Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. srpnja 2021.
RAD-2021-2-1/6

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U LIPNJU 2021.

U lipnju 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 563 484, a od toga 732 872 čine žene. U odnosu na svibanj 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,5%, a broj žena za 1,6%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u lipnju 2021. porastao je za 2,2%, a broj žena za 2,8%. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 0,4%.

U lipnju 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 339 431, a od toga 639 195 čine žene. U odnosu na svibanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u lipnju 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 2,6%. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 0,6%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u lipnju 2021. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 5,1%, a broj zaposlenih žena za 6,0%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, a broj žena za 0,5%.

Broj nezaposlenih u lipnju 2021. u odnosu na svibanj 2021. pao je za 8,5%, a broj nezaposlenih žena za 7,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2021. iznosila je 7,5%, a za žene 8,7%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     V. 2021. VI. 2021. Indeksi
VI. 2021.
V. 2021.
VI. 2021.
VI. 2020.
I. - VI. 2021.
I. - VI. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 678 667  796 863 1 689 716  802 935 100,7 100,8 100,5 100,7 99,5 99,7
Ukupno zaposleni 1 540 637  721 231 1 563 484  732 872 101,5 101,6 102,2 102,8 99,4 99,6
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 326 591  632 485 1 339 431  639 195 101,0 101,1 101,8 102,6 99,0 99,4
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  195 356  82 770  205 402  87 731 105,1 106,0 105,5 104,9 102,1 101,9
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 690  5 976  18 651  5 946 99,8 99,5 97,2 95,6 98,9 98,0
Nezaposleni3) 138 030 75 632 126 232 70 063 91,5 92,6 83,8 83,0 100,8 100,0
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 8,2 9,5 7,5 8,7                    

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za svibanj i lipanj 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U LIPNJU 2021.

     Broj zaposlenih u lipnju 2021.2) Indeksi
VI. 2021.
V. 2021.
VI. 2021.
VI. 2020.
I. - VI. 2021.
I. - VI. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 339 431  639 195 101,0 101,1 101,8 102,6 99,0 99,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 265  7 344 100,0 100,9 100,2 102,1 100,0 101,3
B Rudarstvo i vađenje  3 833   498 100,4 100,4 92,6 97,1 93,1 96,5
C Prerađivačka industrija  227 992  80 710 100,5 100,7 100,0 100,2 97,9 97,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 498  3 210 100,0 100,0 102,0 103,0 101,6 102,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 661  5 520 100,2 100,3 100,3 102,1 99,2 100,8
F Građevinarstvo  102 681  10 290 100,8 101,6 103,5 104,0 101,9 101,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  203 756  113 388 100,6 100,6 99,8 100,6 97,5 97,9
H Prijevoz i skladištenje  72 625  17 046 100,3 100,6 98,5 98,7 96,6 97,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  71 313  37 787 108,8 109,2 106,4 106,7 91,4 90,8
J Informacije i komunikacije  47 271  17 200 100,9 101,2 106,3 106,1 104,1 103,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 317  25 712 100,1 100,1 99,3 99,1 98,8 98,7
L Poslovanje nekretninama  8 450  3 990 100,7 100,7 89,8 87,1 87,5 84,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 090  31 976 100,9 100,9 101,9 101,5 99,4 98,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  50 340  22 500 101,8 102,1 105,9 110,5 99,1 101,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 045  56 136 100,5 100,6 101,7 102,9 101,0 101,4
P Obrazovanje  120 961  95 923 100,3 100,3 105,1 105,7 102,7 103,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  103 466  81 067 100,2 100,2 102,5 102,6 101,3 101,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 011  14 703 100,9 100,7 99,6 99,6 96,3 96,4
S Ostale uslužne djelatnosti  20 856  14 195 100,8 100,1 106,0 109,4 101,5 104,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD LIPNJA 2020. DO LIPNJA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U LIPNJU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti