Hrvatski statistički sustav

Poslove službene statistike Republike Hrvatske obavljaju Zavod i druga tijela (nositelji službene statistike) koja su Zakonom o službenoj statistici i Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske ovlaštena za njihovo obavljanje.

Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Osim Državnog zavoda za statistiku, Zakonom o službenoj statistici nositeljima službene statistike određeni su upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike na području Grada Zagreba i Hrvatska narodna banka.

Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020. nositeljima službene statistike određeni su Hrvatska agencija za okoliš i prirodu*, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede.

*Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018., KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) 1. siječnja 2019. pripojila se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. U skladu s navedenim, nadležno ministarstvo preuzima sve poslove iz djelokruga rada HAOP-a.

U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Strateški ciljevi sustava službene statistike definirani su Strategijom razvitka službene statistike Republike Hrvatske koja se donosi za desetogodišnje razdoblje.

Radi realizacije strateških ciljeva sustava službene statistike donosi se Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje koje je istovjetno razdoblju utvrđenom Europskim statističkim programom Europske unije. Krajem listopada 2017. donesena je Uredba (EU) 2017/1951 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. njegovim produljenjem do 2020. (SL L 284, 31. 10. 2017.). Program statističkih aktivnosti RH 2018. – 2020. obuhvaća prioritetna područja i aktivnosti koje hrvatski statistički sustav treba obuhvatiti u razdoblju na koje se Program odnosi, pregled razvojnih ciljeva službene statistike po područjima, glavne rezultate koje treba proizvesti i diseminirati, odgovorne nositelje službene statistike te osnovnu namjenu i glavne korisnike statističkih podataka.

Radi izvršenja Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za svaku godinu na koju se Program odnosi donosi se Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

U cilju osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike osnovan je Statistički savjet Republike Hrvatske kao savjetodavno i stručno tijelo za strateška pitanja službene statistike Republike Hrvatske.

Postavke pristupačnosti