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  17  10  17  10  17  10
L  Poslovanje nekretninama  3  1  3  1  3  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  333  185  328  186  337  192
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  70  35  68  33  71  31
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  24  17  27  18  26  18
P  Obrazovanje  21  7  22  9  22  9
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  316  268  318  269  318  269
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  49  19  48  19  46  16
S  Ostale uslužne djelatnosti  323  243  319  241  321  244
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  4  4  4  4  4  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

 

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Bjelovarsko-bilogorska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 952 1 756 4 064 1 805 4 078 1 816
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  586  195  678  235  667  225
B  Rudarstvo i vađenje  31  12  31  12  31  12
C  Prerađivačka industrija  753  258  758  259  763  265
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3  1  3  1  3  1
F  Građevinarstvo  336  17  339  21  338  21
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  455  206  456  206  460  210
H  Prijevoz i skladištenje  289  34  291  34  290  34
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  355  225  350  227  358  232
J  Informacije i komunikacije  53  9  57  10  57  10
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  8  4  8  4  8  4
L  Poslovanje nekretninama  4  2  4  2  4  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  229  137  231  137  236  141
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  48  28  53  29  55  28
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  46  36  50  36  52  41
P  Obrazovanje  24  8  23  8  24  9
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  406  353  404  351  403  349
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  31  8  33  9  35  9
S  Ostale uslužne djelatnosti  283  214  283  215  281  213
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  7  6  7  6  8  7
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  5  3  5  3  5  3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Primorsko-goranska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 16 292 6 531 17 240 6 962 18 940 7 733
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  573  96  604  108  645  127
B  Rudarstvo i vađenje  33  2  33  2  36  3
C  Prerađivačka industrija 1 531  462 1 610  471 1 662  504
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3 -  3 -  3 -
F  Građevinarstvo 2 064  146 2 103  151 2 086  157
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 705  744 1 811  806 2 035  923
H  Prijevoz i skladištenje  866  86  905  95 1 010  124
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 204 1 103 2 786 1 356 3 803 1 806
J  Informacije i komunikacije  312  69  316  73  334  75
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  88  63  88  64  95  67
L  Poslovanje nekretninama  196  113  193  112  202  118
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 625  969 1 643  974 1 654  982
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  550  257  610  285  710  320
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 379  29 1 326  29 1 348  31
P  Obrazovanje  84  52  87  53  90  57
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  875  677  875  677  879  683
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  231  83  246  85  294  96
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 527 1 205 1 537 1 228 1 576 1 254
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  418  364  436  382  450  395
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  28  11  28  11  28  11

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Ličko-senjska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 2 271  935 2 441 1 014 2 713 1 156
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  166  40  182  45  183  43
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  151  46  156  48  166  50
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F  Građevinarstvo  338  39  348  41  344  40
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  260  116  288  136  342  172
H  Prijevoz i skladištenje  314  50  318  49  322  52
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  585  357  686  404  857  484
J  Informacije i komunikacije  10  1  12  1  12  1
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  18  14  18  13  19  13
L  Poslovanje nekretninama  2  2  2  2  2  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  126  55  120  54  120  55
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  39  24  40  23  56  32
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  18  1  18  1  19  1
P  Obrazovanje  10  4  10  4  10  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  75  61  76  63  80  67
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  8  3  8  3  10  2
S  Ostale uslužne djelatnosti  129  103  137  108  146  115
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  17  15  17  15  20  18
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  4  4  4  4  4  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Virovitičko-podravska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 503 1 566 3 637 1 628 3 658 1 640
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  480  228  562  272  571  275
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  611  208  616  210  617  210
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  1  4  1  4  1
F  Građevinarstvo  461  43  467  45  482  47
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  556  286  569  295  574  298
H  Prijevoz i skladištenje  162  14  176  14  178  15
