Pristup informacijama

Svi objavljeni podaci besplatno su dostupni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13. i 85/15.) i smjernicama Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 17. studenoga 2003. godine.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije te obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kad takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetski, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija podrazumijeva da fizičke ili pravne osobe upotrebljavaju informacije tijela javne vlasti za komercijalne ili nekomercijalne svrhe različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu informacija.

Korisnici podataka imaju pravo:

  • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije
  • prerađivati informacije
  • iskoristiti informacije za komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod.

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu korisnik obvezatno treba navesti izvor podataka.

Zahtjev za pristup informacijama, dopunu ili ispravak informacije i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Državnom zavodu za statistiku:

  • pisanim putem na adresu: Državni zavod za statistiku, Ilica 3, 10000 Zagreb
  • e-adresa: stat.info@dzs.hr
  • telefaks: +385 (0)1 4806-148
  • telefon: +385 (0)1 4806-154
  • službenica za informiranje: Tihana Sabolek
  • zamjenica službenice za informiranje: Blaženka Vukelić

Državni zavod za statistiku ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Molimo predstavnike medija da svoja pitanja Državnom zavodu za statistiku upućuju na e-adresu: press@dzs.hr.

 

KORISNE POVEZNICE

 

IZVJEŠĆA

Postavke pristupačnosti