Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. ožujka 2021.
RAD-2021-2-1/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U VELJAČI 2021.

U veljači 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 506 732, a od toga 705 140 čine žene. U odnosu na siječanj 2021. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,6%, jednako kao i broj žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u veljači 2021. pao je za 2,2%, a broj žena za 2,3%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 2,1%, a broj zaposlenih žena za 2,2%.

U veljači 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 305 229, a od toga 621 324 čine žene. U odnosu na siječanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,7%, a u jednakom postotku pao je i broj žena. Broj zaposlenih u pravnim osobama u veljači 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine pao je za 2,4%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Za razdoblje od siječnja do veljače 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 2,3%, jednako kao i broj zaposlenih žena.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u veljači 2021. u odnosu na prethodni mjesec za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,1%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,3%, a broj žena za 0,2%.

Broj nezaposlenih u veljači 2021. u odnosu na siječanj 2021. pao je za 1,8%, jednako kao i broj nezaposlenih žena. Stopa registrirane nezaposlenosti u veljači 2021. iznosila je 9,7%, a za žene 11,2%.

Revizija podataka napravljena je na temelju mjesečnih datoteka s konačnim podacima za prethodnu godinu. Stoga su podaci od siječnja do prosinca 2020. konačni.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

            
             
I. 2021. II. 2021. Indeksi
II. 2021.
I. 2021.
II. 2021.
II. 2020.
I. - II. 2021.
I. - II. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 680 633  800 442 1 669 118  794 183 99,3 99,2 99,4 99,6 99,5 99,7
Ukupno zaposleni 1 515 288  709 733 1 506 732  705 140 99,4 99,4 97,8 97,7 97,9 97,8
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 314 114  626 007 1 305 229  621 324 99,3 99,3 97,6 97,6 97,7 97,7
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  181 993  77 562  182 381  77 665 100,2 100,1 99,1 98,5 99,2 98,5
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  19 181  6 164  19 122  6 151 99,7 99,8 99,6 99,2 99,8 99,3
Nezaposleni3)  165 345  90 709  162 386  89 043 98,2 98,2 117,7 117,8 117,9 118,1
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 9,8 11,3 9,7 11,2                 

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za siječanj i veljaču 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U VELJAČI 2021.

              Broj zaposlenih u veljači 2021.2) Indeksi
II. 2021.
I. 2021.
II. 2021.
II. 2020.
I. - II. 2021.
I. - II. 2020.
                        ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 1 305 229  621 324 99,3 99,3 97,6 97,6 97,7 97,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  24 779  7 097 98,1 98,1 99,4 100,5 99,3 100,2
B Rudarstvo i vađenje  3 833   496 97,8 100,0 93,1 96,9 94,5 97,0
C Prerađivačka industrija  223 158  78 766 99,3 98,9 96,5 95,9 96,9 96,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 432  3 191 99,8 100,3 101,4 102,4 101,3 102,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 386  5 460 99,8 100,0 98,4 99,9 98,2 99,9
F Građevinarstvo  99 174  9 728 100,0 99,2 101,3 98,8 101,4 99,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  200 314  111 228 99,2 99,2 96,2 96,6 96,7 96,9
H Prijevoz i skladištenje  71 370  16 783 99,1 99,0 95,5 96,2 95,7 96,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  61 503  32 435 98,6 98,5 84,9 84,0 83,1 82,1
J Informacije i komunikacije  45 965  16 627 100,4 100,2 103,1 102,0 103,2 102,2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 305  25 725 99,4 99,4 98,6 98,6 98,7 98,6
L Poslovanje nekretninama  8 218  3 874 100,2 99,5 87,3 85,4 87,5 85,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  63 652  31 064 99,7 99,7 98,3 96,6 98,6 96,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  48 299  21 289 99,8 100,6 97,0 98,0 95,8 96,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  111 137  55 224 98,5 98,5 100,2 99,9 100,3 100,0
P Obrazovanje  119 152  94 425 99,3 99,3 101,1 101,3 101,8 102,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  102 101  79 901 99,7 99,7 100,6 100,5 100,8 100,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija  25 306  14 357 98,8 98,7 94,4 94,5 94,4 94,8
S Ostale uslužne djelatnosti  20 145  13 654 99,7 100,3 99,1 100,8 98,6 100,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD VELJAČE 2020. DO VELJAČE 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U VELJAČI 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti