Prikupljanje podataka za statističke svrhe

 

PRAVNA OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA ZA STATISTIČKE SVRHE

Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminatori koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Na temelju odredbe članaka 36. i 38. Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12.i 12/13. – pročišćeni tekst), Državni zavod za statistiku ima pravo prikupljati podatke iz svih raspoloživih izvora radi provedbe statističkih istraživanja/aktivnosti iz svog djelokruga rada, odnosno proizvodnje službene statistike. To su istraživanja/aktivnosti utvrđeni Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske ili Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

U skladu s odredbom članka 41. Zakona o službenoj statistici i članka 17.a Uredbe (EU) 2015/759 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici, Državni zavod za statistiku ima pravo korištenja svih administrativnih izvora podataka(administrativnih evidencija)i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja bez naknade te pravo integracije tih administrativnih evidencija sa statistikom.

 

POVJERLJIVOST PODATAKA PRIKUPLJENIH ZA STATISTIČKE SVRHE

U skladu s odredbama članaka 59. i 61. Zakona o službenoj statistici, prikupljeni podaci o fizičkim i pravnim osobama koji se izravno ili neizravno mogu dovesti u vezu s fizičkom ili pravnom osobom, statistički su povjerljivi i službena su tajna, koriste se isključivo za statističke svrhe, iskazuju se u agregiranom obliku i ne mogu biti podloga za utvrđivanje bilo kakvih prava i obveza izvještajnih jedinica.

U skladu s odredbom članka 20. Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici, Državni zavod za statistiku koristi se povjerljivim podacima isključivo za statističke svrhe.

 

MJERE ZAŠTITEPODATAKA PRIKUPLJENIH ZA STATISTIČKE SVRHE

U skladu s odredbom članka 20. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici, Državni zavod za statistiku poduzima sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kako bi se omogućila fizička i logička zaštita povjerljivih podataka.

U skladu s odredbom članka 62. Zakona o službenoj statistici, osobe zadužene za prikupljanje i obradu podataka za statističke svrhe moraju se pridržavati odredaba o zaštiti povjerljivih podataka, ne smiju se povjerljivim podacima kojima imaju pristup pri obavljanju poslova koristiti za vlastite potrebe ili za obavljanje poslova za drugoga te u tom smislu potpisuju izjavu o čuvanju tajnosti povjerljivih podataka.

U skladu s odredbom članaka 46. i 47. Zakona o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku dužan je nakon izvršenog unosa, uređenja i kodiranja prikupljenih podataka te njihova korištenja za ažuriranje statističkih registara odvojiti identifikatore od varijabli sadržaja, a statističke obrasce u papirnatom obliku uništiti.

 

PRAVILA DISEMINACIJE STATISTIČKIH PODATAKA

U skladu s odredbom članka 55. stavka 1. Zakona o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku diseminira statističke podatke u agregiranom obliku.

Iznimno, u skladu s odredbom članka 56. Zakona o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku može statističke podatke diseminirati i pojedinačno ako se izvještajna jedinica suglasi s takvim načinom diseminacije podataka, ako su prikupljeni iz javnih (općedostupnih) evidencija i ako se diseminiraju u obliku i na način koji ne omogućuje identifikaciju jedinice na koju se podaci odnose.

 

PRIMATELJI POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA

U skladu s odredbom članka 21. Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici i članka 40. Zakona o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku može povjerljive statističke podatke dostavljati drugim proizvođačima službene statistike, ako je to potrebno za učinkovit razvoj, proizvodnju, diseminaciju ili za povećanje kvalitete službene statistike iz njihova djelokruga rada, te Eurostatu.

Također, u skladu s odredbom članka 23. Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici i članka 65. Zakona o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku može na temelju pisanog zahtjeva znanstvenicima ili znanstvenim organizacijama koji provode statističke analize za znanstvene svrhe dopustiti pristup povjerljivim statističkim podacima koji ne omogućuju izravnu identifikaciju statističke jedinice.

 

POSLJEDICE USKRATE PODATAKA ZA STATISTIČKE SVRHE

Odredbama članaka 69. i 70. Zakona o službenoj statistici propisane su novčane kazne za pravne/fizičke osobe te odgovorne osobe u pravnim osobama ako ne dostave točne, potpune i ažurne podatke u sadržaju i obliku koji određuje nositelj službene statistike ovlašten za prikupljanje podataka za statističko istraživanje i u rokovima određenima Godišnjim provedbenim planom.

 

PRAVA ISPITANIKA (STATISTIČKIH JEDINICA) U SKLADU S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA

Budući da je iz odredbe članaka 46. i 47. Zakona o službenoj statistici vidljivo da Državni zavod za statistiku čuva prikupljene podatke u obliku u kojem statističku jedinicu nije moguće prepoznati, odredbom članka 33. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18.) propisano je odstupanje od određenih prava ispitanika utvrđenih odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), i to pravo na pristup osobnim podacima (članak 15.), pravo na ispravak osobnih podataka (članak 16.), pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (članak 18.) i pravo na prigovorna obradu osobnih podataka (članak 21.), u mjeri u kojoj je to nužno da bi se omogućila proizvodnja službene statistike.

Odredba članka 14. Opće uredbe o zaštiti podataka kojom je propisana obveza informiranja ispitanika ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, također se ne primjenjuje na prikupljanje podataka za statističke svrhe ako pružanje takvih informacija nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjerne napore, pod uvjetom da Državni zavod za statistiku poduzme odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, među ostalim, davanjem informacija na raspolaganje javnosti (članak 14. stavak 5. točka(b) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Odredbom članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka kojom je propisano pravo na brisanje/na zaborav također se ne primjenjuje pri obradi podataka za statističke svrhe u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se tim pravom onemogućila ili ozbiljno ugrozila proizvodnja službene statistike (članak 17. stavak 3. točka (d) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Također, pravo na prenosivost osobnih podataka utvrđeno člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka nije primjenjivo na obradu podataka za statističke svrhe jer Državni zavod za statistiku obrađuje podatke za potrebe službene statistike kao voditelj obrade radi izvršavanja službenih ovlasti utvrđenih Zakonom o službenoj statistici kao posebnim zakonom (članak 20. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Državni zavod za statistiku imenovao je dvoje službenika za zaštitu podataka kojima se možete obratiti ako imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu o tome kako postupamo s podacima koje ste nam ustupili ili ako biste htjeli ostvariti svoja prava u smislu obrade navedenih podataka.

Državni zavod za statistiku imenovao je dvoje službenika za zaštitu podataka kojima se možete obratiti u slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumicu o tome kako postupamo s prikupljenim podacima ili radi ostvarivanja prava u smislu obrade navedenih podataka.

Službenicima za zaštitu podataka možete se obratiti na sljedeći kontakt:

Državni zavod za statistiku
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ilica 3
10000 Zagreb
elektronička pošta: zastitapodataka@dzs.hr
telefon : +385 (0)1 4806-177 ili +385 (0)1 4806-248

Ako smatrate da je neko od Vaših prava povrijeđeno, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka na sljedeći kontakt:

Martićeva ulica 14
10000 Zagreb
elektronička pošta: azop@azop.hr

Postavke pristupačnosti