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  457  280  467  286  456  286
J  Informacije i komunikacije  36  7  39  7  39  7
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  7  3  7  3  7  3
L  Poslovanje nekretninama  8  5  8  5  8  5
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  208  121  207  120  205  118
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  46  32  47  33  48  35
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  20  14  21  14  20  13
P  Obrazovanje  6  4  6  4  6  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  195  159  194  158  194  158
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  9  4  9  4  9  4
S  Ostale uslužne djelatnosti  229  153  231  154  234  158
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  6  4  5  3  4  3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2 -  2 -  2 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Požeško-slavonska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 2 889 1 167 2 977 1 191 2 980 1 194
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  291  92  315  100  315  105
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  456  164  463  170  459  169
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F  Građevinarstvo  400  31  416  34  424  33
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  386  157  391  157  401  159
H  Prijevoz i skladištenje  237  19  271  22  264  21
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  345  179  343  176  348  180
J  Informacije i komunikacije  36  3  36  3  35  3
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  11  6  10  6  10  6
L  Poslovanje nekretninama  15  10  14  9  14  9
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  179  92  181  94  181  95
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  42  23  42  23  42  23
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  96  94  93  92  85  84
P  Obrazovanje  14  2  13  2  16  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  140  104  141  105  139  104
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  46  39  46  39  49  40
S  Ostale uslužne djelatnosti  194  151  201  158  197  158
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1  1  1  1  1  1
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Brodsko-posavska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 809 2 496 5 988 2 530 6 026 2 565
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  352  127  399  144  405  147
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija 1 108  434 1 127  443 1 135  451
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  10  1  11  1  10  1
F  Građevinarstvo  656  48  700  48  705  47
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  765  375  780  382  794  389
H  Prijevoz i skladištenje  654  81  689  76  685  76
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  655  370  657  374  652  371
J  Informacije i komunikacije  56  10  57  10  57  10
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  30  15  30  16  29  16
L  Poslovanje nekretninama  9  4  9  4  9  4
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  403  224  410  223  414  230
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  134  82  137  82  140  85
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  22  8  24  9  24  11
P  Obrazovanje  33  8  34  8  33  8
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  403  331  402  329  405  333
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  29  3  31  4  35  6
S  Ostale uslužne djelatnosti  469  357  471  359  475  363
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  17  16  16  16  15  15
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  3  2  3  2  3  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Zadarska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 9 529 3 744 10 169 3 976 11 417 4 621
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  468  95  479  101  515  117
B  Rudarstvo i vađenje  28  4  29  4  28  4
C  Prerađivačka industrija  826  274  862  283  921  317
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  11  1  11  1  11  1
F  Građevinarstvo 1 152  100 1 203  108 1 224  117
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 050  512 1 116  549 1 269  644
H  Prijevoz i skladištenje  634  107  674  109  718  122
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 652  764 1 962  878 2 800 1 273
J  Informacije i komunikacije  90  24  95  26  99  29
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34  23  34  23  32  22
L  Poslovanje nekretninama  33  10  35  11  38  14
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  854  475  869  480  879  489
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  320  180  343  188  391  210
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  804  35  822  39  790  38
P  Obrazovanje  90  40  90  40  88  39
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  490  402  496  404  500  408
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  79  28  85  29  91  33
S  Ostale uslužne djelatnosti  678  529  699  545  741  576
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  228  140  255  155  265  162
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  8  1  10  3  17  6

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Osječko-baranjska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 10 541 4 658 10 832 4 744 10 981 4 810
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 125  370 1 217  402 1 228  412
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija 1 642  721 1 670  739 1 703  754
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25  1  24  1  26  1
F  Građevinarstvo 1 256  73 1 297  69 1 308  70
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 194  548 1 217  563 1 235  578
H  Prijevoz i skladištenje  596  56  604  57  618  58
