Financijski planovi i izvješća

FINANCIJSKI PLANOVI

U financijskom planu Državnog zavoda za statistiku iskazana su sredstva potrebna za financiranje poslova iz područja statistike koji su u nadležnosti Državnog zavoda za statistiku. Financijski plan sastavni je dio Posebnog dijela državnog proračuna Republike Hrvatske, a sadržava rashode iskazane prema vrstama, raspoređene prema aktivnostima i projektima te prema izvorima financiranja.

  • Financijski plan DZS-a za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (NN, br. 113/18.)

Arhiva:

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Godišnji financijski izvještaji Državnog zavoda za statistiku sastoje se od Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te od Bilješki.

Izvršenje financijskog plana

  • Izvršenje financijskog plana Državnog zavoda za statistiku za 2018.

Arhiva:

Godišnji financijski izvještaj

  • Godišnji financijski izvještaj Državnog zavoda za statistiku za 2018.

Arhiva:

Postavke pristupačnosti