Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku

Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Državni zavod za statistiku državna je upravna organizacija koja samostalno obavlja svoje poslove u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici, a statistička istraživanja provodi na temelju Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

 

MISIJA

Misija hrvatskoga statističkog sustava usmjerena je na troškovno učinkovito prikupljanje i obradu te pravodobnu diseminaciju kvalitetnih i međunarodno usporedivih statističkih podataka.

Hrvatski statistički sustav proizvodi nepristrane statističke podatke o društvenim i ekonomskim procesima osiguravajući činjeničnu osnovicu potrebnu za praćenje i analizu stanja hrvatskoga gospodarstva i usmjeravanje politika povezanih s razvojem hrvatskog društva i gospodarstva te politika Europske unije.

 

VIZIJA

Hrvatski statistički sustav omogućuje dostupnost širokog skupa međunarodno usporedivih i standardiziranih informacija o društveno-gospodarskim kretanjima u Republici Hrvatskoj primjenom najboljih međunarodnih iskustava u smislu metoda prikupljanja, obrade i objavljivanja podataka te načela učinkovitosti, orijentiranosti prema korisnicima i kontinuiranog ulaganja u razvoj i unapređenje ljudskih potencijala.

Vizija i ciljevi Zavoda jesu:

  • učinkovitost i inovativnost pri izvršavanju zadataka te primjena suvremenih tehnologija i elektroničkih oblika komunikacije
  • uključenost u društvene i ekonomske pojave
  • usmjerenost na korisnika
  • atraktivnost zapošljavanja stručnjaka iz raznih područja znanosti.

 

STRATEŠKI I PROGRAMSKI DOKUMENTI

Strateški ciljevi sustava službene statistike definirani su Strategijom razvitka službene statistike Republike Hrvatske koja se donosi za desetogodišnje razdoblje. Strategija određuje misiju, viziju, opće i pojedinačne ciljeve usmjerene na razvoj hrvatskoga statističkog sustava u nadolazećim godinama te određuje prioritete.

 

Strateški plan Državnog zavoda za statistiku

Državni zavod za statistiku svake godine izrađuje Strateški plan za trogodišnje razdoblje. Navedeni plan sadržava viziju, misiju, opće i posebne ciljeve te načine ostvarenja koji će omogućiti postizanje zacrtanih ciljeva u budućnosti.

Arhiva

 

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske donosi se radi realizacije ciljeva definiranih u Strategiji razvitka službene statistike Republike Hrvatske, i to za razdoblje koje je istovjetno razdoblju utvrđenom Europskim statističkim programom Europske unije.

Program sadržava prioritetna područja i aktivnosti koje hrvatski statistički sustav treba obuhvatiti u određenom razdoblju, pregled razvojnih ciljeva službene statistike po područjima, glavne rezultate koje treba proizvesti i diseminirati, odgovorne nositelje službene statistike te osnovnu namjenu i glavne korisnike statističkih podataka.

Arhiva

 

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske svake se godine izrađuje i donosi radi provedbe Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. U njemu se navode statističke aktivnosti koje Zavod i drugi nositelji službene statistike planiraju provesti u tekućoj godini.

Arhiva

 

Izvješće o izvršenju godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Izvješće o izvršenju godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske sadržava pregled najznačajnijih razvojnih aktivnosti i najzanimljivijih rezultata statističkih istraživanja po područjima, a izrađuje se u svrhu pružanja informacija o statusu, odnosno provedbi aktivnosti iz godišnjega provedbenog plana.

Arhiva

 

Godišnji plan rada Državnog zavoda za statistiku

Godišnji plan rada sadržava opći prikaz zadataka i poslova u određenoj godini te ciljeve koji se planiraju ostvariti i vezani su za opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje.

Arhiva

Postavke pristupačnosti