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 144  615 1 169  625 1 198  645
J  Informacije i komunikacije  279  42  281  42  285  42
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  48  28  50  29  49  28
L  Poslovanje nekretninama  21  9  24  11  27  14
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  853  465  908  475  927  479
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  188  108  190  109  188  106
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  83  72  73  65  70  60
P  Obrazovanje  91  44  97  44  94  42
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  817  679  815  675  816  677
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  125  39  127  38  133  42
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 009  755 1 025  767 1 031  768
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  37  31  36  31  37  32
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  8  2  8  2  8  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Šibensko-kninska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 299 2 161 5 847 2 370 6 754 2 828
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  236  48  255  55  268  62
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  477  196  511  202  556  221
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  12  2  12  2  14  2
F  Građevinarstvo  712  64  769  62  748  63
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  601  289  664  311  770  359
H  Prijevoz i skladištenje  276  25  290  27  315  31
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 201  580 1 486  710 2 097 1 016
J  Informacije i komunikacije  47  10  48  11  53  12
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34  14  33  14  41  18
L  Poslovanje nekretninama  24  12  24  13  31  15
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  465  251  465  256  470  258
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  162  62  189  83  258  119
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  168  10  194  12  191  14
P  Obrazovanje  8  5  8  5  8  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  231  192  229  190  229  190
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  55  23  57  25  73  34
S  Ostale uslužne djelatnosti  581  374  602  388  620  405
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  6  4  6  4  6  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2 -  4 -  5 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Vukovarsko-srijemska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 176 2 694 6 349 2 744 6 470 2 814
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  760  259  804  268  814  276
B  Rudarstvo i vađenje  39  16  39  16  39  16
C  Prerađivačka industrija 1 035  470 1 081  480 1 089  486
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  10  2  10  2  10  2
F  Građevinarstvo  758  55  793  59  803  57
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  863  379  872  384  881  392
H  Prijevoz i skladištenje  321  46  337  47  345  48
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  746  375  753  382  789  405
J  Informacije i komunikacije  81  19  82  19  87  19
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  22  7  20  7  20  7
L  Poslovanje nekretninama  10  5  8  3  8  3
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  438  240  435  239  446  247
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  144  106  156  115  152  115
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  18  8  19  8  20  7
P  Obrazovanje  30  10  34  11  35  11
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  381  322  384  326  390  332
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  34  4  33  4  41  10
S  Ostale uslužne djelatnosti  450  341  452  343  465  351
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  34  29  35  30  34  29
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2  1  2  1  2  1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Splitsko-dalmatinska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 23 374 9 605 24 702 10 153 27 734 11 618
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  689  158  686  158  741  161
B  Rudarstvo i vađenje  14  1  14  1  14  1
C  Prerađivačka industrija 2 403  964 2 502 1 008 2 578 1 064
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  12  5  13  5  13  5
F  Građevinarstvo 2 581  224 2 626  224 2 609  234
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 457 1 223 2 593 1 309 3 019 1 591
H  Prijevoz i skladištenje 1 935  258 2 017  274 2 220  302
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3 879 1 848 4 554 2 139 6 452 3 017
J  Informacije i komunikacije  303  61  311  62  316  65
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  114  68  111  69  120  76
L  Poslovanje nekretninama  94  45  94  45  106  53
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 763 1 010 1 796 1 027 1 807 1 035
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  735  429  811  464 1 022  538
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 188  40 2 304  46 2 301  55
P  Obrazovanje  77  41  80  42  82  44
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 461 1 173 1 462 1 175 1 476 1 187
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  303  97  312  101  353  118
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 875 1 523 1 919 1 560 2 001 1 612
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  488  436  494  443  499  457
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  3  1  3  1  5  3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Istarska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 15 545 6 282 17 069 6 905 18 660 7 669
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  944  248  983  264 1 014  285
B  Rudarstvo i vađenje  15  4  14  4  13  4
C  Prerađivačka industrija 1 472  438 1 553  488 1 620  525
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F  Građevinarstvo 2 457  178 2 619  186 2 615  190
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 962  934 2 199 1 064 2 462 1 195
H  Prijevoz i skladištenje  968  138 1 021  152 1 092  172
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 771 1 466 3 534 1 787 4 482 2 217
J  Informacije i komunikacije  175  39  184  41  191  44
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  130  81  140  88  145  92
L  Poslovanje nekretninama  109  54  110  57  112  57
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 618  835 1 653  846 1 676  854
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  586  292  668  326  775  370
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  207  17  216  17  211  19
P  Obrazovanje  37  27  39  28  40  29
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  739  581  735  578  735  578
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  154  46  171  50  192  62
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 133  873 1 162  896 1 210  937
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  18  14  21  16  22  17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  50  17  47  17  53  22

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Dubrovačko-neretvanska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 7 205 2 677 7 618 2 829 8 219 3 159
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  291  91  290  91  291  92
B  Rudarstvo i vađenje  6  3  6  3  6  3
C  Prerađivačka industrija  468  183  471  185  504  214
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  8  3  8  3  8  3
F  Građevinarstvo  685  76  721  75  714  78
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  572  301  613  315  673  342
H  Prijevoz i skladištenje  727  97  762  108  797  117
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 223  582 1 423  683 1 738  841
J  Informacije i komunikacije  58  7  60  8  59  8
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  98  49  107  52  132  64
L  Poslovanje nekretninama  8  4  8  4  8  4
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 125  513 1 154  518 1 252  569
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  350  203  371  211  409  231
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  802  14  827  15  806  17
P  Obrazovanje  6  4  7  5  9  6
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  223  165  225  167  224  166
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  80  36  90  40  96  43
S  Ostale uslužne djelatnosti  426  317  425  315  438  324
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  32  22  32  23  38  30
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  17  7  18  8  17  7

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Međimurska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 537 1 580 3 604 1 603 3 611 1 598
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  429  248  465  260  469  259
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  792  282  795  282  792  278
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3  2  4  2  4  2
F  Građevinarstvo  411  27  413  27  414  28
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  243  97  242  97  242  96
H  Prijevoz i skladištenje  303  35  311  35  314  35
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  242  155  247  157  254  162
J  Informacije i komunikacije  93  15  92  16  89  15
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  30  14  30  14  32  16
L  Poslovanje nekretninama  16  6  17  7  17  7
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  276  159  274  157  271  152
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  107  64  113  66  112  66
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  18  13  17  12  17  11
P  Obrazovanje  9  4  9  4  10  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  291  257  295  260  299  263
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  19  6  20  6  19  6
S  Ostale uslužne djelatnosti  246  192  250  196  247  193
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  7  4  8  5  7  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  1 -  1 -  1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Grad Zagreb
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 30 087 14 403 30 517 14 559 30 724 14 655
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  165  80  179  85  177  84
B  Rudarstvo i vađenje  8  1  7  1  7  1
C  Prerađivačka industrija 3 347 1 476 3 446 1 510 3 472 1 526
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  12  2  12  2  13  3
F  Građevinarstvo 2 001  137 2 060  136 2 051  138
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 050 1 317 3 106 1 331 3 165 1 341
H  Prijevoz i skladištenje 1 941  104 1 964  111 1 959  112
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 511 1 188 2 548 1 208 2 529 1 198
J  Informacije i komunikacije 1 423  313 1 442  319 1 473  328
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  139  69  139  69  141  72
L  Poslovanje nekretninama  117  58  118  59  116  58
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 5 837 3 189 5 864 3 203 5 969 3 256
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  990  550 1 018  570 1 025  576
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  287  78  295  77  288  73
P  Obrazovanje  530  272  520  268  526  272
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 407 1 938 2 410 1 947 2 404 1 939
R  Umjetnost, zabava i rekreacija 1 526  587 1 533  585 1 548  594
S  Ostale uslužne djelatnosti 3 556 2 868 3 602 2 892 3 605 2 895
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  227  169  238  178  242  181
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  13  7  16  8  14  8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10. 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti